جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی اسلام

با عنوان:

الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مسئله نقد نظام سیاسی در جامعه اسلامی به عنوان موتور محرک اصلاح دستگاه سیاسی و معیار پویایی سیاسی واجنماعی اقشار مختلف جامعه اسلامی یکی از مهم ترین مولفه های مورد توجه در اندیشه سیاسی ونظام حکومتی اسلام به شمار می رود.آن چیز که بر اهمیت این موضوع می افزاید چگونگی حضور معترضان و منتقدان نظام سیاسی در جامعه  وفضای مناسبی می باشد که برای سوءاستفاده دشمنان از عملکرد این دسته علیه نظام سیاسی هست.از طرفی هم وظیفه تذکر و امر به معروف ونهی از منکر به عنوان یکی از ارکان اعتقادات مسلمانان جایگاه ویژه ای در بین متدینین دارد ونقد دولت به خاطر دور شدن ازمعروف ها ونزدیک شدن به منکرات وظیفه عمومی همه مسلمانان  می باشد.گفتنی می باشد معیار ها وموازینی که انتقاد از دولت و  اعتراض به عملکرد آن بایستی تابع آنها باشد‏‏، موضوع اصلی این پژوهش می باشد.

از میان الگو ها وچارچوب های مختلفی که برای انتقاد از نظام های سیاسی هست بایستی الگویی انتخاب گردد که حداقل دارای سه مولفه ذیل باشد:

ا- چار چوب آن با ارزش ها وموازین اصیل اسلامی همسو باشد.به همین  دلیل نمی توان از الگوهای غربی انتقاد از نظام سیاسی بهره گیری نمود.

٢- از نظر خلوص و تطابق حداکثری با آموزه ها ومعارف اصیل اسلامی در حدقابل قبولی باشدومورد اتفاق طیف بیشتری از مسلمانان در مذاهب مختلف باشد.فلذا نمی توان از آثار وآراءدانشمندان مسلمان  و یا اسلام شناسان وبه عبارت بهتر از منابع دسته دوم وسوم بهره گیری نمود.

٣-الگوی مورد نظر بایستی از جنبه های مختلف قابل استناد بوده و به اصطلاح در تمامی عرصه های سیاسی حرفی برای گفتن داشته باشد.پس نمی توان الگویی را انتخاب نمود که صرفا از منظر یک تأثیر سیاسی یا اجتماعی به مسئله نقد نظام سیاسی پرداخته می باشد.   گویا تنها گزینه ای که در راستای اهداف این پژوهش می توان آن را مطالعه نمود والگوی قابل اتکایی از آن استخراج نمود تا معیار عملکرد همه مسلمانان قرار گیردالگوی رفتاری امیر المومنین ( علیه السلام ) می باشد.

جایگاه فکری ،سیاسی واز همه مهمتر دینی ایشان در نظام سیاسی صدر اسلام  ونقش های مختلفی که ایشان در قالب آن ها در عرصه های مختلف جامعه اسلامی حضور داشته اند به هر محققی این امکان را می دهدتا با مطالعه سیره عملی ایشان به الگوی جامع ومانعی از یک نظام منسجم برای نقد دستگاه حکومتی اسلامی دست یابد.به گونه اختصار می توان زندگی سیاسی امیرالمومنین (علیه السلام )رابه ۵ دوره مشخص تقسیم نمود:

١- در تأثیر جانشینی مطمئن و ماموری امین برای راس هرم حکومت اسلامی

٢- در تأثیر سربازی فداکار و سرداری از جان گذشته برای لشگر اسلام

٣- در تأثیر حاکم مغصوب الملک

۴- در تأثیر یک نخبه دینی ،فکری وسیاسی دغدغه مند و فعال در عرصه های مختلف جامعه اسلامی

۵- در تأثیر خلیفه مسلمین وامیر المومنین

آن چیز که که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می گیردرفتار ایشان در قبال حکومت گران اسلامی در ۴ دوره نخست می باشد ودر واقع هدف توصیف وتحلیل رفتار اعتراض آمیزیک نخبه دینی ،فکری وسیاسی دور از راس حکومت می باشد در حالی که  ایشان در مرحله پنچم در راس حکومت اسلامی قرار دارندواین دوره  از محدوده موضوع پژوهش خارج می باشد.

