جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

گرایش : اخلاق اسلامی

عنوان : اصلاحات و دگرگونی‌ اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر

دانشگاه معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی

گرایش اخلاق اسلامی

عنوان:

اصلاحات و دگرگونی‌ اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر

استاد راهنما:

حجه الاسلام و المسلمین دکتر عبدالله موحدی محب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده

موضوعات مقدماتی: کلیات… 1

فصل اول: مطالعه‌های اولیه. 4

1-1. مفاهیم و معانی.. 5

2-1. دگرگونی و تغییرات اجتماعی.. 18

فصل دوم: اصلاحات اجتماعی.. 29

1-2. مقدمه. 29

2-2. اصلاحات از منظر قرآن. 29

3-2. اصلاح در روایات معصومین علیهم‌السلام. 37

4-2. چارچوب اصلاحات در اسلام. 42

5-2. ابعاد مختلف اصلاحات… 51

6-2. شرایط اجرای اصلاحات… 55

7-2. مهمترین ویژگی مصلح موفق.. 59

8-2. آسیب شناسی اصلاحات… 62

9-2. مهمترین شیوه‌های اصلاح.. 66

فصل سوم: جایگاه امربه معروف و نهی از منکر در اسلام. 73

1-3. طریقه تشریع امر و نهی در قرآن. 73

2-3. موقعیت شناسی امربه معروف و نهی از منکر در روایات… 83

فصل چهارم: شناخت ابعاد دیگر فریضه امر و نهی.. 92

1-4. مراتب وطبقات امر و نهی.. 92

2-4. آشنایی با معروفات و منکرات… 106

فصل پنجم: کاوشی دیگر پیرامون فریضه امر و نهی.. 119

1-5. شرایط اجرای امربه معروف و نهی از منکر. 119

2-5. اصول و پیش شرط‌های حاکم بر فریضه امر و نهی.. 127

3-5. تحلیل ریشه‌های موفقیت در امر و نهی.. 133

4-5. تحلیل ریشه‌های شکست در امر و نهی.. 138

5- 5. آثار سوء منکرات در جامعه. 144

6-5. پیامدهای منفی ترک امربه معروف و نهی از منکر در جامعه. 147

فصل ششم: مطالعه های ضروری دیگر در اصلاحات و امر و نهی دینی.. 152

1-6. شیوه‌های متفاوت اصلاحات در فریضه امر و نهی.. 152

2-6. اصلاحات وتغییرات اساسی اجتماعی در گرو چند مؤلفه پراهمیت… 163

فصل هفتم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 180

1-7. اختصار پژوهش… 180

2-7. ارائه بعضی پیشنهادها به محققان آینده 182

3-7. ارائه راهکارهای عملی و کاربردی نو جهت اصلاحات و دگرگونی‌های اجتماعی از طریق امر و نهی دینی در عصر حاضر  183

