جستجو در سایت :   

گرایش : مطالعات منطقه ای – ایران

عنوان : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

 پایان نامه  کارشناسی ارشد

در رشته علوم سیاسی مطالعات منطقه ای – ایران

آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در

منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران

 استاد راهنما

دکتر خلیل ا… سردارنیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

  موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی مطالعه ارتباط متقابل دولت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی می باشد جامعه و نیروهای اجتماعی بستر و زمینه ی اقدام دولت و ماهیت  آن را تعیین می کنند.

 ارتباط دولت ونهادهای مدنی بایستی ارتباط ای متقابل و همکاری جویانه باشدچرا که از یک سو حکومت بسترها وفرصت های لازم را برای گسترش وتوانمندی جامعه مدنی فراهم می کند ومطالبات، انتقادات جامعه مدنی را پاسخ می دهد ازسوی دیگرشایسته می باشد که نهادها وانجمن های مدنی ضمن تکریم به قوائد وارزش های دموکراتیک ومسئولیت پذیری  مدنی،در ارتباط با دولت صرفا به رویکرد انتقادی روی نیاورند بلکه در کنار نقدهای سازنده، بایستی نگاه همکاری جویی و تاییدی به دولت نیز داشته باشند. 

منطقه خلیج فارس یکی از مناطقی می باشد که از حیث ساخت سیاسی دارای نظام های سلطنتی موروثی و الیگارشیک هستند و از حیث اجتماعی دارای ساخت قبیله ای و طایفه ای و ساخت اقتصادرانتی هستند .دراین منطقه به دلائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی،نهادهای مدنی با محدودیت های سیاسی و فرهنگی واجتماعی مواجه بوده و شاهدرابطه دوسویه و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم و ارتباط یک سویه و محدودیت آفرین برای نهادهای مدنی بوده می باشد .

در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف کشورهای حوزه خلیج فارس از بعدانقلاب اسلامی به ویژه در دو دهه اخیر  شاهد گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی بوده ایم.همچنین شاهد شکل گیری و گسترش نسبی نهادهای مدنی در قالب احزاب، انجمن ها، گروهها و نهادهای مدنی غیر دولتی بوده‌ایم.

با وجود گسترش نسبی آگاهی ها، هنوز ما شاهد تحزب سالم و قاعده مند و روابط بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم. در ایران اکثرا در روابط دولت و نهادهای مدنی شاهد ارتباط های حاکی از عدم همکاری یا همکاری ضعیف بین آن دو بوده ایم.در هر دوره با حاکم شدن یک جریان سیاسی،نوع نگاه نهادهای مدنی قبلی و جریان حاکم به نهادهای رقیب اکثرا یک نگاه منفی بوده می باشد از سوی دیگر، نهادهای مدنی در روابط با خود در سپهر مدنی اکثرا از قانونمندی، مسئولیت پذیری مدنی، نقد پذیری و مانند آن خارج شده و به سمت جامعه سیاسی قدرت بنیاد و بریدن از اخلاق سمت و سو داشته اند.

 واژگان کلیدی : آسیب شناسی، جامعه مدنی، نهادهای مدنی، دولت،  نهادهای اجتماعی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

فصل اول: مقدمه

1-طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-سابقه وضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 5

3- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 7

4- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 7

5-اهداف  پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 8

6-اظهار متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 8

7-تعریف مفاهیم ومتغیرها………………………………………………………………………………………………………… 9

الف) جامعه مدنی………………………………………………………………………………………………………………………… 9

ب) نهادهای مدنی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

ج) نهاد های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 11

د) دولت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

8- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

9- محدوده زمانی و مکانی  پژوهش………………………………………………………………………………………. 12

10- سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: چارچوب نظری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

گفتار نخست: تعریف مفاهیم اصلی…………………………………………………………………………………………. 16

الف) جامعه مدنی……………………………………………………………………………………………………………….. 16

ب) نهادهای مدنی………………………………………………………………………………………………………………. 18

ج)  ساختار حکومت یا قدرت سیاسی……………………………………………………………………………………. 20

1 – ساختارقدرت دولت در جامعه سنتی………………………………………………………………………………. 20

2-ساختارقدرت دولت درجامعه پیشرفته صنعتی…………………………………………………………………. 21

گفتار دوم:ارتباط بین ساخت حکومت وجامعه مدنی……………………………………………………………… 22

1- حکومتهای دموکراتیک……………………………………………………………………………………………….. 22

2-حکومتهای اقتدارگرا………………………………………………………………………………………………….. 26

3- حکومت های تمامیت خواه……………………………………………………………………………………………….. 28

علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر……………………………………………………………………………………… 29