کلید واِژه ها:

سیره،االگو،نقدنظام سیاسی ،امیرالمؤمنین علیه السلام

 critisim to political system -imam Ali(a)-behavior-model

  

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

فهرست

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………الف ) طرح موضوع…………………………………………………………………………………………………1

ب ) ضرورت موضوع …………………………………………………………………………………………….6

ج) سابقهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….8

د ) تعـریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………9

ه ) سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………..12

و ) فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………12

ز ) اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………13

ح ) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….13

ت ) سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مبانی ومفاهیم نظری…………………………………………………………………..16  الف ) نقد وانتقاد از نظام سیاسی در قرآن کریم………………………………………………………………..16 الف -1 ) چگونگی انتقاد از نظام سیاسی در قرآن کریم …………………………………………………………………..16

الف – 2 ) مصادیق انتقادات مردم به حاکمان سیاسی در قرآن کریم ………………………………………………………40 الف – 2 – 1 ) دلسوزان……………………………………………………………………………………………..40  الف – 2 – 2 ) جهال………………………………………………………………………………………………..52

الف -2 – 3 ) منافقان………………………………………………………………………………………………..65  الف 2- 4 ) معاندان………………………………………………………………………………………………..75

الف -3 ) مطالعه کلی محتوای آیات ذکر گردیده……………………………………………………………………… 85  الف -3 – 1)  اطاعت از اما امر در قرآن کریم…………………………………………………………………….. 85  الف -3-1-1) مطالعه آیات  مصرح به اطاعت از خدا ورسول صلی الله علیه وآله وسلم …………………………………………….85  الف -3-1-1-1) دسته اول ؛ امر به اطاعت در تمام شئون تعامل با خدا ورسول صلی الله علیه وآله وسلم……………………………… 85  الف -3-1-1-2) دسته دوم ؛ شاهد مثال اطاعت از خدا ورسول صلی الله علیه وآله وسلم……………………………………………89

الف-3-1-2)  چگونگی اطاعت از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در قرآن کریم……………………………………………91

الف -3 – 2 ) مشورت در قرآن کریم………………………………………………………………………………102  الف -3 2 – 1 ) امر به پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم برای مشاوره در قرآن کریم…………………………………………102   الف -3 2 – 2 )  امر به مردم برای بهره گیری از مشاوره دیگران  در قرآن کریم…………………………………………………..102

الف – 4 ) مضامین مشابه در بازه زمانی پیامبران پیشین بویژه انبیای بنی اسرائیل در قرآن کریم……………………….109

ب ) نقد وانتقاد از نظام سیاسی در سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم………………………….111    ب – 1 ) مصادیق انتقاد از شخص پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم  و یا کارگزاران ایشان ……………………..112

ب 2 )تکلم براساس اندازه عقل افراد…………………………………………………………………………….114   ب -2 – 1 )مسلمانان………………………………………………………………………………………………114   ب -2 – 2 )غیرمسلمانان…………………………………………………………………………………………..114

ب 3 ) تبیین چند نکته…………………………………………………………………………………………118   ب 3 1 ) تبیین احادیثی که در باره ضرورت مشاوره هست با تعابیر گفته شده……………………………118

ب 3 2 ) تحلیل سفارشات پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم مبنی بر پاسخگویی دولتمردان…………………119     ب 3 3 ) دستور اما امر  مخالف دستور الهی………………………………………………………………….  119 ب 3 4 ) روایات نهی از پیروی کور کورانه …………………………………………………………………..121    ب 3 5 ) تبیین پذیرش  بعضی انتقادات  ویا پیشنهادات توسط پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم…………. 121    ب 3 6 ) تفاوت سوال برای دانستن  وتقویت ایمان با اعتراض و سوال برای پیش بردن اهداف خود…………….124   ب 3 7 ) اما امر و دیکتاتورمستبد…………………………………………………………………………….125

فصل سوم : اندیشه وسیره سیاسی کلی امیرالمؤمنین علیه السلام………………126 الف ) موقعیت سیاسی امیر المؤمنین علیه السلام دردوره پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم…………….. 126

ب ) موقعیت سیاسی امیر المؤمنین علیه السلام پس ازنبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم تاتثبیت خلیفه اول.. 130