فهرست منابع و مآخذ(فارسی وعربی) 187

الف: فهرست کتاب‌ها 187

ب: فهرست نرم افزارها 198

نمایه. 199

Abstract
ب) فهرست تفصیلی

چکیده

موضوعات مقدماتی: کلیات… 1

1. اظهار مسأله. 1

2. پیشینه پژوهش.. 1

3. اهداف پژوهش… 1

4. پرسش‌های پژوهش.. 2

5. فرضیه پژوهش… 2

6. روش گردآوری اطلاعات… 3

7. هدف کاربردی این پژوهش… 3

8. واژگان کلیدی.. 3

9. موانع و محدودیت‌های پژوهش… 3

فصل اول: مطالعه‌های اولیه. 4

1-1. مفاهیم و معانی.. 5

1-1-1. مفهوم اصلاحات… 5

1-1-1-1. واژه اصلاح در لغت… 5

2-1-1-1. واژه اصلاح در عرف قرآن. 6

3-1-1-1. واژه إصلاح در عرف روایات معصومین «علیهم السلام» 7

2-1-1. مفهوم تغییر و دگرگونی.. 7

1-2-1-1. واژه تغییر در لغت… 7

2-2-1-1. واژه تغییر در عرف قرآن. 8

3-2-1-1. واژه تغییر در عرف روایات. 8

3-1-1. مفهوم أمر. 9

1-3-1-1. واژه امر در لغت… 9

2-3-1-1. واژه أمر در عرف قرآن. 10

3-3-1-1. واژه امر در عرف روایات. 11

4-1-1. مفهوم نهی.. 12

1-4-1-1. واژه نهی در لغت… 12

2-4-1-1. واژه نهی در عرف قرآن. 13

3-4-1-1. واژه نهی در عرف روایات… 13

5-1-1. مفهوم معروف… 14

1-5-1-1. واژه معروف در لغت… 14

2-5-1-1. واژه معروف در قرآن. 15

3-5-1-1. واژه معروف در روایات… 15

6-1-1. مفهوم منکر. 16

1-6-1-1. واژه منکر در لغت… 16

2-6-1-1. واژه منکر در عرف قرآن. 16

3-6-1-1. واژه منکر در عرف روایات… 17

2-1. دگرگونی و تغییرات اجتماعی.. 18

1-2-1. تغییرات اجتماعی در قرآن و روایات اهل بیت‌ علیهم‌السلام. 18

2-2-1. امر و نهی، مؤثرترین مکانیزم اجرایی در تغییرات اجتماعی.. 20

3-2-1. دگرگونی‌های اجتماعی از منظر علم جامعه‌شناسی.. 22

1-3-2-1. عوامل مؤثر بر دگرگونی‌های اجتماعی.. 23

1-1-3-2-1. عامل معنوی.. 23

2-1-3-2-1. عامل جغرافیایی و محیطی.. 24

3-1-3-2-1. عامل فرهنگی.. 24

4-1-3-2-1. عامل فناوری و تکنولوژی.. 24

5-1-3-2-1. عامل اقتصادی.. 25

2-3-2-1. پیامدهای ناخوشایند در فرآیند سریع تغییرات اجتماعی.. 26

3-3-2-1. موانع فرا روی دگرگونی‌های اجتماعی.. 26

فصل دوم: اصلاحات اجتماعی.. 29

1-2. مقدمه. 29

2-2. اصلاحات از منظر قرآن. 29

1-2-2. ایمان شرط لازم برای اصلاح.. 30

2-2-2. توبه راه اصلاح فردی.. 31

3-2-2. تقوی مقدمه اصلاح.. 32

4-2-2. عفو و بخشش، راه اصلاح خطاکاران. 33

5-2-2. اصلاح در خانواده 34

6-2-2. اصلاح اجتماعی با اوامر و نواهی الهی.. 35

3-2. اصلاح در روایات معصومین علیهم‌السلام. 37

1-3-2. مجاهده بانفس راه اصلاح فردی.. 37

2-3-2. اصلاح خانواده 38

3-3-2. اصلاح بین مردم و جامعه. 39

4-3-2. اصلاح حاکمان و عالمان. 41

4-2. چارچوب اصلاحات در اسلام. 42

1-4-2. حق محوری.. 42

2-4-2. قانونمندی.. 43

3-4-2. صداقت و راستگویی.. 45

4-4-2. رعایت اصول اخلاقی.. 45

5-4-2. گزینش کارگزاران صالح و توانا 47

6-4-2. توجه انسانی و فرامذهبی.. 48

7-4-2. توسعه آزادی‌های مشروع. 48

8-4-2. حفظ وحدت و وفاق ملی.. 49

9-4-2. برقراری عدالت اجتماعی.. 50

10-4-2. تأمین رفاه و آسایش مردم. 51

5-2. ابعاد مختلف اصلاحات… 51

1-5-2. اصلاح فرهنگی و معنوی.. 51

2-5-2. اصلاح نظام سیاسی.. 52

3-5-2. اصلاح نظام حقوقی.. 53

4-5-2. اصلاح قوانین و ساختارها 54

6-2. شرایط اجرای اصلاحات… 55

1-6-2. زمان‌شناسی و مکان شناسی فراروی اصلاحات… 55

2-6-2. شناخت داشتن از اقدام اصلاحی خود. 56

3-6-2. مشورت با حکیمان و عالمان. 57

4-6-2. بهره گیری از ابزار درست جهت اصلاح.. 58

7-2. مهمترین ویژگی مصلح موفق.. 59

1-7-2. عدم مصانعه. 59

2-7-2. عدم مضارعه. 61

3-7-2. عدم مطامعه. 62

8-2. آسیب شناسی اصلاحات… 62

1-8-2. ابهام در مفهوم اصلاح و چارچوب آن. 62

2-8-2. مقطعی بودن اصلاحات… 63

3-8-2. افراط و تفریط.. 64

4-8-2. رخنه فرصت‌طلبان و مصلحان غیرواقعی.. 65

9-2. مهمترین شیوه‌های اصلاح.. 66

1-9-2. ارشاد و تساهل.. 66

2-9-2. اصلاحات تدریجی و گام به گام. 68

3-9-2. امربه معروف و نهی از منکر. 69

فصل سوم: جایگاه امربه معروف و نهی از منکر در اسلام. 73

1-3. طریقه تشریع امر و نهی در قرآن. 73

1-1-3. آیات توصیه کننده به امر و نهی.. 73

2-1-3. آیات دال بر وجوب امربه معروف و نهی از منکر. 75

1-2-1-3. وجوب امر و نهی بر پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و آله. 75