گفتار سوم) فرق جامعه مدنی و جامعه سیاسی…………………………………………………………………… 30

گفتار چهارم) ویژگی های جامعه مدنی………………………………………………………………………………….. 34

گفتار پنجم) کار ویژه های جامعه مدنی…………………………………………………………………………………. 36

گفتار ششم) الزامات و پیش شرایط سیاسی، اقتصادی برای عملکرد موفقیت‌آمیز

جامعه‌مدنی…………………………………………………………………………………………………………………… 39

الف)پیش شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی  جامعه مدنی ………………………………………………… 39

1-شرایط سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………… 40

2-شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………. 42

3- شرایط فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………… 43

4- شرایط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

الف. شرایط فکری…………………………………………………………………………………………………………………….. 44

ب. شرایط روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار هفتم) طرح اجمالی دو الگوی ارتباط دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی درچارچوب نظریه سیستمی 47

الف) الگوی غیرتعاملی و بی اعتمادی بین دولت و جامعه مدنی…………………………………………. 48

ب) الگوی تعاملی و همکاری جویانه……………………………………………………………………………………….. 49

ج) تحلیل نظری ارتباط تعاملی و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی در چهارچوب مدل سیستمی     50

فصل سوم: دولت و نهادهای مدنی در شیخ نشین‌های خلیج فارس

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

گفتار نخست: مطالعه اجمالی نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس…………………. 56

گفتار دوم: ساختار قدرت سیاسی یاحکومتهای پاتریمونیال درشیخ نشین های خلیج فارس 57

الف) ویژگی های حکومتهای پاتریمونیال منطقه……………………………………………………………………. 58

پاتریمونیالیسم…………………………………………………………………………………………………. 58

ب) عدم امکان شکل گیری جامعه مدنی نیرومند واستقلال نهادهای مدنی درساخت قدرت سیاسی پاتریمونیال   60

1-ساختار قدرت سیاسی درعربستان……………………………………………………………………………………… 61

2-ساختارقدرت  سیاسی کویت………………………………………………………………………………………………. 62

3-ساختار نظام سیاسی بحرین……………………………………………………………………………………………….. 64

-احزاب وگروههای سیاسی بحرین………………………………………………………………………………………….. 65

4-ساختار قدرت سیاسی در قطر……………………………………………………………………………………………. 67

گفتارسوم) ساختار اجتماعی و فرهنگی نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس… 68

الف) ساخت اجتماعی قبیله ای _طایفه ای و عدم امکان رشد و نیرومندی نهادهای مدنی 69

ب) ائتلاف حکومتهای محافظه کار بانهادهای سنتی مانندروحانیون وقبایل به مثابه مانع مهم برسر راه نهادهای مدنی   71

گفتار چهارم) وضعیت اقتصادی کشورهای عربی و عدم امکان نیرومندی نهادهای مدنی…. 73

گفتار پنجم) چشم انداز نهادهای مدنی در سالهای اخیر و در آینده……………………………………. 76

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 77

فصل چهارم: مطالعه اجمالی جریانات سیاسی اجتماعی از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 80

گفتار اول) مطالعه اجمالی جریانات سیاسی، اجتماعی از پیروزی انقلاب تا سال 1367…… 82