ج ) موقعیت سیاسی امیر المؤمنین علیه السلام دردوره قبل از خلافت……………………………………131

ج-1 ) فتنه های این دوره………………………………………………………………………………………….131  ج- 2 ) حضور و سکوت………………………………………………………………………………………….132

د ) موقعیت سیاسی امیر المؤمنین علیه السلام دردوره خلافت…………………………………………….136     د – 1 ) نوع در نظر داشتن حکومت…………………………………………………………………………………….138     د 1 1 ) تقوا و پارسایی………………………………………………………………………………………..   139 د 1 2 )  عدالت و دادگری…………………………………………………………………………………….139     د  – 1 – 3 ) حق مداری و باطل ستیزی…………………………………………………………………………….140    د – 1 – 4 )  بشر محوری و مردم داری……………………………………………………………………….140     د – 1 – 5 ) کنترل ونظارت بر سلامت حکومت……………………………………………………………………  141   د 1 5 – 1 ) تقویت نظارت درونی..  ………………………………………………………………………………142       د 1 5 – 2 ) لزوم تأسیس دستگاه نظارتی بیرونی……………………………………………………………………….142

د – 1 – 6 ) راه کارهای عملیاتی نظارت……………………………………………………………………………143

د 2 ) آزادی اظهار  در سیره امیر المؤمنین علیه السلام……………………………………………………………..146      د – 2 – 1 ) اهمیت آزادی اظهار در اندیشه امیرالمؤمنین علیه السلام………………………………………………….146     د – 2 – 2 ) نمونه هایی از سیره عملی امیرالمؤمنین علیه السلام در زمینه آزادی اظهار………………………………..148      د – 2 – 3 )  مرزهای آزادی اظهار از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام………………………………………………..148

د 3 ) مرز انتقاد و توطئه در حکومت علوی………………………………………………………………………150

د – 3 – 1 ) انواع پرسش وانتقاد در دوره حکومت علوی از خلیفه………………………………………………….150      د – 3 – 2 ) علل فراخوانی علی علیه السلام به نقد حکومت خود ………………………………………………….151

د 4 ) جایگاه دشمنان و مخالفان در توجه سیاسی امیرالمؤمنین علیه السلام……………………………………….155

فصل چهارم : جلوه های نقد و الگوی انتقاد از نظام سیاسی در سیره عملی ونظری امیر المؤمنین علیه السلام……………………………….159

بخش اول جلوه های نقد در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام…………………………….159

الف ) انتقادات امیر المومنین علیه السلام دردوره پیامبراعظم صلی الله علیه وآله وسلم………………….159

ب ) انتقادات امیرالمؤمنین علیه السلام پس از نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم تا استقرار خلیفه اول.161

ج ) انتقادات  امیر المومنین علیه اسلام دردوره قبل از خلافت…………………………………………….165    ج 1 ) دوره خلیفه اول…………………………………………………………………………………………..165     ج – 2 ) دوره خلیفه دوم…………………………………………………………………………………………..  167 ج-3) دوره خلیفه سوم…………………………………………………………………………………………….170

د ) انتقادات  امیر المؤمنین علیه السلام دردوره خلافت…………………………………………………….177    د – 1 )نکته اول………………………………………………………………………………………………….178     د 2 ) نکته دوم…………………………………………………………………………………………………179      د – 3 )نکته سوم…………………………………………………………………………………………………182

ه ) تبیین سه نکته………………………………………………………………………………………………..184      ه 1 ) سفارشات امیر المؤمنین علیه السلام به منصوبین خود برای مشاوره گرفتن از اشخاص با صلاحیت…………..184      ه 2 ) نظارت مردم بر کار های مسئولین وامرای حکومتی در اظهار امیرالمؤمنین علیه السلام ………………………..185      ه 3 ) امر به معروف و نهی از منکر ………………………………………………………………………………187

بخش دوم  : الگوی نقدنظام سیاسی درسیره امیرالمؤمنین علیه السلام………………192 الف ) نقد نظام سیاسی…………………………………………………………………………………………192

ب ) جامعه اسلامی……………………………………………………………………………………………..192

 ج ) حکومت اسلامی………………………………………………………………………………………….192

د ) بشر ………………………………………………………………………………………………………..193   د- 1) شرایط منتقد سالم…………………………………………………………………………………………..194    د – 2 ) بشر والگو………………………………………………………………………………………………194       د – 2 – 1 )  مسلمانان…………………………………………………………………………………………….194    د – 2 – 2 )  غیر مسلمانان………………………………………………………………………………………..198

