جستجو در سایت :   

عنوان:تراکم های مختلف کاشت بر اندازه عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی دار دارد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فصل اول                                                                                                                       3

مقدمه                                                                                                                           3

1-1 ضرورت و اهمیت موضوع                                                                                               3

2-1 فرضیه­ها                                                                                                                 6

3-1 اهداف پژوهشی عبارتند از                                                                                             6

مروری بر پژوهش‌ها                                                                                                           9

1-2 سطح زیر کشت و اندازه تولید جو                                                                                   9

2-2 اهمیت جو                                                                                                             10

3-2 موردها مصرف جو                                                                                                       11

4-2 بهره گیری از علوفه غلات در تغذیه دام                                                                               11

5-2 اهمیت جو علوفه­ای                                                                                                   13

6-2 ترکیبات شیمیایی دانه جو                                                                                           14

7 -2 اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت دو منظوره                                           15

8-2 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت دو منظوره                                   17

9-2 نتیجه­گیری کلی                                                                                                       21

مواد و روش‌ها                                                                                                                25

1-3 موقعیت جغرافیایی محل آزمایش                                                                                   25

2-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش                                                             25

3-3 خصوصیات هواشناسی محل اجرای آزمایش                                                                     26

4-3 خصوصیات طرح آزمایشی                                                                                           27

5-3 مشخصات رقم مورد بهره گیری                                                                                         28

6- 3 آماده سازی زمین و اجرای طرح آزمایشی                                                                       28

7-3 عملیات کاشت                                                                                                         29

8-3 عملیات داشت                                                                                                          29

9-3 عملیات برداشت                                                                                                       30

10-3 صفات مورد مطالعه                                                                                                  31

11-3 روش تعین وزن­تر و خشک علوفه                                                                                 31

12-3 شاخص سطح برگ                                                                                                 31

13-3 درصد رطوبت                                                                                                         31

14-3 عملکرد و اجزای عملکرد                                                                                          32

15-3 عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه و شاخص برداشت                                                             32

16-3 ارتفاع بوته                                                                                                             32

17-3 تعداد پنجه در بوته                                                                                                 33

18-3 طول سنبله                                                                                                           33

19-3 تعداد سنبلچه در سنبله                                                                                           33

20-3 درصد پروتئین                                                                                                       33

21-3 آنالیزآماری                                                                                                           34

نتایج و بحث                                                                                                                 37

1-4 ارتفاع بوته                                                                                                               37

1-1-4 تاثیر سطوح تراکم کاشت بر ارتفاع بوته                                                                       37

2-1-4 اثر سطوح مختلف زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته                                                       38

3-1-4 اثر متقابل سطوح تراکم بوته و زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته                                         39

2-4 طول سنبله                                                                                                             46

1-2-4 تاثیر سطوح تراکم کاشت بر طول سنبله                                                                      46

2-2-4 اثر سطوح مختلف زمان برداشت علوفه بر طول سنبله                                                       46

3-2-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر طول سنبله                                           47

3-4 تعداد پنجه                                                                                                             48

1-3-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد پنجه                                                                                   48

2-3-4 اثر سطوح زمان برداشت علوفه بر تعداد پنجه                                                               49

4-4 تعداد سنبلچه در سنبله                                                                                            49

1-4-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبلچه در سنبله                                                                   49

2-4-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبلچه در سنبله                                                           50

5-4 وزن هزار دانه                                                                                                           50

1-5-4 اثر تراکم بوته بر وزن هزاردانه                                                                                   50

2-5-4 اثر زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه                                                                       51

3-5-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه                                       52

6-4 تعداد دانه در سنبله                                                                                                   53

1-6-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد دانه در سنبله                                                                        53

2-6-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله                                                               54

3-6-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله                                 55

7-4 تعداد سنبله در مترمربع                                                                                             56

1-7-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبله در مترمربع                                                                 56

2-7-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبله در مترمربع                                                         57

3-7-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبله در مترمربع                           57

8-4 عملکرد دانه                                                                                                             58

