جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی 

عنوان :  مطالعه ارتباط جهت گیری هدف پیشرفت، خود کارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر

دانشگاه شیراز

        واحدبین الملل    

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی روانشناسی تربیتی

  مطالعه ارتباط جهت گیری هدف پیشرفت، خود کارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

 استاد راهنما

دکتر راضیه شیخ الاسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط جهت گیری هدف پیشرفت و خود کارآمدی باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین مقصود، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (1992، به نقل از فولادچنگ، 1382) و خلاقیت عابدی (1372) به 329 نفر شامل 169 دختر و 160 پسر که با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون  t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران می باشد. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران نظاره نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری نظاره نشد.

واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                       صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-2- اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-  سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………… 7

1-6-1- خلاقیت………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-2- جهت گیری هدف……………………………………………………………………………………… 7

1-6-3- خودکار آمدی…………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………….. 8

1-7-1- خلاقیت……………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2- جهت گیری هدف…………………………………………………………………………………….. 8

1-7-3- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………… 9

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………. 11

2-1-1- خلاقیت…………………………………………………………………………………………… 11

2-1-1-1-  رویکردهای مختلف به خلاقیت……………………………………………………….. 13

2-1-1-1- 1- دیدگاه روانکاوی………………………………………………………………………. 13

2-1-1-1-2- دیدگاه رفتارگرایی…………………………………………………………………….. 14

2-1-1-1-3- دیدگاه بشر گرایی………………………………………………………………….. 15

2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی………………………………………………………………………… 16

2-1-2- جهت گیری هدف پیشرفت…………………………………………………………… 17

2-1-2-1- انگیزش……………………………………………………………………………… 17

2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف……………………………………………………………………….. 18

2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت……………………………………………………. 19

2-1-3- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………… 21

2-2- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………….. 25

2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت…………………………………………………… 25

2-2-2- خودکارآمدی و خلاقیت……………………………………………………………………………. 26

2-2-3- تفاوت های جنسیتی درخلاقیت……………………………………………………………… 27

2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت……………………………. 29

2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی……………………………………………………. 30

 فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش……………………………………………………………………………………….. 32

3-2- جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری…………………………………………………. 32

3-3- ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………… 33

3-3-1- پرسشنامه خلاقیت……………………………………………………………………. 33

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

3-3-2- پرسشنامه اهداف پیشرفت…………………………………………………………….. 34

3-3-3- پرسشنامه خودکارآمدی……………………………………………………………………… 36

3-4- روش اجرا…………………………………………………………………………………………………. 38

3-5- روش آماری………………………………………………………………………………………….. 38

 فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………….. 40

4-2- یافته های استنباطی و مطالعه سوالات پژوهش…………………………………… 41

4-2-1- مطالعه ارتباط جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت……………. 41   

4-2-2- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی……. 41

4-2-3- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و

خودکارآمدی……………………………………………………………………………….. 43

4-2-4- مطالعه تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و

خودکارآمدی………………………………………………………………… 44

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-1- جهت گیری هدف و خلاقیت…………………………………………………. 47

5-1-2- خودکارآمدی و خلاقیت……………………………………………………………….. 48

5-1-3- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش……………………………………………… 49   

5-2- کاربردهای پژوهش……………………………………………………………………….. 50

5-3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………….. 51

5-4- پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………. 51

 فهرست منابع

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………… 52

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 57

پیوست ها        63

مقدمه

 یکی از ویژگی های برجسته بشر قدرت تفکر اوست و عالی ترین مظهر تفکر، تفکر خلاق می باشد (خورشیدی، آزادبخت و دیلمقانی، 1385). خلاقیت[1] به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی او مطرح می باشد و عبارت می باشد از تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه بشر به طوری که حائز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی به طرق جدید باشد (آقا فیشانی، 1377). گیلفورد خلاقیت را با تفکر واگرا (دست یافتن به رهیافتهای جدید برای حل مسایل) مترادف می دانست (خسروانی و گیلانی، 1386).