فصل پنجم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………..200

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………204

کتاب ها………………………………………………………………………………………………………….204

مقالات……………………………………………………………………………………………………………210

سایت ها…………………………………………………………………………………………………………210

 

 

فصل اول : کلیات

الف ) طرح موضوع 

مسئله نقد نظام سیاسی در جامعه اسلامی به عنوان موتور محرک اصلاح دستگاه سیاسی و معیار پویایی سیاسی واجتماعی اقشار مختلف جامعه اسلامی یکی از مهم ترین مولفه های مورد توجه در اندیشه سیاسی ونظام حکومتی اسلام به شمار می رود. آن چیز که بر اهمیت این موضوع می افزاید چگونگی حضور معترضان و منتقدان نظام سیاسی در جامعه  وفضای مناسبی می باشد که برای سوءاستفاده دشمنان از عملکرد این دسته علیه نظام سیاسی هست.از طرفی هم وظیفه تذکر و امر به معروف ونهی از منکر به عنوان یکی از ارکان اعتقادات مسلمانان جایگاه ویژه ای در بین متدینین دارد ونقد دولت به خاطر دور شدن ازمعروف ها ونزدیک شدن به منکرات وظیفه عمومی همه مسلمانان به شمار می رود.

انتقاد در واقع عامل اصلاح و رشد می باشد و بدون آن جامعه اصلاح نمى‏گردد. وسیله شناخت و نشانه آزادى در اسلام و نشانه سوز فرد و عدم بى تفاوتى اوست. انتقادمنصفانه وسالم نشانه نظارت ملى می باشد ویکی از مهمترین ضمانت های اجرای قوانین به حساب می آید.

