جستجو در سایت :   

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

فصل اول مقدمه و اهداف. 3

1-1 مقدمه. 3

1-2 اهداف پژوهش.. 12

1-2-1 اهداف اصلی: 12

1-2-2 اهداف فرعی: 12

فصل دوم مروری بر پیشینه موضوع. 15

2-1 مقدمه. 15

2-2 تعاریف.. 15

2-2-1 تعریف ارزیابی اراضی.. 15

2-2-2 اراضی.. 15

2-2-3 واحد اراضی.. 16

2-2-4 بهره گیری های اصلی از اراضی.. 16

2-2-5 تیپ های بهره وری از اراضی.. 16

2-2-6 خصوصیات اراضی.. 16

2-2-7 کیفیات اراضی.. 17

2-2-8 احتیاجات نوع بهره گیری ومحدودیت ها 17

2-2-9 عملیات اصلاحی اراضی.. 17

2-3 روش های ارزیابی اراضی.. 17

2-3-1 روش های ارزیابی برای اراضی فاریاب.. 17

2-3-2 روش ارزیابی برای اراضی دیم 18

2-3-3 ارزیابی اراضی به روش فائو. 19

2-4 سوابق پژوهش.. 23

2-5 گیاهان زراعی مهم مورد ارزیابی در تناسب اراضی: 26

2-5-1 گندم: 26

2-5-2 ذرت علوفه ای: 26

2-5-3 یونجه: 27

2-5-4 پنبه: 27

2-5-5 سورگوم: 28

2-6 سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 28

2-6-1 تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 29

2-6-2 تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 30

2-6-3 اجزاء سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 32

2-6-4 منابع داده ها 33

2-6-5 روش های ورودی داده ها 34

2-6-6 اطلاعات پایه. 36

2-6-7 محدودیت ها و کاربردها 39

2-8 مطالعه مطالعات صورت گرفته در ایران و سایر نقاط دنیا 40

فصل سوم مواد و روش ها. 55

3-1 تبیین وضعیت عمومی منطقه مورد مطالعه. 55

3-1-1 موقعیت و وسعت.. 55

3-1-2 اقلیم 58

3-1-3 فیزیوگرافی و زمین شناسی عمومی منطقه. 59

3-1-4 هیدرولوژی.. 57

3-1-5 گیاهان بومی و وضعیت کشاورزی.. 58

3-2 رژیمهای رطوبتی و حرارتی خاک.. 59

3-2-1 رژیم حرارتی خاک) (Soil Temperature Regimes. 59

3-2-2 رژیم رطوبتی خاک (Soil Moisture Regimes) 60

3-2-3-1 رژیم رطوبتی یوستیک (Ustic Moisture Regime ) 60

3-4 روش های ارزیابی کیفی تناسب اراضی و بهره گیری از GIS جهت پهنه بندی زیرکلاس اراضی.. 60