برای متناسب شدن و سازگاری با تغییر و تحولات سریعی که در جامعه رخ می دهد، لازم می باشد از رویکردهای جدید و خلاقانه برخوردار بود. بنابر این مطالعه خلاقیت و عوامل موثر بر آن اجتناب ناپذیر می باشد. مانند عواملی که بر خلاقیت تأثیرگذار می باشد، جهت گیری هدف[2] می باشد. جهت گیری هدف بیانگر الگوی منسجمی از باورها، اسنادها و هیجانات فرد می باشد که مقاصد رفتاری وی را تعیین، و سبب می گردد تا نسبت به بعضی موقعیت ها گرایش بیشتری داشته و در آن موقعیت ها به گونه ای خاص اقدام نماید(به نقل از جوکار، 1385).  

بطور کلی دو نوع جهت گیری هدف پیشرفت تحت عنوان هدف های عملکردی[3]  و هدف های تسلطی[4] هست (حسینی، 1388). در هدفهای عملکردی، فرد با معیار برتری مواجه می گردد و می خواهد شایستگی خود را نشان دهد یا ثابت کند. هدفهای عملکردی عموماً شایستگی فرد را بر اساس ارزیابی هنجاری پرورش می دهند و این هدف ها توجه فرد را روی نشان دادن توانایی در مقایسه با دیگران متمرکز می کنند. رسیدن به هدف عملکردی به معنی بهتر اقدام کردن از دیگران می باشد. در مورد هدف های تسلطی، فرد می خواهد شایستگی خود را پرورش یا بهبود بخشد (ایمز و آرچر، 1988؛ دوک،1986،1990؛ نیکولز،1984؛ اسپنس و هلمریچ، 1983 به نقل از سید محمدی، 1389). هدف های تسلطی عموماً ارزیابی مبتنی بر خود را از شایستگی فرد پرورش می دهند و این هدف ها توجه فرد را روی پرورش دادن شایستگی و تسلط یافتن بر تکلیف متمرکز می کنند. رسیدن به هدف تسلط به معنی پیشرفت کردن می باشد (دوک، 1999؛ دوک و لگت، 1988؛ هاراکیوویچ و الیوت، 1993؛ اسپنس و هلمریچ، 1983 به نقل ازسید محمدی، 1389).

 از دیگر عوامل مرتبط با خلاقیت می توان از باورهای خودکارآمدی[5] نام برد. بندورا برای اولین بار مفهوم خودکارآمدی را مطرح ساخت ( لین[6]،2006 ). این سازه تحقیقات زیادی را در زمینه های مختلف پزشکی، ورزشی، مطالعه های رسانه ای، تجارت، تغییرات اجتماعی- سیاسی، روان پزشکی و آموزش برانگیخته می باشد. در روانشناسی این تحقیقات بر مسائل بالینی از قبیل هراسها، افسردگی، مهارتهای اجتماعی، جرات مندی، رشد اخلاقی و پیشرفت تحصیلی متمرکز شده می باشد. در کل محققان نشان داده اند که باورهای خودکارآمدی و تغییرات و پیامدهای رفتاری، همبستگی بالایی با همدیگر دارند و خودکار آمدی پیش بینی کننده بسیار مهمی برای رفتار می باشد (زمانی، 1385).

1-2- اظهار مسئله

 درطول تاریخ حیات بشر، تمایل ذاتی او به تغییر و ابداع از یک سو و رویارویی با تنگناها و نیازهای روز افزون زندگی از سوی دیگر به تدریج او را با نیروی خلاق درونش آشنا و مانوس گردانید. نیرویی پویا و مولد که زندگی وی را به سرعت به سوی توسعه و تکامل به حرکت در آورد و سر منشا شاهکارها، ابداعات و اختراعات او گردید.

بروز خلاقیت در افراد وابسته به عوامل مختلف اجتماعی، شناختی، شخصیتی و انگیزشی می باشد. از مجموعه این عوامل، عوامل انگیزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به اعتقاد آمابیل[7] (1983) توجه زیاد به مولفه شناختی خلاقیت موجب شده می باشد ابعاد غیر شناختی به خصوص انگیزش مورد توجه قرار نگیرد. جهت گیری هدف یکی از جدیدترین رویکردهایی می باشد که در حیطه ی روانشناسی انگیزش مطرح شده می باشد.