امیر المومنین علیه السلام مى‏فرماید: «النُّصْحُ ثَمَرَهُ الْمَحَبَّهِ» (ابن اسحاق قمی ،1378، 429) کسى که محبت دارد انتقاد مى‏کند. «لا خیر فى قوم لیسوا بناصحین و لا یحبون الناصحین» (ابن محمدآمدی ،1378،  225) جامعه‏اى که هر چه مى‏بیند چیزى نمى‏گوید جامعه مرده و بى چیزى می باشد.«مَنْ تَرَکَ إِنْکَارَ الْمُنْکَرِ بِقَلْبِهِ وَ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَیِّتٌ بَیْنَ الْأَحْیَاءِ» (شیخ طوسی ،1376 ، 181)شخصی که خوبیها را تشویق نکند و بدى‏ها را انتقاد نکند «فَهُوَ مَیِّتٌ بَیْنَ الْأَحْیَاءِ» مرده‏اى بین زنده‏ها می باشد.اما اگر تابع شرایط و قواعد متقن ومطمئن نباشد مثل سم اقدام می کند.به اجمال به بعضی می باشد از شرایط و قواعدی که در قرآن وسنت برای انتقاد وارد شده می باشد تصریح می گردد.اولا بایستی به اندازه باشد تا موجب لجبازی و عناد طرف مقابل نشود. «الْإِفْرَاطُ فِى الْمَلَامَهِ یَشِبُّ نِیرَانَ اللَّجَاجَه» (مجلسى ،1360، ج 74 ، 212) خود انتقاد کننده بایستی پاک باشد و آن عیب را نداشته باشد. معروف‏می باشد که به حضرت گفتند بگو خرما نخور گفت برو فردا بیا من امروز خودم خرما خورده‏ام. (قرائتی ، 1368 ، 3)شناخت کامل داشته باشد یعنى انتقاد بایستی از روى شناخت باشد. کسى امام باقر علیه السلام را در حال کشاورزى در هواى مدینه که بسیار داغ بود دید. گفت امام در این هواى داغ به دنبال پول می باشد و جلو رفت و گفت چرا در این هوا کشاورزى مى‏کنید؟اگر در این حال قبض روح شوید با چه رویی به دنیای دیگر وارد خواهید گردید در حالی که در حین تعقیب مال دنیا جان داده اید؟امام علیه السلام فرمود در بهترین حال مرده‏ام(قرائتی ، پیشین، 3). او مى‏خواست انتقاد کند ولى شناخت نداشت. کسى نزد امام صادق علیه السلام آمد و از جنس عمامه و پول عمامه امام از ایشان سؤال نمود و سپس فرمود اسراف نکرده‏اى؟ امام فرمود نه. لباس اسراف نیست به خصوص اگر بخواهى میان مردم بیایى. (محسن قرائتی ،پیشین، 3)یکی از یارات امام صادق علیه السلام به نام  سدیر در خانه امام علیه السلام غذای خوبى خورد.سپس این آیه را خواند که‏ «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعیمِ» (تکاثر/ 8) یعنى روز قیامت از نعمت‏ها سؤال مى‏گردد ولى امام علیه السلام فرمود از این غذا سؤال نمى‏گردد بلکه مى‏پرسند تو چه رهبرى و حکومتى را پذیرفتى و تأیید کردى (فرات کوفی، 1410،606 )امام صادق علیه السلام در شهرها نماینده داشت . نماینده امام در مدینه مفضل نام داشت و با آدم‏هاى به ظاهر نا باب رفیق شده بود. زراره یکى از شاگردان خوب امام به ایشان گفت مى‏گردد این نماینده را عوض کنید زیرا با افراد ناباب رفیق می باشد و صلاح نیست. امام علیه السلام  نامه‏اى نوشت و به زراره داد تا ببرد براى مفضل. زراره گمان مى‏نمود امام نوشته می باشد با آنها کارى نداشته باش ودوری کن .ولى وقتى نامه را دید فهمید چنین خبرى نیست بلکه نوشته می باشد مفضل 100 پتو و اینقدر بخارى و عدس و غیره مى‏خواهیم. زراره هم به مدینه رفت و نامه را به مفضل داد. مفضل هم نامه را گرفت و به لات‏ها داد و آنها نامه را بوسیدند و گفتند امام صادق علیه السلام  از ما تقاضا کرده می باشد. تا زراره نشسته بود و احوالپرسى مى‏نمود تمام نیازهاى امام را فراهم کردند، بعد مفضل فرمود اگر من با این افراد رفیق هستم اینها مرد هستند. (قرائتی ،پیشین، ص  3) قرآن مى‏فرماید: «وَ قالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالًا کُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ» (صاد/ 62).پس نباید زیاد انتقاد نمود زیرا قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام : «کَثْرَهُ النُّصْحِ تَدْعُو إِلَى التُّهمه» (مجلسی،1360، ج 72،  66)اگر زیاد انتقاد گردد این شبهه پیش می آید که هدف تخریب طرف مقابل می باشد نه اصلاح او.. انتقاد کننده بایستی بر اساس سوز و اخلاص و قصدقربت انتقاد کند. امام کاظم علیه السلام فرمود: «إِنَّ مِنْ وَاجِبِ حَقِّ أَخِیکَ أَنْ لَا تَکْتُمَهُ شَیْئاً تَنْفَعُهُ بِهِ لِأَمْرِ دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ» (کلینی،1365، جلد 8 ، 125) از واجب‏ترین سفارشات این می باشد که وقتى دیدى برادرت نقطه ضعفى دارد به او بگویى.امام صادق علیه السلام  فرمود در بین دوستان من آن کسى را که بیشتر از همه از من انتقاد مى‏کند او را دوست دارم.. «أَحَبُّ إِخْوَانِى إِلَىَّ مَنْ أَهْدَى إِلَىَّ عُیُوبِى» (کلینی،1365، ج 2 ، 639) بهترین دوستان من کسى می باشد که عیب‏هاى من را به من هدیه بدهد.امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر مى‏فرماید در حکومت چند نفر را مسؤول قرار بده تا از تو انتقاد کنند. جامعه مثل یک کشتى می باشد که حیات همه به هم وابسته می باشد. یک گران فروش بایستی بداند که‏ «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها» (اسراء/ 7) امام کاظم علیه السلام فرمود: «اجْتَهِدُوا فِى أَنْ یَکُونَ زَمَانُکُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَهً لِمُنَاجَاهِ اللَّهِ وَ سَاعَهً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَ سَاعَهً لِمُعَاشَرَهِ الْإِخْوَانِ وَ الثِّقَاتِ الَّذِینَ یُعَرِّفُونَکُمْ عُیُوبَکُمْ وَ یُخْلِصُونَ لَکُمْ فِى الْبَاطِنِ وَ سَاعَهً تَخْلُونَ فِیهَا لِلَذَّاتِکُمْ فِى غَیْرِ مُحَرَّمٍ» (ابن علی بن شعبه،1404،  409) عمر خود را برنامه ریزى کنید و ساعتى را براى‏ «لِمُعَاشَرَهِ الْإِخْوَانِ وَ الثِّقَاتِ الَّذِینَ یُعَرِّفُونَکُمْ عُیُوبَکُمْ» رفیق خوب بگیرید و روزى چند دقیقه کنار کسى بنشینید و بگویید کسى اشکال من را بهم بگوید و انتقاد کردن را دوست داشته باشید.وقتی به منافقین گفته می گردد‏ «لا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْض» (اعراف/ 56) مى‏گویند «إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ» (بقره/ 11)، «زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ» (توبه/ 37) قرآن مى‏فرماید: «وَ کَذلِکَ زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ» (غافر/ 37) یعنى جنایت مى‏نمود ولى اینقدر بله قربان مى‏گفتند گمان مى‏نمود همه کارهایش درست می باشد. «أَخَذَتْهُ الْعِزَّهُ بِالْإِثْمِ» (بقره/ 206) قرآن مى‏فرماید تا به گروهى مى‏گویى این کار را نکن، جوش مى‏آورد. «وَ إِذا قیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّهُ بِالْإِثْمِ» (بقره/ 206) یعنى متکبر هستند و وقتى به اینها انتقاد مى‏کنى با حالت متکبرانه‏اى دست از گناهشان برنمى دارند. ریشه بدبختى این می باشد که عده‏اى دوست دارند افراد متملق باشند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا در قبال تحریم های جدید نفتی ایران