1-8-4 اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه                                                                                     58

2-8-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد دانه                                                                                   59

3-8-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد دانه                                         60

9-4 عملکرد بیولوژیک                                                                                                                     61

1-9-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد بیولوژیک                                                                                       61

2-9-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد بیولوژیک                                                                           62

3-9-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد بیولوژیک                                   63

10-4 عملکرد کاه                                                                                                           64

1-10-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد کاه                                                                                64

2-10-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه                                                                       65

3-10-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه                                         65

11-4 شاخص برداشت                                                                                                                     66

1-11-4 اثر تراکم کاشت بر شاخص برداشت                                                                                      66

2-11-4 اثر زمان برداشت علوفه بر شاخص برداشت                                                                  67

3-11-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر شاخص برداشت                                   68

12-4 درصد پروتئین                                                                                                                       69

1-12-4 اثر تراکم کاشت بر درصد پروتئین                                                                             69

2-12-4 اثر زمان برداشت علوفه بر درصد پروتئین                                                                   69

3-12-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر درصد پروتئین دانه                               70

13-4 عملکرد علوفه­تر                                                                                                                     71

1-13-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه­تر                                                                                       71

2-13-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه­تر                                                                             72

3-13-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه­تر                                         73

14-4 عملکرد علوفه خشک                                                                                               74

1-14-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه خشک                                                                               74

2-14-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه خشک                                                                     75

3-14-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه خشک                                 75

15-4 شاخص سطح برگ                                                                                                 76

1-15-4 اثر تراکم کاشت بر شاخص سطح برگ                                                                                  76

2-15-4 اثر زمان برداشت علوفه بر شاخص سطح برگ                                                                       77

3-15-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر شاخص سطح برگ                                     78

16-4 مطالعه همبستگی بین صفات اندازه گیری شده در شرایط آزمایشگاه                                             80

نتیجه‌گیری کلی                                                                                                                             85

پیشنهادات                                                                                                                                      87

فهرست منابع                                                                                                                                   89

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول1-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی در زمان شروع آزمایش                     26

جدول2-3 آمار هواشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال اجرای آزمایش (       93-1392)                                                                                                                                     26

جدول 3-3 مشخصات رقم مورد کاشت                                                                                        28

جدول 1-4 تجزیه واریانس صفات مختلف جو                                                                         40

جدول 2-4 تجزیه واریانس صفات مختلف جو                                                                         41

جدول 3-4 تجزیه واریانس صفات کمی و کیفی جو                                                                   42

جدول 4-4 مقایسه میانگین بعضی از صفات جو                                                                       43

جدول 5-4 مقایسه میانگین بعضی از صفات جو                                                                       44

جدول 6-4 مقایسه میانگین صفات علوفه جو                                                                           45

جدول 7-4 ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه                                                               79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل1-2 توزیع سطح زیر کشت جو در استان­های مختلف نسبت به کل کشور در سال زراعی90- 1389  9

شکل2-2 توزیع اندازه تولید جو در استان­های مختلف نسبت به کل کشور در سال زراعی90-1389       10

شکل 1-3 نقشه طرح آزمایشی                                                                                           27

شکل2-3 مراحل آماده‌سازی زمین                                                                                       29

شکل 3-3 مراحل داشت                                                                                                                   30

شکل 4-3 دستگاه کجلدال                                                                                               34

شکل 1-4 اثر سطوح تراکم کاشت بر ارتفاع بوته                                                                                 38

شکل 2-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته                                             39

شکل 3-4 اثر سطوح مختلف تراکم کاشت بر طول سنبله                                                                     46

شکل 4-4 اثر متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر طول سنبله                                                 47

شکل 5-4 اثر سطوح تراکم کاشت بر تعداد پنجه                                                                                 48

شکل 6-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبلچه در سنبله                                                                         50

شکل 7-4 اثر تراکم بوته بر وزن هزاردانه                                                                                          51

شکل 8-4 اثر متقابل تراکم بوته و زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه                                                 53