الف) جریان‌های سیاسی و احزاب…………………………………………………………………………………………… 82

۱-جریان مارکسیستی و حزب توده……………………………………………………………………………………….. 83

2-سازمان مجاهدین خلق………………………………………………………………………………………………… 85

۳-جریان خط امام(ره)………………………………………………………………………………………………… 88

4- حزب جمهوری اسلامی……………………………………………………………………………………………… 88

– حضور حزب جمهوری اسلامی ایران در قدرت سیاسی…………………………………………………….. 89

گفتار دوم) مطالعه اجمالی جریانات سیاسی از1367 تا خرداد1376………………………………….. 91

الف) جامعه روحانیت مبارز………………………………………………………………………………………… 91

-مواضع و دیدگاه‌های جامعه روحانیت مبارز………………………………………………………………. 92

ب) مجمع روحانیون مبارز……………………………………………………………………………………………. 94

دیدگاه‌ها و مواضع سیاسی، اقتصادی مجمع روحانیون مبارز……………………………………………….. 95

سیاست خارجی ورابطه با آمریکا……………………………………………………………………………….. 95

دیدگاههای اقتصادی مجمع روحانیون مبارز…………………………………………………………………… 96

ج) کارگزاران سازندگی ایران………………………………………………………………………………………….. 96

ب) مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه کارگزاران سازندگی ایران……………………………. 96

ج) دیدگاه‌های اقتصادی کارگزاران……………………………………………………………………………… 97

د) دیدگاه‌های فرهنگی گروه کارگزاران……………………………………………………………………….. 98

1 – اعمال سیاست نظارت بعد ازانتشار برمحصولات فرهنگی- افزایش تولید وتنوع فرهنگی 98

-اعتقاد به تبادل فرهنگی  -گسترش نهادهای فرهنگی جدید………………………………………………. 98

ه- مهمترین مواضع ودیدگاهها………………………………………………………………………………… 99

گفتار سوم) مطالعه اجمالی جریانات سیاسی از 1376تا 1384……………………………………….. 100

الف) جبهه ی مشارکت ایران اسلامی……………………………………………………………………… 100

ویژگی های جبهه مشارکت در یک نگاه کلی……………………………………………………….. 101

ب) مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم……………………………………………………… 102

مهمترین مواضع وویژگی های مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم……………………… 102

ج) دوران اصلاحات…………………………………………………………………………………………………… 102

_ پایگاه ومواضع سیاسی،اقتصادی، فرهنگی اصلاح طلبان:……………………………………………….. 103

_ دیدگاه‌ها و سیاست خارجی گروه اصلاح طلبان……………………………………………………………… 104

_ دیدگاه‌های اقتصادی……………………………………………………………………………………………….. 105

_ دیدگاه‌های فرهنگی اصلاح طلبان……………………………………………………………… 106

_ شرایط به قدرت رسیدن اصلاح طلبان یا جبهه دوم خرداد…………………………………………… 106

گفتار چهارم) مطالعه اجمالی جریانات سیاسی از 1384 تا کنون…………………………………….. 107

الف) اصولگرایان………………………………………………………………………………………………………… 107

ب)پایگاه اجتماعی اصولگرایان……………………………………………………………………………………… 109

ج: دیدگاه ها و مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اصولگرایان………………………………………. 109

1-دیدگاه‌ها ومواضع سیاسی…………………………………………………………………………………………………. 109

2 – دیدگاه ها و مواضع اقتصادی…………………………………………………………………………………………. 110

3 – دیدگاه‌ها و مواضع فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 111

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 112

فصل پنجم: آسیب شناسی ارتباط دولت و نهادهای مدنی در ایران در دو دهه اخیر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 116

گفتار نخست) آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت……………………………………………………………. 117

1-عدم اهتمام جدی حکومت به توسعه سیاسی سالم وعدم  نگاه تعاملی به نهادهای مدنی 118

2-رویکرد دولتهای مستقر نسبت به احزاب وساختارهای حقوقی……………………………………… 119

3- اشکال جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی…………………………… 120

4- تأثیر و عملکرد  دولت و  دولتمردان……………………………………………………………………………… 122

5– اقتصاد دولتی  و ناکارآمدی احزاب………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم: اشکال ها و کاستی های عملکردی در نهادهای مدنی………………………………………. 125

1- قدرت طلبی و انحصار و فاصله گیری از اصول اخلاقی………………………………………………… 127

2- کم توجهی به الزامات کار حزبی…………………………………………………………………………………….. 128

3- نخبه گرایانه بودن احزاب،  و فقر فرهنگی و آگاهی در جامعه……………………………………. 128

4- ارتباط باز تولیدی بین فرهنگ تابعیت و ساخت اجتماعی و حکومتی اقتدارگرا………… 129

5- تعارضات ایدئولوژیک حزبی و قطبی شدن فضای سیاسی – اجتماعی جامعه………….. 130

6 – عدم نهادمندی احزاب و انجمن ها و گسترش تندروی سیاسی………………………………… 130

7- عدم اهتمام جدی احزاب در ایران، شکاف بین وعده های انتخاباتی یا اهداف اعلامی 131