گاهى انتقاد از روى سوز و محبت می باشد مثل انتقاد پدر و مادر از فرزند. اما گاهى هم انتقاد از روى حسادت می باشد.مثلا زیرا به شخص مناصب حکومتی نمی دهند زبان  به انتقاد ازمسئولین در رده های مختلف می گشاید. قرآن کریم می فرماید برخى که انتقاد مى‏کنند ناخالصی در نیت وعمل دارند. «وَ مِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُکَ فِى الصَّدَقاتِ» (توبه/ 58) به پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم مى‏گفتند تو با این صدقات چه مى‏کنى؟ یعنى نیش مى‏زدند. «وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ» (همزه/ 1) صدقات یعنى مالیات یعنى نیش مى‏زدند که پول‏ها کجا مى‏رود. «فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا» (توبه/ 58) البته اگر پول به او بدهى راضى می باشد. یعنى انگیزه‏اش این می باشد که چرا به من ندادی.گاهى هم از روى سوء ظن و بدبینى می باشد. یعنى به طرف مقابل بدبین می باشد. برخى هم که انتقاد مى‏کنند واقعیت این می باشد که چیزى را غلط مى‏بینند و طبق دید خودشان قضاوت مى‏کنند.گاهى هم انتقاد مى‏کنند تا راه براى خودشان باز گردد. على علیه السلام فرمود: «ذوو العیوب یحبون إشاعه معایب الناس لیتسع لهم العذر فى معایبهم» (ابن محمد آمدی ،1378، 421) انتقاد مى‏کند که فلانى و فلانى خراب کردند تا بگوید اگر خودش هم خراب نمود طورى نیست و همه همین گونه هستند.عیبهاى جزئى و فردى و شخصى بایستی کتمان بماند و افشاگرى گناه می باشد و غیبت می باشد اما گاهى مسأله حکومت می باشد و اگر افشا نشود،  در سمت وزیر ونماینده حقوق مردم را پایمال مى‏کند. پس افشاگرى در مسائل شخصى گناه و در مسائل اجتماعى و حکومتى جایز می باشد.در مسائل علمى رسم علما انتقاد می باشد و خود فقیه به فقیه اشکال مى‏کند.نقل شده می باشد امام (ره) در نجف درس مى‏گفت و اشکال نمى‏کردند و ایشان فرمود مگر روضه می باشد که اشکال نمى‏کنید. اظهار انتقاد بایستی با صفا و محبت همراه باشد. حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «الْمُؤْمِنُ مِرْآهُ الْمُؤْمِنِ» (ابن علی بن شعبه ،پیشین، 171) آنقدر آینه جلا دارد از روى صفا و صافى عیب تو را نشان مى‏دهد و مؤمن هم بایستی همین گونه باشد زیرا على علیه السلام فرمود: «فَأَعِینُونِى بِمُنَاصَحَهٍ خَلِیَّهٍ مِنَ الْغِشِّ» (انصاریان،1388، خ 118 ، 269) کمکم کنید طورى که در انتقادتان غش و حیله و کلک نباشد.