شکل 9-4 اثر تراکم بوته بر تعداد دانه در سنبله                                                                                 54

شکل 10-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله                              55

شکل11-4 اثر تراکم بوته بر تعداد سنبله در مترمربع                                                                         56

شکل 12-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبله در مترمربع                       58

شکل 13-4 اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه                                                                                           59

شکل 14-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد دانه                                   61

شکل 15-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد بیولوژیک                                                                     62

شکل 16-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد بیولوژیک                             63

شکل 17-4 اثر تراکم بوته بر عملکرد کاه                                                                               64

شکل 18-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه                                     66

شکل 19-4 اثر تراکم کاشت بر شاخص برداشت                                                                       67

شکل 20-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر شاخص برداشت                               68

شکل21-4 اثر تراکم کاشت بر درصد پروتئین دانه                                                                   69

شکل 22-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر درصد پروتئین                                 71

شکل 23-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه­تر                                                                       72

شکل 24-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه­تر                               73

شکل 25-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه خشک                                                               74

شکل 26-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه خشک                         76

شکل 27-4 اثر تراکم کاشت بر شاخص سطح برگ                                                                   77

شکل 28-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه شاخص سطح برگ                               78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

1-1 ضرورت و اهمیت موضوع

تأثیر گیاهان علوفه­ای در تعلیف دام و در نتیجه تامین نیاز بشر به فراورده­های دامی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار می باشد. با این تفاصیل متاسفانه در کشور ما به تولید و مدیریت گیاهان علوفه­ای در مقایسه با سایر محصولات زراعی کمتر توجه شده می باشد. به این ترتیب از یک سو عدم توجه لازم به افزایش کمی و کیفی علوفه موجب کمبود گوشت و مواد لبنی و کاهش کیفیت آنها و از سوی دیگر چرای بیش از حد دام­ها و فشار به مراتع منجر به نابودی بخش عظیمی از پوشش گیاهی موجود و در نتیجه فرسایش خاک شده می باشد (راعی و همکاران، 1382).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی گوناگونی های ژنتیکی بین درختان کد گذاری شده بومی استان هرمزگان در شهرستان های میناب و سیاهو

مراتع ایران در حدود 90 میلیون هکتار برآورد شده که تقریبا 10 میلیون تن علوفه در سال تولید      می­کنند. این مقدار علوفه تنها تامین کننده نیاز غذایی 16 میلیون واحد دامی بوده می باشد و این در شرایطی می باشد که 56 میلیون واحد دامی به علوفه این مراتع متکی هستند (لک و همکاران، 1388)، پس مراتع کشور با تحمل بیش از 5/3 برابر ظرفیت خود بویژه مراتع میان­بند و قشلاقی سیر قهقرایی در پیش گرفته و در نتیجه رو به زوال رفته­می باشد (ذاکرنژاد، 1388). با وجود تنوع زیاد گیاهان علوفه­ای و همچنین سهم قابل توجه یونجه، تامین بخشی از نیاز غذایی دام­ها از راه چرای زراعت­های پاییزه غلات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد (علیزاده و همکاران، 1366). تامین علوفه از این راه با در نظر داشتن زمان بهره گیری از آن در کمبود پروتئین مورد نیاز و همچنین حفظ مراتع کشور دارای تأثیر قابل ملاحظه­ای می باشد. با در نظر داشتن اینکه هر ساله حدود 10 میلیون واحد دامی ثابت و متحرک در طول زمستان در استان خوزستان حضور داشته و به چرا می­پردازند. کمبود علوفه در این فصل شدید بوده و کاشت غلات مانند جو به صورت دومنظوره (برداشت علوفه و دانه) می­تواند یکی از راه­های اساسی تامین علوفه مورد نیاز دام­ها باشد (لک و همکاران، 1383).