3-4-1 روش استوری.. 61

3-4-2 روش ریشه دوم 61

3-4-3 روش کالوگیرو. 61

3-5 ارزیابی خصوصیات اراضی: 62

3-5-1 شاخص و درجه اقلیمی : 62

3-5-2 درجه بافت و ساختمان خاک… 63

3-5-3 درجه سنگ و سنگ ریزه 63

3-5-4 درجه عمق خاک… 63

3-5-5 درجه آهک… 63

3-5-6 درجه گچ. 64

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

3-5-7 درجه ظرفیت تبادل کاتیونی.. 64

3-5-8 درجه مواد آلی.. 64

3-5-9 درجه اسیدیته خاک… 64

3-5-10 درجه EC. 65

3-5-11 درجه ESP. 65

3-6 مطالعه صحت ارزیابی مدل های استوری ریشه دوم و کالوگیرو. 65

3-7 تجزیه های آزمایشگاهی.. 66

3-7-1 آزمایش های فیزیکوشیمیایی.. 66

فصل چهار نتایج و بحث. 71

4-1 مطالعات میدانی و جمع آوری داده های خاک در ارزیابی کیفی تناسب اراضی.. 71

4-2 طبقه بندی خاک ها ( Soil Classification ). 72

4-2-1 راسته انتی سول ( Entisols). 72

4-2-1-1 سری کهشور: 74

4-2-1-2 سری پرچستان: 74

4-2-1-3 سری خاک یار علی وند 74

4-2-1-4 سری خاک خنگ اژدر. 75

4-2-1-5 سری منقار. 75

4-2-2 راسته اینسپتی سول ( Inceptisols). 75

4-2-2-1 سری میانگران. 76

4-2-2-2 سری ایذه 76

4-2-2-3 سری کول فرح. 77

4-2-2-4 سری کهباد 77

4-2-2-5 سری کمالوند 77

4-2-3 راسته مولی سول ( Mollisols). 78

4-2-3-1 سری بندان. 79

4-2-4 واحدهای اراضی.. 81

4-2 ارزیابی کیفی تناسب اراضی در منطقه مورد مطالعه. 82

4-2-1 ذرت علوفه ای.. 82

4-2-1-1 تعیین و محاسبه شاخص و درجه اقلیمی ذرت علوفه ای.. 82

4-2-1-2 پهنه بندی تناسب اراضی برای کشت گیاه ذرت علوفه ای در منطقه مورد مطالعه. 86

4-2-1-2-1 روش استوری.. 86

4-2-1-2-2 روش ریشه دوم 87

4-2-1-2-3روش کالوگیرو. 88

4-2-1-3مقایسه روش های استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در تعیین تناسب اراضی برای کشت ذرت علوفه ای در دشت ایذه 89

4-2-2 گندم. 91

4-2-2-1 تعیین و محاسبه شاخص و درجه اقلیمی گندم 91

4-2-2-2 پهنه بندی تناسب اراضی برای کشت گیاه گندم در منطقه مورد مطالعه. 95

4-2-2-2-1 روش استوری.. 95

4-2-2-2-2 روش ریشه دوم 96

4-2-2-2-3روش کالوگیرو. 97

4-2-2-3 مقایسه روش های استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در تعیین تناسب اراضی برای کشت کندم در دشت ایذه 98

4-2-3 یونجه. 100

4-2-3-1 تعیین و محاسبه شاخص و درجه اقلیمی یونجه. 100

4-2-3-2 پهنه بندی تناسب اراضی گیاه یونجه در منطقه مورد مطالعه. 103

4-2-3-2-1 روش استوری.. 103

4-2-3-2-2 روش ریشه دوم 104

4-2-3-2-3روش کالوگیرو. 105

4-2-3-3 مقایسه روش های استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در تعیین تناسب اراضی برای کشت یونجه در دشت ایذه 106

4-2-4 پنبه. 108

4-2-4-1 تعیین و محاسبه شاخص و درجه اقلیمی پنبه. 108

4-2-4-2 پهنه بندی گیاه پنبه در منطقه مورد مطالعه. 112

4-2-4-2-1 روش استوری.. 112

4-2-4-2-2روش ریشه دوم 113

4-2-4-2-3 روش کالوگیرو. 114

4-2-4-3 مقایسه روش های استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در تعیین تناسب اراضی برای کشت پنبه در دشت ایذه 115

4-2-5 سورگوم. 117

4-2-5-1 تعیین و محاسبه شاخص و درجه اقلیمی سورگوم 117

4-2-5-2 پهنه بندی تناسب اراضی گیاه سورگوم در منطقه مورد مطالعه. 118

4-2-5-2-1 روش استوری.. 118

4-2-5-2-2 روش ریشه دوم 119

4-2-5-2-3روش کالوگیرو. 120

4-2-5-3 مقایسه روش های استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در تعیین تناسب اراضی برای کشت سورگوم در دشت ایذه 121

4-3 مطالعه صحت ارزیابی مدل های استوری ریشه دوم و کالوگیرو. 123

فصل پنج نتیجه گیری کلی و پیشنهاد. 131

5-1 نتیجه گیری کلی.. 131

5-2 پیشنهادات.. 132

فهرست منابع. 137

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1 سیکل رشد گندم در منطقه ایذه 26