2-2-1-3. وجوب امر و نهی بر همه مؤمنان امت… 75

3-2-1-3. وجوب امر و نهی بر بعضی از امت… 77

3-1-3. امربه معروف و نهی از منکر از اوصاف لازم مومنان. 78

4-1-3. امربه منکر و نهی از معروف، از صفات منافقان. 78

5-1-3. تفاوت امربه معروف ونهی از منکر در آیات مکی و مدنی.. 79

6-1-3. تقدم امر و نهی بر ایمان به خدا 80

7-1-3. گمان وجود تضاد در میان آیات امر و نهی.. 80

8-1-3. امر و نهی در میان همه ادیان الهی.. 82

2-3. موقعیت شناسی امربه معروف و نهی از منکر در روایات… 83

1-2-3. اهمیت وفضیلت امر و نهی در کلام معصومین علیهم السلام. 83

2-2-3. تشویق همگان به امربه معروف و نهی از منکر. 85

3-2-3. روایات دال بر وجوب دو فریضه. 85

1-3-2-3. واجب بر همه امت… 85

2-3-2-3. بر بعض امت… 86

3-3-2-3. واجب برهر فرد مسلمان. 86

4-3-2-3. بر علما و دانشمندان. 86

4-2-3. عدم تفاوت بین امر و نهی مرد و زن. 87

5-2-3. امربه معروف و نهی از منکر، از اوصاف لازم مومنین.. 87

6-2-3. امربه منکر و نهی از معروف از صفات منافقان و مشرکان. 88

7-2-3. توهم وجود تنافی در بین روایات امر و نهی.. 88

8-2-3. وجوب حفظ جان و دین و بذل و ایثار در راه امر و نهی.. 89

9-2-3. «حسبه» نهاد اجرایی امر و نهی در تاریخ اسلام. 89

فصل چهارم: شناخت ابعاد دیگر فریضه امر و نهی.. 92

1-4. مراتب وطبقات امر و نهی.. 92

1-1-4. لزوم آگاهی ازمراتب ودرجات امربه معروف ونهی از منکر. 92

2-1-4. مراحل امربه معروف و نهی از منکر. 93

1-2-1-4. مرحله اول: مرتبه انکار قلبی.. 94

2-2-1-4. مرحله دوم: مرتبه زبانی.. 96

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ها و سیره نبوی

3-2-1-4. مرحله سوم: مرتبه عملی و با قدرت… 99

3-1-4. طبقات امربه معروف و نهی از منکر. 100

1-3-1-4. امر و نهی فردی.. 100

2-3-1-4. امر و نهی خانوادگی.. 101

3-3-1-4. امر و نهی علما و بزرگان جامعه. 102

4-3-1-4. امر و نهی حکومتی.. 103

4-1-4. طبیعت امر و نهی و تقدم و تأخر در این فریضه. 104

2-4. آشنایی با معروفات و منکرات… 106

1-2-4. ضرورت شناخت کامل معروفات و منکرات… 106

2-2-4. تفاوت موضوعی معروف و منکر. 107

3-2-4. شناخت اهل معروف و ثمره کارهای خیر. 107

4-2-4. معیارهای شناخت معروف و منکر. 108

1-4-2-4. معیارهای ثابت… 109

1-1-4-2-4. شرع، اصلی‌ترین معیار. 109

2-1-4-2-4. فطرت پاک.. 109

3-1-4-2-4. عقل سلیم. 110