جهت گیری هدف بیانگر الگوی منسجمی از باورهای فرد می باشد که سبب می گردد تا فرد به روش های مختلف به موقعیت ها گرایش پیدا کند و در آن زمینه به فعالیت بپردازد و در نهایت پاسخی را ارائه دهد (ایمز[8]،1992). نتایج پژوهش ها حاکی از آن می باشد که جهت گیری هدف، واکنش بشر ها را درموقعیت های مختلف پیشرفتی تحت تأثیر قرارمی دهد. جهت گیری های هدف درونی فرایند های شناختی پیچیده تری را ایجاد می کنند. پیش روی جهت گیری های هدف بیرونی بیشتر با پردازش سطحی اطلاعات مرتبط می باشند (والترز[9] ،1996).

بندورا[10] (1993) نیز در نظریه ی خودکارآمدی خویش اظهار می دارد باورهای خودکارآمدی بر عملکرد افراد در شرایط مختلف اثر می گذارد. خودکارآمدی به واسطه ی انگیزه ی درونی که ایجاد می کند موجب می گردد فرد به گونه خودانگیخته در محیط کوشش کند و به سطوح بالای پیشرفت نائل آید. با در نظر داشتن توضیحات فوق، گویا جهت گیری هدف به همراه خودکارآمدی می توانند بر خلاقیت دانش آموزان اثرگذار باشند پس این پژوهش هم به لحاظ کاربردی و هم به لحاظ نظری در خور اهمیت می باشد از جنبه کاربردی این پژوهش به مطالعه ارتباط ی جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی وخلاقیت می پردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع

 تورنس[11] (1974) معتقد می باشد که بشر برای بقا نیازمند می باشد که قدرت خلاق کودکان و نوجوانان را توسعه و مورد بهره گیری قرار دهد. در جامعه رو به رشد ما علیرغم داشتن نیروهای مستعد، پرورش توانایی های خلاق کمتر مورد توجه قرار می گیرد. علت اصلی این امر نامشخص بودن جایگاه خلاقیت و فقدان بستر رشد آن می باشد (خورشیدی و همکاران، 1385). در حقیقت امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد. زیرا دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم به وسیله جست و خیزهای تفکر خلاق افرادی زیرا ابن سینا، داروین، گالیله و انیشتین از اساس تغییر یافته می باشد. این تغییرات سریع و روز افزون همه عرصه ها را در برگرفته می باشد. بنابراین نیاز می باشد افراد جامعه را به صورتی پرورش داد که بیاموزند چگونه با ایجاد تغییرات زندگی کنند و مهم تر از آن یاد بگیرند که چگونه محیط را تغییر دهند (ترجمه سید محمدی، 1387). تفکر خلاق این امکان را برای افراد فراهم می آورد که با نوآوری های خود هم در خود و هم در محیط تغییر ایجاد کرده و از این طریق تأثیر فعال و سازنده ای در زندگی خود اعمال نمایند. بر این اساس لازم می باشد برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و شکوفایی خلاقیت عوامل موثر بر آن مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرند. عواملی که در این پژوهش مورد مطالعه قرارمی گیرد جهت گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی می باشد. این دو متغیر به عنوان عوامل انگیزشی عملکرد فراگیران را در حوزه های مختلف شناختی، عاطفی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهند. عملکرد خلاقانه نیز از این امر مستثنی نیست. به اعتقاد آمابیل (1983) برای پرورش خلاقیت بایستی به عوامل انگیزشی توجه ویژه ای داشت. زیرا که افراد تا از انگیزه لازم برخوردار نباشند، نمی توانند تعهد، کوشش و پشتکاری که لازمه ایجاد دستاوردهای خلاقانه می باشد را بکارگیرند.