8- ناآگاهی و بدبینی عمومی نسبت به جایگاه احزاب………………………………………………………. 131

9- افراط و تفریط وجدایی از مطالبات واقعی مردم………………………………………………….. 132

10- شخص محوری وفقدان برنامه…………………………………………………………………………. 132

گفتار سوم: طرح پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای

مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه و تعاملی……………………………. 133

1- ضرورت تغییر کیفی و ماهوی در الگوی تعامل بین دولت و جامعه مدنی…………………. 133

2- کوشش دو سویه حکومت ونهادهای مدنی برای اعتماد سازی……………………………………….. 134

3- لزوم توجه احزاب و کنشگران مدنی به رعایت قواعدبازی دموکراتیک والزامات اجتماعی و امنیتی 135

4- لزوم تقویت ساز و کارهای نظارتی برای نهادمندی و مسئولیت پذیری احزاب و نهادهای مدنی      135

5- بسترهای اقتصادی تحزب……………………………………………………………………………………. 136

تاثیر رشد اقتصادی و رفاه نسبی بر تحزب پایدار……………………………………………….. 137

6- گسترش طبقات متوسط و بالا و تأثیر آن بر نهادینه شدن احزاب……………………………… 138

7- بسترها و راهکارهای قانونی…………………………………………………………………………………. 138

الف) احزاب و گروههای سیاسی در قانون اساسی ایران……………………………………………… 138

ب) قانون گرایی شرط اصلی تحزب…………………………………………………………………………. 139

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 140

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………….. 142

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… 147

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………. 152

فصل اول

1-طرح مسئله

موضوع اصلی جامعه شناسی  سیاسی مطالعه ارتباط متقابل دولت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی می باشد . در هر جامعه ای دولت در درون شبکه پیچیده ای از علائق و منافع اجتماعی واقتصادی قرار دارد؛ درحقیقت خود دولت حاصل صورتنبدی خاصی از روابط میان نیروهای اجتماعی می باشد. جامعه و نیروهای اجتماعی بستر و زمینه ی اقدام دولت و ماهیت  آن را تعیین می کنند.  وقتی از ساختار قدرت سیاسی صحبت می کنیم مقصود شکل اعمال حاکمیت، محدودیت ها و فرصت های پیش روی نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برای ایفای تأثیر مشارکتی و رقابت های سیاسی و اجتماعی می باشد.

جامعه مدنی، حوزه زندگی اجتماعی سازمان یافته می باشد که ارادی، خودجوش و مستقل از دولت می باشد وگروههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،  احزاب،انجمن ها وگروههای مدنی را در بر میگیرد. در جامعه مدنی انجمن ها،گروهها،احزاب درچارچوب قواعد بازی دموکراتیک منافع ومطالبات گروهی خود را پیگیری می کنند.

دو تعبیر در خصوص ارتباط دولت و جامعه مدنی هست در یک تعبیر، نهاد های مدنی در حکم کرم روده دولت  و مزاحم دولت هستند، این تعبیر به تعبیر هابزی معروف می باشد. در این تعبیر یک نگاه خصمانه به نهادهای مدنی می باشد و اجازه شکل گیری و مشارکت به نهادهای مدنی داده نمی گردد. در تعبیر دوم، در جهت عکس، نهادهای مدنی یک رویکرد سلبی به دولت دارند و فلسفه وجودی خود را صرفا انتقادی و ارتباط خصمانه به دولت می بینند.