جدول 2-2 سیکل رشد ذرت علوفه ای در منطقه ایذه 27

جدول 2-3 سیکل رشد یونجه در منطقه ایذه 27

جدول 2-4 سیکل رشد پنبه در منطقه ایذه 28

جدول 2-5 سیکل رشد سورگوم در منطقه ایذه 28

جدول 3-1 میانگین آمار ایستگاه سینوپتیک ایذه 56

جدول 3-2 راهنمای تعیین کلاس تناسب کلی زمین. 62

جدول3-3 تعداد ضرایب وزنی برای خاک هایی با عمق مختلف.. 65

جدول 4-1 طبقه بندی خاکهای دشت ایذه و هماهنگی آن با طبقه بندی جهانی.. 80

جدول4-2 مساحت واحدهای اراضی در دشت ایذه 81

جدول4-3 ارزیابی اراضی برای کشت ذرت علوفه ای به سه روش مورد مطالعه. 84

جدول4-4 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت ذرت علوفه ای به روش استوری.. 86

جدول4-5 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت ذرت علوفه ای به روش ریشه دوم 87

جدول4-6 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت ذرت علوفه ای به روش کالوگیرو. 88

جدول4-7 ارزیابی اراضی برای کشت گندم به سه روش مورد مطالعه. 93

جدول 4-8 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای زراعت گندم به روش استوری.. 95

جدول 4-9 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای زراعت گندم به روش ریشه دوم 96

جدول4-10 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت گندم به روش کالوگیرو. 97

جدول 4-11 ارزیابی اراضی برای کشت یونجه به سه روش مورد مطالعه. 101

جدول 4-12 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت یونجه به روش استوری.. 103

جدول 4-13 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت یونجه به روش ریشه دوم 104

جدول 4-14 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت یونجه به روش کالوگیرو. 105

جدول 4-15 ارزیابی اراضی برای کشت پنبه به سه روش مورد مطالعه. 110

جدول 4-16 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت پنبه به روش استوری.. 112

جدول 4-17 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت پنبه به روش ریشه دوم 113

جدول 4-18 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت پنبه به روش کالوگیرو. 114

جدول 4-19 ارزیابی اراضی برای کشت سورگوم به سه روش مورد مطالعه. 118

جدول4-20 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کاشت سورگوم به روش استوری.. 118

جدول 4-21 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت سورگوم به روش ریشه دوم 119

جدول 4-22 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کاشت سورگوم به روش کالوگیرو. 120

جدول 4-23 مقادیر تولید پیش بینی شده و تولید واقعی و شاخص خاک واحدهای اراضی برای کشت گندم آبی.. 124

 

 

فهرست اشکال

شکل3-1 موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و نمایش موقعیت پروفیل هایی حفر شده در منطقه. 56

شکل3-2 منحنی آمبرو ترمیک ایذه 59

شکل 4-1 نقشه واحدهای اراضی در دشت ایذه 81

شکل 4-2 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت ذرت علوفه ای به روش استوری در دشت ایذه 86

شکل 4-3 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت ذرت علوفه ای به روش ریشه دوم در دشت ایذه 87

شکل 4-4 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت ذرت علوفه ای به روش کالوگیرو در دشت ایذه 88

شکل 4-5 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت گندم به روش استوری در دشت ایذه 95

شکل 4-6 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت گندم به روش ریشه دوم در دشت ایذه 96

شکل 4-7 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت گندم به روش کالوگیرو در دشت ایذه 97

شکل 4-8 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت یونجه به روش استوری در دشت ایذه 10403

شکل 4-9 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت یونجه به روش ریشه دوم در دشت ایذه 104

شکل 4-10 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت یونجه به روش کالوگیرو در دشت ایذه 105

شکل 4-11 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت یونجه به روش استوری در دشت ایذه 112

شکل 4-12 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت یونجه به روش ریشه دوم در دشت ایذه 113

