جستجو در سایت :   

عنوان : استراتژی‌های رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز

دانشگاه شیراز 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان شناسی

 استراتژی‌های رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسیت گویشوران

 استاد راهنما

دکتر مهرزاد منصوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

رد کردن تقاضا، دعوت، پیشنهاد یا تعارف، از کنش‌های به مخاطره اندازی وجهه می‌باشد، پس در اقدام ردکردن، گویشوران هر زبان از راهبردهای برخورد با آن آگاهی دارند و کوشش دارند تا سرحد امکان تهدید را کاهش دهند و یک تعامل ملایم داشته باشند. انتخاب استراتژی های ردکردن به عواملی زیرا نوع کنش گفتار ( تقاضا، دعوت، پیشنهاد و تعارف) و عواملی زیرا جنسیت، سن، وجهه و فاصله اجتماعی بستگی دارد. پژوهش حاضر، به مطالعه استراتژی‌های ردکردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسیت گویشوران پرداخته‌می باشد. بدین مقصود، آغاز پرسش‌نامه‌ای با سوالات باز طراحی و در میان اقشار مختلف توزیع گردیده‌می باشد. سپس بر اساس نتایج به دست آمده، پرسش نامه‌ای چندگزینه‌ای طراحی و در دو گروه زنان و مردان به مقصود تعیین تاثیر جنسیت توزیع و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته‌می باشد. نتایج نشان می‌دهد که استراتژی‌های ردکردن در جامعه زبانی شیراز، از دودسته مستقیم و غیرمستقیم تشکیل شده‌می باشد. مردان بیشتر از زنان استراتژی‌های مستقیم بهره گیری کرده‌اند و در خصوص استراتژی‌های غیرمستقیم ردکردن، زنان نسبت به مردان بیشتر از استراتژی‌های تشکروقدردانی و معذرت‌خواهی بهره گیری کرده‌اند. از آن سو مردان بیشتر از زنان، دلیل و بهانه را بر دیگر استراتژی‌ها مقدم کرده‌اند.

کلمات کلیدی: استراتژی‌های ردکردن، جنسیت، نظریه ادب، کاربردشناسی زبان

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                       صفحه

 فصل اول : مقدمه

1-1- طرح موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………… 2

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………. 4

1-3-هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5-سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 6

 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- نظریه ادب…………………………………………………………………………………………………………………. 8

 2-3 نظریه کنش‌های گفتاری……………………………………………………………………………………………. 12

2-4 جفت‌های مجاور ……………………………………………………………………………………………………. 14

2-5-  تاثیر عوامل اجتماعی فرهنگی بر اقدام رد کردن……………………………………………………………. 17

2-6- مطالعه تاثیر جنسیت بر اقدام رد کردن…………………………………………………………………………….. 18

2-7- اختصار مطالب و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………… 21

فصل سوم : پیشینه پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 24

 3-2- محققان غیر ایرانی………………………………………………………………………………………….. 24

3-3- محققان ایرانی…………………………………………………………………………………………………… 29

3-4 تاثیر جنسیت بر زبان…………………………………………………………………………………………… 33

3-5 – اختصار ی مطالب و نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 35

فصل چهارم : بحث و مطالعه داده‌ها

  4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 39

4-2- استراتژی‌های رد کردن در شرایط و موقعیت‌های مختلف………………………………………………. 40

4-2-1- ردکردن تقاضا…………………………………………………………………………………………………… 40

4-2-2- رد کردن دعوت………………………………………………………………………………………………. 47

 4-2-3- ردکردن پیشنهاد…………………………………………………………………………………………. 53

4-2-4- ردکردن تعارف…………………………………………………………………………………………….. 59

4-3 تاثیر جنسیت بر استراتژی‌های ردکردن………………………………………………………………… 63

4-3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-3-2- ردکردن تقاضا………………………………………………………………………………………………….. 64