2-4-2-4. معیارهای متغیر. 111

1-2-4-2-4. فرهنگ… 111

2-2-4-2-4. آداب و رسوم. 112

3-2-4-2-4. عرف… 112

4-2-4-2-4. تابو. 113

5-2-4. اقسام و مصادیق معروف و منکر. 114

1-5-2-4. اقسام معروف و منکر. 114

2-5-2-4. بعضی از معروف‌ها و منکرهای (واجب و حرام)شرعی: 115

1-2-5-2-4. اعتقادی.. 115

2-2-5-2-4. اخلاقی.. 115

3-2-5-2-4. فرهنگی.. 115

4-2-5-2-4. خانوادگی.. 116

5-2-5-2-4. درمانی و بهداشتی و غذایی.. 116

6-2-5-2-4. اقتصادی.. 116

7-2-5-2-4. سیاسی.. 116

8-2-5-2-4. حکومتی و دولتی.. 117

فصل پنجم: کاوشی دیگر پیرامون فریضه امر و نهی.. 119

1-5. شرایط اجرای امربه معروف و نهی از منکر. 119

1-1-5. تبیین اجمالی.. 119

2-1-5. شرایط افراد در فریضه امر و نهی.. 119

3-1-5- شرایط فریضه امر و نهی.. 122

1-3-1-5. علم و آگاهی.. 122

2-3-1-5. شرط تأثیر. 123

3-3-1-5. شرط استمرار و اصرار بر گناه 123

4-3-1-5. فقدان مفسده در امر و نهی.. 124

4-1-5.  ویژگی‌های شخصی آمران و ناهیان. 125

1-4-1-5. عامل بودن. 125

2-4-1-5. عدم انتظار پاداش از مردم. 126

3-4-1-5. تکبر نداشته باشد. 126

2-5. اصول و پیش شرط‌های حاکم بر فریضه امر و نهی.. 127

1-2-5. تجسس کردن ممنوع. 127

2-2-5. بدبینی و سوءظن ممنوع. 128

3-2-5. پرده دری ممنوع. 129

4-2-5. توهین ممنوع. 129

5-2-5. تعرض و اضرار به غیرممنوع. 130

6-2-5. انتقام‌گیری ممنوع. 130

7-2-5. دخالت و تجاوز ممنوع. 130

8-2-5. تبعیض در اجرای اوامر و نواهی الهی ممنوع. 131

9-2-5. رعایت اصول خودشناسی، بیمارشناسی، روش‌شناسی واجب… 131

10-2-5. تقیه واجب، امر و نهی ممنوع. 132

3-5. تحلیل ریشه‌های موفقیت در امر و نهی.. 133

1-3-5. اثرات مثبت امر و نهی در جامعه. 133

1-1-3-5. حفظ اسلام و احکام آن. 133

2-1-3-5. تقویت مومنین و تضعیف کفار. 134

3-1-3-5. عزت و سعادت دنیا و آخرت… 134

4-1-3-5. امنیت و آبادانی.. 135

5-1-3-5. کلید حل همه معضلات و اجرای قوانین.. 135

2-3-5. عوامل موفقیت در امر و نهی.. 136

1-2-3-5. تبیین صدر و صبر و مقاومت… 136

2-2-3-5. با شیوه درست و با مدارا برخورد کردن. 137

3-2-3-5. دیگر عوامل.. 137

4-5. تحلیل ریشه‌های شکست در امر و نهی.. 138

1-4-5. ریشه‌یابی منکرات درجامعه. 138

1-1-4-5. حکومت… 138

2-1-4-5. عالمان جامعه. 139

3-1-4-5. سرمایه‌داران و طبقات مرفه جامعه. 139

4-1-4-5. خانواده‌ها 141

5-1-4-5. دشمنان داخلی و خارجی.. 141