اما تعبیر درست، تعبیر همکاری جویانه و همزیستی و ارتباط متقابل بین دولت و نهادهای مدنی می باشد، با این تعبیر،  ازیک سو حکومت بسترها وفرصت های لازم را برای گسترش وتوانمندی جامعه مدنی وسرمایه اجتماعی فراهم می کند ومطالبات، انتقادات و انتظارات جامعه مدنی را به فال نیک گرفته وبه آنها پاسخ می دهد؛ زیرا که نقدها وچالش ها باعث هوشیاری حکومت به اشکال های خود شده و با رفع آنها توانمند می گردد. ازسوی دیگرشایسته وبایسته می باشد که نهادها وانجمن های مدنی واحزاب  ضمن تکریم به قواعد وارزش های دموکراتیک، اخلاق مدنی،تعهد به قانون ومصالح عمومی ومسئولیت پذیری  مدنی خود، در ارتباط با دولت صرفا به رویکرد انتقادی روی نمی آورند بلکه در کنار نقدهای سازنده، بایستی همکاری جویی و نگاه تاییدی به دولت نیز داشته باشند.  تنها در این فضای تعاملی، اعتماد وهمکاری و دوسویگی صحیح بین دولت و جامعه مدنی می باشد که حکمرانی موفق حاصل می گردد.

می توان گفت  که انجمن های مدنی در حکم نیروی حیات بخش وخون لازم برای مردم سالاری هستند، در غیاب آنها، توانایی افراد برای تاثیر گذاری بر پویشهای  سیاسی، حکمرانی و کارآمدی در حد ناچیز خواهد بود . هرچه نهادها و انجمن‌های مدنی از حیث کمی و کیفی (اعتماد، همکاری و انسجام درون سازمانی وبرون سازمانی) درسطح بالاتری باشند و از ظرفیت منابع وجایگاه بالاتری برخورد باشند توان تاثیر گذاری آنها برحکومت وپاسخ گوسازی آن بیشتر خواهد گردید.

استمرار مردم سالاری و تحزب سالم مستلزم همکاری جویی دولت و افزایش سعه صدر، ظرفیت های مشارکتی و انعطاف در حکومت نسبت به نهادهای مدنی و تلقی از آنها به مثابه مکمل برای حکمرانی بهتر و تصمیم سازی مطلوب می باشد و هم چنین، مستلزم ارتباط همکاری جویی نهادهای مدنی به دولت در کنار پایبندی آنها به قانون، اصول مدنی،  باورها و ارزشهای مورد قبول جامعه  و شهروند سازی می باشد. اگر این طور نباشد، در نبود چنین بستری، بین دولت و نهادهای مدنی شکاف و بیگانگی  و عدم اعتماد حاصل می گردد و نتیجه نهایی آن، جنگ قدرت و ستیزه جویی مستمر بین آن دو خواهد بود.

منطقه خلیج فارس یکی از مناطقی می باشد که از حیث ساخت سیاسی دارای نظام های سلطنتی موروثی و الیگارشیک هستند و از حیث اجتماعی دارای ساخت قبیله ای و طایفه ای و ساخت پدر سالار در خانواده هستند، فرهنگ تابعیت منبعث از چنین ساخت اجتماعی در گستره تاریخی تاکنون به تحکیم و استمرار نظام های موروثی انجامیده می باشد.

 در منطقه خلیج فارس به علت های مهمی، نهادهای مدنی رشد بسیار بطئی داشته و از سوی دیگر با محدودیت های جدی سیاسی و فرهنگی- اجتماعی مواجه بوده اند. در این منطقه، به هیچ وجه شاهد ارتباط دو سویه و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم و جهت ارتباط کاملا یک سویه و محدودیت آفرین برای نهادهای مدنی بوده می باشد. این علت های عبارتند از:

  1. ساخت حکومت اقتدارگرای سلطنتی که نگاه کاملا سلبی به نهادهای مدنی دارد و تکثر قدرت و مشارکت را بر نمی تابد
  2. فرهنگ تابعیت ریشه دار و تاریخی که سد مهمی پیش روی فرهنگ مشارکتی بوده می باشد
  3. ارتباط متقابل حمایتی بین حکومت سلطنتی و بازیگران سنتی یعنی قبایل و علمای سلفی نیز راه را بر ایجاد و گسترش نهادهای مدنی سد کرده می باشد.
  4. توده ها به دلیل فرهنگ غالب تابعیت و سیاست های رفاهی و توزیعی دولت تاکنون همراه خوبی برای نهادهای مدنی نبوده اند.
  5. به دلیل شکافهای سیاسی واجتماعی بین نیروهای اجتماعی درطیف های سکولار،ملی گرا واسلامی تاکنون امکان ائتلاف وهمکاری بین نهادهای مدنی هرچندضعیف وجودنداشته می باشد واین امرباعث ماندگاری اقتدارگرایی در این منطقه شده می باشد.