شکل 4-13 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت یونجه به روش کالوگیرو در دشت ایذه 114

شکل 4-15 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت سورگوم به روش ریشه دوم در دشت ایذه 119

شکل 4-16 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت سورگوم به روش ریشه دوم در دشت ایذه 120

شکل 4-17 ارتباط تولید پیش بینی شده مدل استوری با تولید نظاره شده برای گندم آبی.. 125

شکل 4-18 ارتباط تولید پیش بینی شده مدل ریشه دوم با تولید نظاره شده برای گندم آبی.. 125

شکل 4-19 ارتباط تولید پیش بینی شده مدل کالوگیرو با تولید نظاره شده برای گندم آبی.. 126

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : افزایش درون شیشه ای گیاه انار شیطان

شکل 4-20 گراف تولید پیش بینی شده مدل های پارامتریک و تولید نظاره شده 127

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و اهداف

 

1-1 مقدمه

برای دستیابی به کشاورزی پایدار مشخص کردن تناسب اراضی برای کاربری های مختلف امری الزامی می باشد(ناصری و همکاران، 2009). خاک یکی از مشخصه های سطح زمین می باشد. ارزش اراضی برای بسیاری از کاربری ها بطور مستقیم به خصوصیات خاک آن ها بستگی دارد و این خصوصیات از طریق مطالعات خاکشناسی مشخص می شوند (متقی، 1998).

خاک بستر کلیه فعالیت های تولیدی بشر به شمار رفته و بنیان بسیاری از تمدن های بزرگ و کهن جهان بر باروری خاک استوار بوده می باشد (حق نیا و کوچکی، 1375). در دو دهه اخیر ما شاهد نتایج نامطلوب برنامه های کوتاه مدت تولید محصول بیشتر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از قبیل بهره کشی بیش از اندازه از خاک و مصرف سموم بوده ایم.

از دیرباز و از زمان حضور بشر بر روی کره خاکی تاکنون بهره گیری از زمین بطور دائم در تغییر بوده می باشد. بشر با تغییر در احتیاجات خود، در چگونگی بهره گیری از زمین نیز تغییر داده می باشد و متأسفانه مسیر این تغییرات به گونه ای بوده می باشد که امروزه با جمعیت حاضر و تنوع احتیاجات بشری و از طرفی بهره برداری نامناسب از اراضی شاهد عدم بهره گیری صحیح از اراضی و آثار سوء ناشی از این بهره برداری ها هستیم. لازم می باشد به مقصود عدم گسترش این آثار برنامه ریزی صحیح صورت گیرد و با در نظر داشتن رشد روزافزون جمعیت دنیا و توسعه مناطق مسکونی و صنعتی و از طرفی کمبود منابع آب برای کشاورزی، نیاز شدیدتری به بهره گیری بهینه از اراضی موجود احساس می گردد و این کار فقط با انجام یک برنامه ریزی اصولی و مفید برای اراضی باقیمانده امکان پذیر می باشد (محنت کش، 1378).

در کشور ما، به خاطر رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهرها از امکان گسترش سطح زیر کشت به مرور زمان کاسته می گردد و در نتیجه نیاز شدیدی به بهره گیری بهینه از اراضی موجود احساس می گردد. مطالعات تناسب اراضی با مطالعه جنبه های فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی اراضی، بهره گیری بهینه و پایدار از هر زمینی را ممکن می سازد.