یکی دیگر از ملزومات انتقاد سالم انصاف می باشد. انتقاد بایددر بعضی مواقع مخفیانه باشد. على علیه السلام فرمود: «النصح بین الملأ تقریع» (ابن‏ابى‏الحدید،1404، ج 20 ، 341) اگر روبروى جمعیت انتقاد کنى طرف را شکسته‏اى. «الْقارِعَهُ مَا الْقارِعَهُ» (قارعه/ 2- 1) یعنى کوبنده. آینه داد نمى‏زند.اینجا این سوال مطرح می گردد که چرا برخى انتقادهای نا بجا به جامعه و روزنامه و رسانه ها کشیده می شوند؟همچنین بعضی انتقادات بایستی با تصریح گفته گردد و به اسم وبا صراحت و بدون رعایت شرایط لازم ابراز نشود. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ناراحت گردید فرمود نروید بگویید فلانى فلان کار را کرده می باشد بگویید بعضى یا برخى. «ما بال أقوام یفعلون کذا و کذا و لا یعین» (شهید ثانی،1413، 15) اقوامى هستند که چنین کارى مى‏کنند.همچنین بایستی زیبایى‏ها را هم ملا حظه نمود. آینه اگر مى‏گوید این طرف صورت سیاه می باشد مى‏گوید آن طرف صورت هم زیباست. نباید مثل مگس فقط روى زخم نشست یا مثل زنبور عسل فقط روى گل خوشبو نشست و نه مثل آجر بى تفاوت بود و اگر این گونه باشد اثر نمى‏کند.در انتقاد نباید تجسس نمود«إِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشیعَ الْفاحِشَهُ» (نور/ 19) قرآن مى‏فرماید کسانى که دوست دارند اشکالات دیگران را به رخ بکشند عذاب دردناکى دارند.

امام باقر علیه السلام فرمود :نزدیکترین راه کفر این می باشد که مسلمان با مسلمان دیگر رفیق گردد و زیر پایش را بکشد و عیبهایش را بیرون بکشد و نگهدارد تا یک زمان آبرویش را بریزد. «أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَى الْکُفْرِ أَنْ یُوَاخِىَ الرَّجُلَ عَلَى الدِّینِ فَیُحْصِىَ عَلَیْهِ عَثَرَاتِهِ وَ زَلَّاتِهِ لِیُعَنِّفَهُ بِهَا یَوْماً مَا» (کلینی،1365، ج 2، 354).مسأله دیگر این می باشد که انتقادباید عیب اقدام شخص را مطالعه کند و شخصیت وهویت انسانی شخص بایستی حفظ گردد. درمورد بشر قرآن مى‏فرماید: «وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً» (فرقان/ 63) نسبت به جاهل خوب می باشد و با جهل بد می باشد.

یکى از مهمترین نکته ها این می باشد که طورى انتقاد گردد که سوژه در دست دشمن نشده وموجبات سوءاستفاده دشمن فراهم نگردد.رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بالاى منبر بود و در حالى که به مردم مى‏نگریست مشغول سخنرانى بود. کسى پاى منبر نشسته بود و رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به او نگاه نمى‏نمود. گفت: یا رسول الله «راعِنا، راعِنا» به ماهم نگاه کن. راعنا یعنى مراعات کن ما را ولى به زبان عبرى یعنى ما را خر کن. یهودى‏ها گفتند مسلمانان به پیامبر پاى منبر مى‏گویند ما را خر کن. آیه نازل گردید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْکافِرینَ عَذابٌ أَلیمٌ» (بقره/ 104) یعنى مسلمانان این لفظ را به کار نبرید زیرا اگر این گونه انتقاد کنید یهودیان اینگونه مى‏گویند. «وَ قُولُوا انْظُرْنا» یعنى به ما نظر کن. پس بایستی در انتقاد کلماتى به کار ببرید که دشمن سوء بهره گیری نکند. انتقاد غیر مستقیم  در بسیاری از مواردمؤثرتر می باشد‏ امام حسن و امام حسین علیهما السلام بچه بودند ولى براى این که پیرمرد از گفتن آنها ناراحت نشود،گفتند ما وضو مى‏گیریم و تو ببین و با نمایش به پیر مرد گفتند وضوى تو غلط می باشد. پس انتقاد غیر مستقیم باشد.بایستی توجه داشت که انتقاد نباید همراه با توهین باشد.یکی از ظریف ترین مسائل انتقاد این می باشد که بشر از خودش انتقاد کند چه  بسیار مسائل و مشکلاتی که به خاطر کم کاری یا سست بود خود شخص متوجه مخاطبین  وجامعه می گردد وانسان از این غفلت از تکلیف بی خبر می باشد.