      در ایران بر خلاف کشورهای حوزه خلیج فارس به دلایلی مانند ساخت حکومتی مردم سالاری دینی و تغییر و تحولات در ساختارهای جمعیتی، شهر نشینی، اقتصادی، آموزشی و مانند آن در  بیش از دو دهه اخیر هم شاهد گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی فزاینده بوده ایم و هم شاهد حضور و ایجاد نیروهای اجتماعی جدید بوده ایم. در چند دهه اخیر، شاهد شکل گیری و گسترش نسبی نهادهای مدنی در قالب احزاب، انجمن ها، گروهها و نهادهای مدنی غیر دولتی بوده‌ایم.

با وجود گسترش نسبی آگاهی ها و  توجه ها و نهادهای مدنی، هنوز ما شاهد تحزب سالم و قاعده مند و روابط سالم و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم. در ایران اکثرا به جای ارتباط همکاری جویی و اعتماد دو سویه بین دولت و نهادهای مدنی اکثرا شاهد ارتباط های حاکی از بی اعتمادی و عدم همکاری یا همکاری ضعیف بین آن دو بوده ایم. در هر دوره با حاکم شدن یک جریان سیاسی، از یک سو نوع نگاه نهادهای مدنی قبلی و جریان حاکم به نهادهای رقیب اکثرا یک نگاه منفی و بی اعتمادی بوده می باشد و متقابلا نهادها و بازیگران مدنی و سیاسی خارج از حکومت نگاه منفی به دولت وجریان حاکم داشته اند. از سوی دیگر، نهادهای مدنی در روابط با خود در سپهر مدنی اکثرا از قانونمندی، مسئولیت پذیری مدنی، نقد پذیری و مانند آن خارج شده و به سمت جامعه سیاسی قدرت بنیاد و بریدن از اخلاق سمت و سوی جدی داشته اند.

در این نوشتار، نگارنده در صدد تحلیل نوع ارتباط دولت و جامعه مدنی از یک سو و نوع ارتباط بین نهادهای مدنی از زاویه آسیب شناسی می باشد   تا ارتباط آنها در حوزه خلیج فارس با دولتهابا تاکید بر ایران مشخص گردد.

2-سابقه وضرورت انجام پژوهش

براساس پژوهش مذکور گروهی از تالیفات که به جامعه ی مدنی، طبقات اجتماعی، نهادها و چگونگی شکل‌گیری آنها دولت وساخت بندی آن و ویژگی دولت و برخورد آن با طبقات ونهادها پرداخته اند می توان موردها زیر را نام برد.

در کتاب دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران در دوره جمهوری اسلامی از حسین بشریه به تحلیل و مطالعه جامعه ی سیاسی ایران و روابط نیروها و طبقات اجتماعی پرداخته و با تبیین گفتمانهای سیاسی شرایط وتحول در دولت ایدئولوژیک را مطرح کرده و هم چنین بحث تحول در اشکال و شیوه های مشارکت سیاسی، مشارکت بسیجی،  توده ای وهم چنین بحرانهای اساسی در دولت ایدئولوژیک را مطالعه کرده ودر نهایت نیز زمینه ها و عواملی را در حوزه اجتماعی،  سیاسی و فکری تبیین میدهد که این زمینه ها و عوامل دولت ایدئولوژیک را در معرض نوعی گزاره به سوی دموکراسی قرار داده ودر نتیجه گیری خطوط کلی اصطلاحات و دگرگونی سیاسی در ایران را مطالعه کرده می باشد .

موانع توسعه ی سیاسی ایران  نوشته حسین بشریه که در این  تالیف به ساخت قدرت سیاسی در ایران توجه شده وهم چنین شکل گیری طبقات و قشربندی اجتماعی، تکوین  ساخت دولت مطلقه وابزار های آن،  نهادسازی سیاسی و چند پارگی های اجتماعی فرهنگ سیاسی تابعیت و… مورد  مطالعه قرارگرفته می باشد که همگی شکل گرفتن دولت ونهادهای اجتماعی دردوره های بعدی هستند . مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته می باشد .