4-3-3- رد کردن دعوت………………………………………………………………………………………….. 73

 4-3-4- ردکردن پیشنهاد…………………………………………………………………………………………. 82

4-3-5- ردکردن تعارف…………………………………………………………………………………………….. 91

 فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات    

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 101

 5-2- اختصار مطالب…………………………………………………………………………………………………. 101

5-3 پاسخ به پرسش‌های پژوهش …………………………………………………………………………………….. 102

5-4 پیشنهاداتی برای پژوهش‌های بعدی………………………………………………………………….. 105

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………. 106

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 107

  • طرح موضوع پژوهش

فراگیری یک زبان نه تنها فقط به خاطر سپردن کلمات، به کاربردن کلمات در جمله، کاربرد دستور و یافتن معانی نیست، بلکه به معنای درک زبان به عنوان یک رفتار اجتماعی می‌باشد (ولفسان[1] : 1989). فراگرفتن دانش اجتماعی زبان مقصد، امری بسیار مهم و قابل توجه می باشد. از این رو چنان‌چه سخن‌وران در تعامل دو زبان، قانون‌های یکسانی را در به کار بردن زبان به کار نبرند، ممکن می باشد از سوی یکدیگر گستاخ یا بی ادب تلقی شوند. در نتیجه، سوء تفاهم زبانی در میان فرهنگ‌ها، غیر قابل اجتناب به نظر می‌رسد و گاهی ممکن می باشد به توهین‌های جدی به یک جامعه‌ی زبانی منجر گردد. یکی از محتمل‌ترین سوءتفاهم‌های زبانی در یک تعامل اجتماعی، ممکن می باشد در “رد کردن” اتفاق بیافتد.

ردکردن یک تقاضا، دعوت، پیشنهاد یا تعارف، یکی از کنش‌های به مخاطره اندازی وجهه می‌باشد. پس در اقدام رد‌کردن، مردم بایستی از راهکارهای آن آگاه باشند، تا سرحد امکان تهدید را کاهش دهند و یک تعامل ملایم داشته باشند. علاوه بر آن عوامل اجتماعی مانند جنسیت، وجهه اجتماعی 2 و فاصله اجتماعی 3، بر اقدام ردکردن تقاضا، دعوت، پیشنهاد یا تعارف اثر می گذارد (ناگروهو4 : 2000). 

   مطالعه این پژوهش بر اساس تئوری ادب5 براون و لوینسون6 (1989) که وجهه7 را مد نظر قرار می دهد، استوار می باشد. به گونه کلی ادب را مربوط به مفاهیمی از قبیل “سنجیده اقدام کردن”، “فروتن بودن” و “مؤدب بودن” با دیگران می‌دانیم. در مطالعه مؤدب بودن به لحاظ زبانی، مهم‌ترین مفهوم وجهه می باشد و وجهه همان تصور از خود عمومی می باشد، یعنی آن حس عاطفی و اجتماعی از خود که هر کسی آن را داراست، و انتظار دارد که افراد دیگر به آن ارج بگذراند. مؤدب بودن را می‌توان به منزله آگاهی از مراعات کردن وجهه شخص دیگر تعریف نمود.

اگر سخنی بگویید که تصوری از خود شخصی را در معرض خطر قرار دهد، این اقدام را کنش به مخاطره اندازی وجهه1 می‌نامند. برای مثال اگر کنش کلامی مستقیمی را برای مجبور کردن کسی به کار ببرید، (‌برای مثال: آن نمکدان را به من بده! ) در این صورت به گونه‌ای رفتار کرده‌اید که گویی قدرت اجتماعی بیشتری از آن شخص دارید. اگر به واقع آن قدرت اجتماعی را نداشته باشید، ( یعنی افسر ارتش یا زندانبان نباشید )، در آن صورت یک کنش به مخاطره اندازی وجهه را به کار برده‌اید. یک کنش کلامی غیر مستقیم که به صورت  سوالی “میتوانید نمکدان را به من دهید؟” مطرح می گردد، فرض مبنی بر قدرت اجتماعی را از بین می‌برد. شما در این جمله می‌گویید اگر ممکن می باشد این کار را بکن، این کار باعث می گردد که تقاضا و درخواست شما کمتر برای وجهه شخصی دیگر مخاطره آمیز باشد. هرزمانی که چیزی را اظهار می‌کنید که باعث می گردد که خطر احتمالی به وجهه شخص دیگر کمتر گردد، آن را کنش حفظ وجهه[2] می‌نامند (یول3 :135 :1985).                

در کاربرد‌شناسی دو نوع وجهه مورد نظر قرار می‌گیرد. وجهه مثبت و وجهه منفی. وجهه منفی همان نیاز به مستقل بودن وآزاد بودن از تحمیل می باشد. وجهه مثبت همان لزوم به متصل بودن، متعلق بودن و عضو یک گروه بودن می باشد.

اقدام “رد کردن” یک تهدید جدی برای وجهه مثبت مخاطب می باشد. در نتیجه کوشش برای کاهش این تهدید لازم می‌نماید. سخن‌ور بایستی استراتژی‌هایی را به کار گیرد که با استراتژی های ادب هم‌خوانی داشته باشد (ناگروهو :2000).