چرای طبیعی گوسفندان، درون مزرعه و یا برداشت علوفه سبز غلات با دست و یا ماشین در بسیاری از مناطق دنیا مانند در بسیاری از ایالت­های آمریکا، کشورهای غرب آسیا، استرالیا، نیوزلند، انگلستان و در اکثر استان­های ایران متداول می باشد. علوفه سبز غلات که به قصیل معروف می باشد، از نظر داشتن مواد خشبی کم، قابلیت هضم مناسب، پروتئین خام زیاد و بالاخره خوش خوراکی مهم می باشد (لباسچی، 1371). همچنین، غلات یک ساله به دلیل داشتن خصوصیاتی از قبیل: سهولت کاشت، ارزانی بذر، داشتن گونه­های مختلف با قابلیت تطابق در شرایط مختلف محیطی، امکان کشت آن­ها در پاییز و چرا یا برداشت علوفه سبز در طول پاییز، اواخر زمستان و اوایل بهار (که کمبود علوفه مشهود می باشد) گاهی بیشتر از سایر گیاهان علوفه­ای به مقصود تغذیه دام کشت می­گردند (اندرسون[1]، 1985). به علاوه، با در نظر داشتن ارزش غذایی دانه غلات، مدیریت در زمان مناسب برای برداشت علوفه سبز غلات، به ویژه جو، یکی از عوامل تعیین کننده مقدار عملکرد دانه در کشت دومنظوره می باشد. مطالعه اثر چرا و برداشت علوفه بر عملکرد دانه و دیگر اجزای عملکرد غلات بیانگر این می باشد که اندازه عملکرد دانه پس از برداشت علوفه و یا چرانیدن، در حد گسترده­ای متغیر بوده­ می باشد. بیشتر پژوهش­ها نشان می­دهد که چنین نتایج گوناگونی ناشی از شرایط آب و هوایی مختلف، رقم، عملیات زراعی و مدیریت برداشت علوفه می­باشد (فتحی و همکاران، 1380).

بهره گیری از علوفه­ی سبز غلات به مقصود تغذیه­ی دام­ها از قدیم در ایران مرسوم بوده­می باشد. برداشت علوفه سبز غلات پیش از مرحله ساقه رفتن، به گونه­ای که عملکرد دانه کاهشی پیدا نکند و یا کاهش حاصله بواسطه ارزش علوفه تولیدی جبران گردد، تحت عنوان کشت دومنظوره شناخته شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه این روش باعث حفظ مراتع در زمان بسیار حساس یعنی ابتدای فصل رشد می­گردد و جایگزین علوفه مناسبی برای دام­هایی می باشد که در جنگل­ها چرا می­کنند، به حفظ جنگل­ها و مراتع کمک شایانی نموده و کاملا در راستای اهداف توسعه پایدار منابع طبیعی و کشاورزی می باشد (هاشمی دزفولی و همکاران، 1372).

کریستیانسن[2] و همکاران (1998) گزارش نمودند در صورتی که چرای دام به صورت ملایم، لگدکوبی دام کمتر، اقدام خوابیدگی در گیاهان بدون برش یا چرا رخ نداده و شرایط آب و هوایی در هنگام چرا در حد متعادل باشد، چرای گندم زمستانه می­تواند مفید باشد.

کشت دو منظوره غلاتی مانند جو، یولاف، چاودار و گندم جهت رفع مشکل کمبود علوفه و کاهش تخریب مراتع بر اثر فشار شدید دام از ارزش بالایی برخوردار می باشد. یکی از اهداف کشت دو منظوره علاوه بر تامین علوفه سبز با کیفیت عالی مورد نیاز دام­ها، دستیابی به عملکرد مناسب دانه پس از برداشت علوفه یا چرای محصول توسط دام می باشد. درکشت دو منظوره عوامل متعددی بر افزایش و کاهش عملکرد دانه موثر می­باشند که از این عوامل می­توان به ارقام، زمان کاشت، خصوصیات گیاهی، تیپ رشد، شدت و زمان برداشت علوفه، حاصلخیزی و رطوبت خاک تصریح نمود (همت­زاده و همکاران، 1382). پس رعایت اصول فنی زراعی نظیر تراکم کاشت، تاریخ کاشت، تاریخ برداشت علوفه، طول دوره برداشت، ارتفاع و دفعات برداشت و نیز رقم مناسب برای کاشت از عوامل مهمی می باشد که در کارایی کشت دومنظوره تاثیر بسزایی دارد (دای[3] و همکاران، 1968).