6-1-4-5. رسانه های جمعی.. 141

2-4-5. بعضی علل و آفات مهم دیگر در عدم توفیق فریضه در اصلاحات اجتماعی.. 142

5- 5. آثار سوء منکرات در جامعه. 144

1-5-5. سلب آرامش روانی و جسمانی بشر. 144

2-5-5. سلب نعمت‌های الهی.. 144

3-5-5. مختل شدن آزادی فردی و اجتماعی.. 145

4-5-5. از بین رفتن شعائر و قوانین دینی.. 145

5-5-5. مرگ معنوی.. 146

6-5-5. سقوط و انحطاط و اختلال در جامعه. 146

6-5. پیامدهای منفی ترک امربه معروف و نهی از منکر در جامعه. 147

1-6-5. شریک گناه دیگران شدن. 147

2-6-5. مورد غضب و خشم خداوند قرار گرفتن.. 147

3-6-5. تسلط اشرار و شیوع فساد. 148

4-6-5. محرومیت از برکات الهی.. 149

5-6-5. واژگونی قلب و روح.. 149

6-6-5. پیامدهای منفی دیگر. 150

فصل ششم: مطالعه های ضروری دیگر در اصلاحات و امر و نهی دینی.. 152

1-6. شیوه‌های متفاوت اصلاحات در فریضه امر و نهی.. 152

1-1-6. اظهار نوع روش‌ها 152

1-1-1-6. روش مستقیم. 152

2-1-1-6. روش غیرمستقیم. 154

2-1-6. شیوه‌های جلوگیری از وقوع گناه و سرایت آن. 156

1-2-1-6. از ریشه‌کندن فساد. 156

2-2-1-6. اهتمام بر تربیت اخلاقی.. 157

1-2-2-1-6. تأثیر اخلاق نیک در امر و نهی و اصلاح امور. 157

2-2-2-1-6. مصادیق عملی حسن خلق.. 158

3-2-1-6. ممانعت از تبدیل معروف به منکر و بالعکس… 160

4-2-1-6. رفع بیکاری و تنبلی.. 161

2-6. اصلاحات وتغییرات اساسی اجتماعی در گرو چند مؤلفه پراهمیت… 163

1-2-6. امربه معروف و نهی از منکر حکومتی(نظارت و کنترل تخصصی) 163

1-1-2-6. اهمیت حکومت در اسلام. 163

2-1-2-6. مهمترین وظیفه حکومت اسلامی در ارتباط با فرائض امر و نهی در عصر حاضر. 166

1-2-1-2-6. تصویب قوانین مورد نیاز. 167

2-2-1-2-6. قوه قضائیه و وظایف آن. 168

3-2-1-2-6. تشکیل دانشگاه ویژه امربه معروف و نهی از منکر. 168

4-2-1-2-6. تشکیل وزارتخانه امربه معروف و نهی از منکر. 170

2-2-6. امر و نهی مردمی (نظارت وکنترل عمومی) 172

1-2-2-6. امر و نهی مردمی از دیدگاه اسلام. 172

2-2-2-6. نظریات متفاوت در اصالت فردی و اجتماعی در اصلاح جامعه. 174

3-2-2-6. فواید امر و نهی ملی و اصلاحات همگانی.. 175

3-2-6. رسانه ملی زبان گویای امر و نهی در اصلاحات اجتماعی.. 176

1-3-2-6. تأثیر رسانه‌های جمعی در پیشبرد اصلاحات در جامعه. 176

2-3-2-6. فواید آموزش و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها 177