از جنبه نظری نیز تا کنون پژوهشی به مطالعه ارتباط همزمان جهت گیری هدف، خودکارآمدی و خلاقیت نپرداخته می باشد پس نتایج این پژوهش می تواند به گسترش دانش در خصوص عوامل موثر بر خلاقیت کمک شایانی نماید.

 1-4- اهداف پژوهش

 هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

مطالعه تأثیر پیش بینی کنندگی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی در خلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی

اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:

1- مقایسه خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر

2- مقایسه جهت گیری های هدف دانش آموزان دختر و پسر

3- مقایسه خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر    

 1-5- سوالات پژوهش

 1- آیا ارتباط معنی داری بین جهت گیری های هدف (اهداف تسلطی- گرایشی[12]، تسلطی- اجتنابی[13]، عملکردی- گرایشی[14] و عملکردی – اجتنابی[15])، خودکارآمدی و خلاقیت هست؟

2- آیا جهت گیری های هدف (تسلطی- گرایشی، تسلطی- اجتنابی، عملکردی- گرایشی و عملکردی- اجتنابی) می توانند به گونه معنی داری خلاقیت دانش آموزان را پیش بینی کنند؟

3- آیا خودکار آمدی می تواند به گونه معنی داری خلاقیت دانش آموزان را پیش بینی کند؟

4- آیا جهت گیری های هدف (تسلطی- گرایشی، تسلطی- اجتنابی، عملکردی- گرایشی و عملکردی- اجتنابی) می توانند به گونه معنی داری ابعاد خلاقیت (سیالی، ابتکار، بسط و انعطاف پذیری) را در دانش آموزان پیش بینی کنند؟

5- آیا خودکار آمدی می تواند به گونه معنی داری ابعاد خلاقیت (سیالی، ابتکار، بسط و انعطاف پذیری) را در دانش آموزان پیش بینی کند؟

6- آیا در جهت گیری های هدف دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری هست؟

7- آیا به لحاظ خلاقیت و ابعاد آن در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری هست؟

8- آیا در خودکار آمدی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری هست؟

1-6- تعریف مفهومی متغیرها

1-6-1- خلاقیت

 ارائه تعریف جامع، مانع و دقیق از خلاقیت که شامل همه ابعاد و کنش های آن باشد امری بسیار مشکل می باشد. به نظر بعضی روان شناسان خلاقیت ترکیبی می باشد از قدرت ابتکار، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرنده را قادر می سازد به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن رضایت شخص و احتمالاً خشنودی دیگران خواهد بود (استرنبرگ[16]، a2001).

 1-6-2- جهت گیری هدف

 مبنای تفاوت های فردی در موقعیت های تحصیلی می باشد و بر اساس آن ها می توان اندازه موفقیت فرد را در این گونه موقعیت ها، پیش بینی نمود (به نقل از خادمی و نوشادی، 1385). در آخرین تقسیم بندی که توسط الیوت[17] (1997) صورت گرفت مدل چهارگانه اهداف پیشرفت به وجود آمد. در این مدل اهداف پیشرفت عبارتند از: تسلطی- گرایشی، تسلطی- اجتنابی، عملکردی- گرایشی و عملکردی- اجتنابی.

در اهداف تسلطی- گرایشی محورهدف توسعه و بهبود شایستگی ها از طریق افزایش سطح فهم و ادراک موضوع می باشد. این افراد به درگیری با تکالیف چالش انگیز و درک کامل آن علاقمند هستند و شکست را مقدمه درک بیشتر در راستای توسعه شایستگی ها می دانند (کاپلان و ماهر[18]، 2007).

در اهداف تسلطی- اجتنابی، شایستگی به صورت تسلط کامل به تکالیف تعریف می گردد (الیوت و مک گریگور[19]،2001) و تمام کوشش افراد به دوری گزیدن از خطا و اشتباه معطوف می باشد. ترس از نفهمیدن مطالب، شکست در یادگیری و فراموشی از ویژگی های این نوع جهت گیری می باشد (الیوت، 1999، پنتریچ، 2000).

تعداد صفحه :91

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***