تراکم بهینه عبارت می باشد از تعداد بوته در واحد سطح که بیش از آن در بین گیاهان مجاور تداخل ایجاد می­گردد. تراکم از طریق اثر بر اجزا عملکرد، تولید دانه را تحت تاثیر قرار می­دهد (قبادی و همکاران، 1377). مانند مهمترین عوامل به­زراعی، به کارگیری تراکم مطلوب با توزیع یکنواخت بوته­ها می باشد، به طوری که اگر اثر تمام شرایط لازم مانند رقم مناسب، کود و غیره فراهم گردد اما تراکم و توزیع یکنواخت بوته­ها در هر رقم مناسب نباشد، حداکثر محصول در واحد سطح به­دست نخواهد آمد (شاکری و همکاران، 1387). اندازه بذر جهت کاشت جو به رقم، حاصلخیزی خاک، رطوبت قابل دسترس در خاک، روش کشت، شرایط بستر بذر و غیره بستگی دارد (خواجه پور، 1998). تراکم­های مختلف گیاهی در واحد سطح از طریق رقابت و      سایه­اندازی موجب تضعیف و کاهش رشد گیاهان رقیب (علف های هرز) می­گردند (استرسکف،١٣٧5 ؛ نورمحمدی و همکاران، ۱۳۷۶). در انتخاب تراکم بوته برای یک گیاه زراعی بایستی از کاربرد ناموثر سطوح پایین تراکم و ایجاد رقابت بیش از حد در سطوح بالای تراکم خودداری گردد .(راسموسون[4]، 1985) دستیابی به تراکم مطلوب بوته، ضمن حفظ عملکرد در سطح بالا، به عنوان یک روش کنترل زراعی علف­های هرز، در کاهش مصرف علف­کش می­تواند مورد توجه باشد. حداکثر عملکرد در واحد سطح هنگامی حاصل می­گردد که رقابت درون­بوته­ای و بین­بوته­ای به حداقل رسیده و گیاه بتواند از عوامل رشد، حداکثر بهره گیری را بنماید (خواجه­پور، 1383).

با در نظر داشتن نیاز روز افزون کشور به تامین غذا و تولید فرآورده­های دامی بایستی مطالعات بیشتری بر روی گیاهان علوفه­ای با عملکرد بالا، کیفیت مطلوب و نیاز آبی کم انجام گردد و بهره گیری از آنها در تغذیه دام مورد مطالعه و ارزیابی بیشتر قرار گیرد. تهیه علوفه در استان خوزستان نیز به دلیل کمبود آن و تعداد دام موجود و دیگر مزیت­های نسبی استان در بخش دامپروری از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. از این رو، این مطالعه با هدف مطالعه اثر تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دومنظوره جو انجام شده می باشد.

   2-1 فرضیه­ها:

1) تراکم­های مختلف کاشت بر اندازه عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی­دار دارد.

2) برداشت علوفه در مراحل متفاوت رشد بر اندازه عملکرد دانه و علوفه اثر معنی­دار دارد.

3) برداشت علوفه در مراحل متفاوت بر کیفیت علوفه تاثیر معنی­دار دارد.

3-1 اهداف پژوهشی عبارتند از:

1) مطالعه اثر برداشت علوفه در دو مرحله از رشد رویشی بر عملکرد دانه و علوفه رقم جو

2) مطالعه کیفیت دانه تحت تاثیر برداشت علوفه در مراحل مختلف رشد و تراکم­های متفاوت

3) مقایسه اثر برداشت علوفه و عدم برداشت علوفه بر عملکرد دانه و علوفه رقم جو نصرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مروری بر پژوهش‌های انجام شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1. Anderson
  2. 2. Chistiansen
  3. 1. Day
  4. 2. Rasmusson

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :119

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***