    طبق نظر براون و لوینسون (1989) برای کاهش تهدید وجهه مثبت و منفی مخاطب، بایستی ادب مثبت و منفی را مد‌ نظر قرار داد. ادب مثبت یک عامل شتاب‌دهنده اجتماعی‌ست که نشان می‌دهد شخص می‌خواهد با نشان دادن شباهت‌ها، (در نقطه نظرات و اهداف، هدیه دادن، ابراز علاقه کردن و….) به مخاطب نزدیک گردد (1989:101). افراد در موقعیت‌هایی که لازم می باشد به درخواست، دعوت، پیشنهاد و تعارف پاسخ منفی بدهند، ازشیوه‌هایی که کمتر وجهه شخص را مورد تهدید قرار می‌دهد بهره گیری می‌کنند. این شیوه‌ها اصطلاحاًًًًًًًٌٌ استراتژی نامیده می گردد. افراد بسته به عوامل اجتماعی و فرهنگی نظیر سن، جنسیت و طبقه اجتماعی،‌‌‌ از نوع و اندازه متفاوت از استراتژی‌های رد کردن بهره گیری می‌کنند.‌ چنان‌که تصریح گردید، یکی از عواملی که در فصل دوم به صورت کامل به آن پرداخته خواهد گردید، عامل جنسیت می باشد، به همین مقصود این پژوهش برآن می باشد تا استراتژی‌های رد‌کردن در زبان فارسی را با در نظر داشتن جامعه زبانی شیراز و بر مبنای جنسیت گویشوران مطالعه کند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

کشف و استخراج استراتژی‌های ردکردن می‌تواند به جهات مختلفی مؤثر باشد. یکی از این موردها کاربرد آن در آموزش فارسی به غیر فارسی‌زبانان می باشد. با آموزش استراتژی‌های ردکردن می‌توان این زبان‌آموزان را در جلوگیری از سوءتفاهم‌هایی که بر اثرعدم آگاهی از این استراتژی‌ها موجب می گردد یاری نمود. هم‌چنین کشف استراتژی‌های ردکردن خصوصاًً با در نظر داشتن جنسیت‌های متفاوت می‌تواند ایرانیان را در تعاملات اجتماعی یاری کند. این پژوهش با در نظر داشتن اینکه در شهر شیراز صورت می‌گیرد، می‌تواند مبنایی برای مقایسه این استراتژی‌ها در این شهر، با سایر پژوهش‌هایی همانند این که در تهران و سایر شهرستان‌ها صورت می‌گیرد، باشد.

از آن‌جا که تاکنون پژوهش نظام‌مندی در ارتباط با استراتژی‌های ردکردن در زبان فارسی بر مبنای جنسیت گویشوران صورت نگرفته می باشد، اهمیت این پژوهش در مطالعه این امر را نشان می‌دهد. علاوه بر کشف استراتژی‌های ردکردن در این پژوهش، می‌توان اهمیت در نظر داشتن این مهم در تعاملات اجتماعی را بیش از پیش نشان داد.

1-3-هدف پژوهش

 پژوهش‌گر بر آن می باشد تا روش‌هایی که سخن‌وران فارسی زبان، یک تقاضا، دعوت، پیشنهاد و یا تعارف را رد می‌کنند، مطالعه کند. وی با در نظر گرفتن عامل اجتماعی جنسیت، تأثیر جنسیت در انتخاب استراتژی‌های مورد نظر را مطالعه می کند. هدف از این پژوهش در مجموع مطالعه لایه دیگری از زبان فارسی که کشف و استخراج یکی ازعوامل کاربرد شناختی زبان می باشد، می‌باشد.

1-4- روش پژوهش

   این پژوهش از نوع پژوهش‌های پرسش‌نامه‌ای می باشد. در این پژوهش آغاز پرسش‌نامه‌ای با سوالات باز طراحی و در میان اقشار مختلف توزیع گردیده‌می باشد. سپس بر اساس نتایج به دست آمده، پرسش نامه‌ای چندگزینه‌ای طراحی و در دو گروه زنان و مردان به مقصود تعیین تاثیر جنسیت توزیع و داده‌های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته‌می باشد. برای نیل به این مقصود، 12 موقعیت متفاوت در خصوص موقعیت‌هایی که فرد لازم می باشد در خصوص تقاضا، دعوت، پیشنهاد و یا تعارف تصمیم گیری و اظهار نظر کند، در چهار دسته‌ی تقاضا، دعوت، پیشنهاد و تعارف، طراحی گردید و به صورت پرسش‌نامه باز در اختیار 100 نفر اقشار مختلف مردم قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسش‌نامه‌‌ها و مطالعه پاسخ‌های تشریحی، استراتژی‌های ردکردن مربوط به هر موقعیت، کشف و استخراج گردید و سپس پرسش‌نامه چندگزینه‌ای برمبنای آن‌ها برای توزیع در میان دوگروه 50 نفری زن و مرد تهیه گردید. نتایج پاسخ‌های بدست آمده در جداول مستقل برای هر موقعیت نشان داده شده و اندازه بهره گیری از استراتژی‌ها در میان زنان و مردان، به گونه مفصل مقایسه و مطالعه شده‌می باشد.

تعداد صفحه :123

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***