در کتاب در آمدی برجامعه شناسی سیاسی جدید  از  خلیل اله سردار نیا که موضوعات جامعه شناسی جدید را مورد توجه قرار داده می باشد دراین کتاب در آغاز به تبیین های کنش گرا وغیر کنش گرای دموکراتیزاسیون ونقش تحولات ساختاری ونوسازی ونیز تأثیر جامعه مدنی ونخبگان در فرآیند دموکراسی پرداخته شده می باشد . هم چنین مفهوم جامعه ی مدنی وبرداشتهای مهم از آن وجامعه ی مدنی از زاویه حیات انجمنی وسرمایه ی اجتماعی و تعاملی آن با حکمرانی خوب تبیین داده شده  واز مدل نظری برای آن بهره گیری شده می باشد.

رویکردهای نظری جنبش های اجتماعی جدید و خشونشهای قومی و هم چنین جهانی شدن واینترنت وکارکرد های سیاسی اینترنت  دراین کتاب مطالعه شده اند و در پایان کار ویژه های اینترنت در ارتباط با چند جنبش اجتماعی جدید به اجمال اظهار شده می باشد .

همچنین درکتاب دیگری تحت عنوان جامعه شناسی سیاسی ایران از خلیل ا.. سردار نیا با رویکرد تحلیلی وجامعه شناسی سیاسی در ارتباط با ماهیت سیاست وحکومت و تعاملات، روابط وتاثیرات متقابل حکومت وجامعه ونیروهای اجتماعی در ایران عصر قاجاریه وپهلوی اول تالیف شده می باشد . در تالیف این کتاب از رویکردهای نظری ونظریه های جامعه شناختی سیاسی مرتبط با تاریخ و بستر تاریخی ایران بهره گیری شده می باشد اما این کتاب مربوط به عصر قاجاریه و پهلوی اول می باشد.

در کتاب در آمدی برجامعه شناسی ایران  که نویسنده ی آن علیرضا ازغندی می باشد. به گونه شناسی دولت در ایران  پرداخته می باشد پس از آن به مدرنیته،  جامعه ی مدنی و خلقیات و ویژگی ایرانیان پرداخته در فصول بعدی کتاب به ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی در ایران و نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در شش دوره قانونگذاری پرداخته می باشد و هم چنین  توسعه سیاسی و کشمکش های سیاسی و دموکراسی اجتماعی مطالعه شده می باشد .

در کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  تالیف علیرضا ازغندی آغاز به جهت گیری ها و گفتمان های سیاست خارجی ایران پرداخته پس از آن با سیاستهای تنش زدایی،  دکترین ام القرا،  رویارویی تمدنها پرداخته می باشد . هم چنین جهانی شدن  موانع توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و گونه شناسی نخبه گان وزارت خارجه را نیز درفصول بعدی کتاب مورد توجه قرارداده و در نهایت نیز به وضعیت آموزشی دیپلماتها و ساختار واهداف وزارت امورخارجه پرداخته می باشد .

هم چنین در کتاب نخبگان ایران بین دو انقلاب تالیف علیرضا ازغندی، اکثرا به موضوع انفعال نخبگان سیاسی ایران پرداخته می باشد وهمه بازیگران و نیروهای اجتماعی وتعامل انها را با حکومت مورد مطالعه قرار نداده می باشد.

در مقاله ای از خلیل اله سردارنیا تحت عنوان موانع عدم پیشبرد دموکراسی سازی در شیخ نشین‌های خلیج فارس به شرایط سیاسی واجتماعی و فرهنگی کشورهای حوزه خلیج فارس توجه شده می باشد. در این مقاله ساخت حکومت،قدرت سیاسی و نخبه گان حاکم،فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی وساخت اقتصادی حکومتهای شیخ نشین خلیج فارس مطالعه شده اند و با رویکرد ساختاری_علی تاثیر ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر تضعیف جامعه مدنی و جلوگیری از پیشبرد دموکراسی سازی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که از مطالب مقاله در این پژوهش  بهره گیری شده می باشد.

تعداد صفحه :170

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: علوم سیاسی