کشاورزی پایدار در صورتی شکل گیری می یابد که اراضی برحسب تناسب برای انواع مختلف کاربری ها طبقه بندی شوند. روش ارزیابی تناسب اراضی برای گیاه خاص که یک سیستم پیشنهادی از سوی فائو می باشد شامل ارزیابی کیفی و کمی می باشد. ارزیابی تناسب اراضی کارایی اراضی برای بهره گیری های خاص را تعیین کرده و درجه سازگاری و مطابقت مشخصات اراضی را با نیازهای نوع ویژه ای از بهره وری تعیین می ‌کند. در ارزیابی کیفی تنها جنبه های فیزیکی اراضی و در ارزیابی کمی علاوه بر جنبه های فیزیکی، ملاحظات اجتماعی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. اگرچه یکی از نارسایی های اصلی روش کمی و اقتصادی نوسان قیمت نهاده ها و ستاده ها می باشد، لیکن اخیراً فائو به این نتیجه رسیده می باشد که تنها بهره گیری از معیارهای فیزیکی نمی تواند به عنوان معیاری مناسب جهت فرق و تفکیک اراضی مورد بهره گیری قرار گیرد، زیرا یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری زارعین و کاربران اندازه درآمدزایی واحدهای تولیدی می باشد. امروزه ارزیابی تناسب اراضی در اکثر کشورهای اروپایی به ویژه اروپای شرقی و کشورهای در حال توسعه محور اصلی روشهای ارزیابی می باشد زیرا که این روش کلیه فاکتورهای مورد نیاز جهت یک بهره گیری به خصوص را مورد توجه قرار می دهد. چینن[1] در سال 1991 در منطقه کاپینی در زامبیا کارایی این روش را در پیش بینی محصول مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفت که همبستگی معنی داری بین محصول واقعی و محصول پیش بینی شده هست. جانسون و همکارانش در سال 1994 با بهره گیری از مدل رایانه ایی ALES براساس چارچوب فائو یک مطالعه تناسب اراضی کمی و اقتصادی را پیاده کردند. مسینگ[2] و همکارانش در سال 2003 معیارهای لازم جهت انجام مطالعات تناسب اراضی حوزه ای در چین را تعیین کردند. استینر[3] و همکارانش در سال2000 مطالعه ای را در راستای تناسب اراضی حوزه آبخیز رودخانه گیلا انجام دادند. در ایران نیز بعضی محققین به این موضوع پراخته اند. قاسمی دهکردی و محمودی، ضیائیان و ابطحی نمونه ای از مطالعات کیفی تناسب اراضی را انجام داده اند. ایوبی در سال 1375 ضمن مطالعات ارزیابی کمی و اقتصادی محصولات مهم منطقه برآان شمالی به این نتیجه رسید که برنج علیرغم این که دارای بیشترین سود آوری در بین محصولات مورد مطالعه می باشد، لیکن عواقب زیست محیطی نامناسبی به دنبال دارد. بازگیر در سال 1377 به انجام مطالعات کمی و اقتصادی به این نتیجه رسید که در منطقه تالاندشت کرمانشاه نخود دیم نسبت به گندم و جو دیم دارای سودآوری بالاتری بوده و این سود آوری ناشی از افزایش قیمت نخود در سالهای اخیر می باشد. گیوی نیز در منطقه فلاورجان اصفهان با به کارگیری نرم افزار ALES در روش پارامتریک طبقه بندی کمی تناسب اراضی را برای محصولات عمده منطقه تعیین نمود. محنت کش در سال 1378 با انجام مطالعات ارزیابی تناسب کمی و اقتصادی در منطقه شهرکرد به این نتیجه رسید که کشت سیب زمینی در تمامی واحدهای مورد مطالعه دارای سود آوری بیشتری نسبت به گندم و یونجه می باشد.

در این راستا بایستی آغاز منابع اراضی شناسایی شوند و قابلیت آن ها برای انواع بهره گیری های ممکن مطالعه گردد. بدین معنی که آغاز اراضی بر حسب قابلیت خود برای بهره گیری های اصلی که عبارتند از: کشاورزی آبی، کشاورزی دیم، مرتع، جنگل، حیات وحش و یا قابلیت های مسکونی و صنعتی طبقه بندی شوند. در مرحله بعد در هر یک از مناطق جدا شده بهترین نوع محصول یا گیاه یا رقم مشخص گردد که بدین ترتیب به مرحله ای خواهیم رسید که اراضی بر حسب ویژگی های خود به بهترین و در عین حال سودآورترین کاربری اختصاص داده می شوند و زیرا اراضی به این شکل مورد بهره گیری قرار خواهند گرفت نه تنها از بین نخواهند رفت بلکه با انجام اعمال حفاظتی و مدیریتی صحیح باروری آن ها افزوده خواهد گردید و به یک بهره وری پایدار خواهیم رسید (محنت کش، 1378).