3-3-2-6. روشن‌ترین مصداق منکر در رسانه ملی.. 177

فصل هفتم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 180

1-7. اختصار پژوهش… 180

2-7. ارائه بعضی پیشنهادها به محققان آینده 182

3-7. ارائه راهکارهای عملی و کاربردی نو جهت اصلاحات و دگرگونی‌های اجتماعی از طریق امر و نهی دینی در عصر حاضر  183

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

فهرست منابع و مآخذ(فارسی وعربی) 187

الف: فهرست کتاب‌ها 187

ب: فهرست نرم افزارها 198

نمایه. 199

Abstract

چکیده

اصلاحات عمیق اجتماعی از مهمترین اهداف فریضه امر و نهی دینی می‌باشد.

در فصل اول پژوهش حاضر، مفاهیم و معانی موضوع در لغت و در عرف آیات و روایات، به صورت کامل مورد مطالعه قرار گرفت و در ادامه تغییر و تحول اجتماعی از منظر اسلام اظهار گردید.

فصل دوم با مطالعه ابعاد مختلف اصلاحات آغاز گردید. تحول و اصلاح جامعه، طبق ادله شرعی تنها با مراعات اوامر و نواهی دینی امکان‌پذیر می باشد. اصلاح نفس، خانواده، عالمان و حاکمان جامعه، در جهت دگرگونی‌های اجتماعی، با اهمیت و حساسیت فراوان در روایات پی‌گیری گردید. رعایت شرایط و چارچوب‌های بنیادین اصلاحات در اسلام، در تحول و هدایت اجتماع به سوی خیرو صلاح، ضروری می باشد. زوایای اصلاح جامعه در ابعاد مختلف فرهنگی، معنوی، سیاسی، حقوقی، قوانین و ساختارها، قابل پی‌گیری می باشد. از منظر اسلام امر به معروف و نهی از منکر، عالی‌ترین ابزار اجرایی جهت اصلاح و دگرگونی در جامعه، در حوزه‌های پیش‌گفته می باشد. بدین روی شناخت جایگاه امر و نهی در اسلام، آشنایی با معروفات و منکرات، شناخت شرایط اجرای فریضه و اصول حاکم بر آن و شناسایی عوامل موفقیت و تحلیل ریشه‌های شکست در این فریضه، امری ضروری می باشد. در فصل ششم، لزوم در نظر داشتن شیوه‌های متفاوت اجرای اصلاحات و تغییرات اجتماعی، واسطه فریضه امر و نهی تبیین گردید. روش‌هایی که آگاهی از آنها، مطمئناً هدف تحول و دگرگونی و اصلاح را قرین توفیق می‌نماید. همچنین شناخت مؤلفه های پراهمیت در اصلاح و تغییرات اجتماعی در ادامه مورد مطالعه قرار گرفت. شناخت ارکان پراهمیتی مانند حکومت، استعدادهای ملی و مردمی و رسانه‌های جمعی و آسیب شناسی آنها و بهره گیری صحیح از ظرفیت‌های این استعدادهای طبیعی و غیرطبیعی، طریقه تسریع اصلاح و دگرگونی در جامعه را در پی‌دارد.

در فصل پایانی ضمن نتیجه‌گیری و ارائه بعضی پیشنهادها حول محورهای نو اصلاح و تحول از طریق امر و نهی، ارائه راهکارهای کاربردی و جدید جهت پی‌گیری عمیق‌تر اصلاح و دگرگونی‌ اجتماعی، از رهگذر فریضه امر و نهی عرضه گردید.

تعداد صفحه : 227

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***