گفتنی می باشد معیار ها وموازینی که انتقاد از دولت و  اعتراض به عملکرد آن بایستی تابع آنها باشد‏‏، موضوع اصلی این پژوهش می باشد وبه تفصیل شرایط وقواعد آن رامورد مطالعه قرار داده می باشد.برای شکل گیری اهداف  این پژوهش  دراستخراج الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیر المومنین علیه السلام موردها ذیل مورد توجه قرار دارد:

از میان الگو ها وچارچوب های مختلفی که برای انتقاد از نظام های سیاسی هست بایستی الگویی انتخاب گردد که حداقل دارای سه مولفه ذیل باشد:

  1. چار چوب آن با ارزش ها وموازین اصیل اسلامی همسو باشد.به همین دلیل نمی توان از الگوهای غربی انتقاد از نظام سیاسی بهره گیری نمود.
  2. از نظر خلوص و تطابق حداکثری با آموزه ها ومعارف اصیل اسلامی در حدقابل قبولی باشدومورد اتفاق طیف بیشتری از مسلمانان در مذاهب مختلف باشد.فلذا نمی توان از آثار وآراءدانشمندان مسلمان و یا اسلام شناسان وبه عبارت بهتر از منابع دسته دوم وسوم بهره گیری نمود.
  3. الگوی مورد نظر بایستی از جنبه های مختلف قابل استناد بوده و به اصطلاح در تمامی عرصه های سیاسی حرفی برای گفتن داشته باشد.پس نمی توان الگویی را انتخاب نمود که صرفا از منظر یک تأثیر سیاسی یا اجتماعی به مسئله نقد نظام سیاسی پرداخته می باشد.

گویا تنها گزینه ای که در راستای اهداف این پژوهش می توان آن را مطالعه نمود والگوی قابل اتکایی از آن استخراج نمود تا معیار عملکرد همه مسلمانان قرار گیرد الگوی رفتاری امیر المومنین ( علیه السلام ) می باشد.

جایگاه فکری ،سیاسی واز همه مهمتر دینی ایشان در نظام سیاسی صدر اسلام  ونقش های مختلفی که ایشان در قالب آن ها در عرصه های مختلف جامعه اسلامی حضور داشته اند به هر محققی این امکان را می دهدتا با مطالعه سیره عملی ایشان به الگوی جامع ومانعی از یک نظام منسجم برای نقد دستگاه حکومتی اسلامی دست یابد.به گونه اختصار می توان زندگی سیاسی امیرالمومنین (علیه السلام )را به ۵ دوره مشخص تقسیم نمود:

  1. در تأثیر جانشینی مطمئن و ماموری امین برای راس هرم حکومت اسلامی
  2. در تأثیر سربازی فداکار و سرداری از جان گذشته برای لشگر اسلام
  3. در تأثیر حاکم دور از حکومت
  4. در تأثیر یک نخبه دینی ،فکری وسیاسی دغدغه مند و فعال در عرصه های مختلف جامعه اسلامی
  5. در تأثیر خلیفه مسلمین وامیر المومنین

آن چیز که که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد رفتار ایشان در قبال حکومت و جامعه اسلامی در  دوره های مذکور می باشد ودر واقع هدف توصیف وتحلیل رفتار اعتراض آمیز یک نخبه دینی ،فکری وسیاسی دور از راس حکومت می باشد در حالی که  ایشان در مرحله پنجم در راس حکومت اسلامی قرار دارند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 225

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: علوم سیاسی