به کمک مطالعات ارزیابی اراضی می توان ارتباط بین زمین و نوع بهره وری از آن را مشخص نمود و بر اساس این ارتباط، نوع بهره گیری مناسب از آن زمین را تعیین نمود (جعفرزاده و همکاران، 2008؛ شهبازی و همکاران، 2008).

یکی از راههای افزایش تولید در واحد سطح و یا به بیانی دیگر بهره گیری بهینه از اراضی، شناسایی ظرفیت تولید آن می باشد. برای دستیابی به این هدف تعیین پتانسیل تولید و ارزیابی تناسب اراضی راهکار مناسبی می باشد. چغندر قند از گیاهان مناطق معتدله می باشد که با محدوده وسیعی از شرایط اقلیمی و خاک سازگار بوده و در برابر تنش های محیطی، گیاهی مقاوم و سرسخت می باشد. پس بهره گیری از این محصول در تناوب زراعی می تواند به طریقه اصلاح اراضی منطقه کمک نماید. مطالعات زیادی در کشورهای مختلف دنیا از سال 1970 با این روش انجام شده می باشد. در کنیا، لونینگ[4] (1973) تعیین مشخصات تیپ های مختلف بهره وری از اراضی را به عنوان موضوع اصلی یک پژوهش قرار داد و طی آن خصوصیات چند تیپ مهم از انواع بهره وری را مشخص نمود. کویه[5] (1976) تحقیقی در سودان انجام داد و تعدادی از کیفیت های اراضی را به صورت تفصیلی درجه بندی نمود. سپس هریک از درجات محدودیت آنها را در ارتباط با تعداد زیادی از تیپ های بهره وری از اراضی تشریح و در طبقه بندی تناسب اراضی به کار برد. یانگ و گلداسمیت[6] (1977) براساس راهنمای فائو، ارزیابی اراضی برای کشورهای در حال توسعه را مورد مطالعه قرار داده و یک مطالعه موردی را در کشور مالاوی انجام دادند. در این پژوهش واحدهای اراضی براساس نقشه های زمین شناسی، ارتفاع، شکل زمین، متوسط بارندگی، پوشش گیاهی و خاک از هم تفکیک شده می باشد. در مرحله بعدی کیفیت اراضی برای بهره گیری های اصلی، تعریف و درجه بندی گردید و در نهایت با تطبیق نیازهای نوع بهره گیری با کیفیت های اراضی برای بهره گیری های مختلف تعیین گردید. در ایران نیز روش ارزیابی آغاز به صورت پراکنده و در قالب پایان نامه های دانشجویی انجام می گردید که مانند می توان به مطالعات قاسمی دهکردی(1375)، سروری(1375)، ملک زاده(1375) و ده محسنی(1375) تصریح نمود. در سال های اخیر این مطالعات در سطح بیشتری خصوصاً در اراضی پایاب سدها جهت راهنمایی دست اندرکاران محلی برای تعیین الگوی کشت صورت گرفته می باشد. برآورد اندازه تولید محصول که خود به اقلیم، نوع خاک و سیستم مدیریتی بستگی دارد، یکی از مراحل اصلی ارزیابی تناسب اراضی می باشد که براساس آن می توان باروری اراضی مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود. تخمین پتانسیل تابشی گرمایی با بهره گیری از مدل فائو امکان تعیین تولید خالص بیوماس با بهره گیری از اطلاعات مربوط به اقلیم و گیاه را فراهم سازد. تولید پیش بینی شده از تأثیر محدودیت های خاک، آب و مدیریت برپتانسیل تولید حاصل می گردد(سید جلالی، 1379).

امروزه ارزیابی اراضی بخاطر منبع مهم خاک آنقدر اهمیت

[1] chinn

[2] Mesing

[3] Steiner

[4] Luning

[5] keuie

[6] Young and Goldsmith

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :80

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***