جستجو در سایت :   

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه سیستان و بلوچستان     

تحصیلات تکمیلی

دانشکده مدیریت و اقتصاد 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش کسب وکار الکترونیکی

 عنوان:

 مطالعه عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده:

این پژوهش به مطالعه عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی  زاهدان  می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کاربران روستایی که بصورت نمونه تعداد 105 نفر میباشند .این  پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد  همچنین  روش پژوهش در این پژوهش توصیفی می باشد.. روش آزمون مورد بهره گیری در این پژوهش  رگرسیون خطی ، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده می باشد .  جامعه آماری  نمونه ایی از افراد ساکن  روستا که از خدمات الکترونیک بهره گیری می کنند و بصورت نمونه تعداد 105نفر می باشند.. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گیری از نرم افزار spss  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده می باشد. پس از آزمون فرضیات پژوهش نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بین متغیرهای عوامل موثر برتوسعه خدمات الکترونیک،الویت عوامل موثر برتوسعه خدمات دولت الکترونیک و راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک بر اندازه بهره گیری کاربران از خدمات الکترونیک ارتباط مثبت و معنادار  هست.

 

کلیدواژه ها: توسعه خدمات الکترونیک، کاربران روستایی

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                             صفحه

 

  فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3-اهمیت وضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-7-فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-8-متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………9

2-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-2- فناوری اطلا عات ایران در سال های اخیر……………………………………………………………………………………………………….11

2-3- خدمات الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-3-1-مدل ارتباط مستقر کردن ……………………………………………………………………………………………………………………………12

2-3-2-مدل فعال‌کردن ‌…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-3-3-مدل ادغام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-3-4-مدل رشد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-3-5-گذرگاه ادغام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-3-6-ابزار تعامل کاربر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-7-درگاه پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-3-8- پورتال داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-4-مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات  الکترونیک……………………………………………………………………………………………..19

2-4-1- مدل انتشاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-4-2.مدل جریان اطلاعات حساس………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-4-3-مدل تحلیل مقایسه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-4-4-مدل مشارکت عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-4-5-مدل ارائه خدمات به صورت تعاملی………………………………………………………………………………………………………………21

2-4-6-مدل توسعه دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………………22

2-5-فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-5-1-فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی………………………………………………………………………………………………….25

2-5-2-فناوری  اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی…………………………………………………………………………….26

2-5-3-کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی ………………………………………………………………………………..27

2-5-3-1-تسهیلات دسترسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-5-3-2-طراحی خدمات اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-5-3-3-طراحی مراکز اطلاع رسانی ………………………………………………………………………………………………………………………28

2-5-4-زمینه های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات وارتباطات …………………………………………………………………………………..29

2-5-4-1-تأمین بهداشت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-5-4-2-ایجاد فرصتهای اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-5-4-3-شبکه های آموزش و یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………30

2-5-4-4-حفاظت محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-5-4-5-توانمند سازی و مشارکت افراد …………………………………………………………………………………………………………………30

2-6-تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-7-تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی …………………………………………………………………………………………………………33

2-8-دوران گذار فناوری اطلاعات ایران ………………………………………………………………………………………………………………….34

2-9-فناوری اطلاعات و ارتباطات و روستاهای ایران ………………………………………………………………………………………………..34

2-9-1–مدیریت روستایی و توسعه کشاورزی ،ICT ……………………………………………………………………………………………..35

2-9-2-ترویج کشاورزی و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات ………………………………………………………………………………………36

2-9-2-1-رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………37

2-10-تاریخچه سرویسهای اینترنتی و پیدایش آنها …………………………………………………………………………………………………38

2-10-1-کیوسکهای اینترنت در کشورهند ………………………………………………………………………………………………………………38

2-11-اهداف دفاتر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-12-مدل های TTF, UTAUT  ……………………………………………………………………………………………………………………….40

2-12-1-مدل TTF …………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-12-2-مدل UTAUT …………………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-13-روستاهای شهر زادهان ……………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-14-پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………48

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-2 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-3-مراحل انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-4.مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

3-5-  معرفی جامعه آماری  پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-6-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………53

3-7-  مطالعه معیار های نکوئی پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………………………………54

3-8- مطالعه پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-10-  رگرسیون خطی و چندگانه……………………………………………………………………………………………………………………………56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………..58

4-1-مقدمه‏ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

4-2- مطالعه ویژگیهای توصیفی متغیر های کیفی گروه نمونه…………………………………………………………………………………59

4-2-1- اطلاعات مربوط به جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………60

4-2-2- اطلاعات مربوط به سن ………………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-2-3- اطلاعات مربوط به جدول تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………..62

4-3- مطالعه ویژگیهای توصیفی متغیر های کمی گروه نمونه………………………………………………………………………………….63

4-4- تجزیه و تحلیل  فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………64

4-4-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..73

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

5-2-یافته های پژوهش و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………………………………74

5-2-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

5-2-2-فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

5-2-3-فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

5-3- اختصار  و نتیجه گیری کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….76

5-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

5-4-1- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………78

5-4-2- پیشنهادهای برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………………………………………..79

                                                    

 فهرست جدول ها

عنوان جدول                                                                                                                   صفحه

جدول شماره (2-1): تحقیقات مرتبط با مطالعه عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با بهره گیری از مدلهای ttf وutaut …………………………………………………………………………………………………………………..45

جدول  (3-1)متغیر ها و شماره گویه های پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………53

جدول  (3-2) ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………….55

جدول  (4-1) توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند………………………………..60

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تدوین شاخص‌ها و داشبورد ارزیابی و پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با شبکه‌عصبی و درخت‌تصمیمC5

جدول  (4-2) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند…………………………………..61

جدول (4-3)توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………..62

جدول 4-4-  آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند)  مربوط به مولفه های TTFوUTAUT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

جدول (4-5) ضریب همبستگی، ضریب عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

جدول (4-6) تحلیل واریانس رگرسیون عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران………………65

جدول ( 4-7) ضرایب معادله رگرسیون عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی66

جدول (4-8) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

جدول (4-9) تحلیل واریانس رگرسیون اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

جدول (4-10) ضرایب معادله رگرسیون اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

جدول 4-11 تست فرید من برای فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………69

جدول 4-12 میانگین هریک از شاخص های اندازه بهره گیری کاربران روستایی…………………………………………………………70

جدول (4-13)ضریب همبستگی ، ضریب راهکارهای توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی…………..71

جدول (4-14) تحلیل واریانس رگرسیون راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک(تسهیلات،امکانات و برنامه ها) و اندازه بهره گیری کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………….71

جدول (4-15) ضرایب معادله رگرسیون راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک(تسهیلات ،امکانات و برنامه ها) و اندازه بهره گیری کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………….72

 

 فهرست نمودار ها

عنوان نمودار                                                                                                                             صفحه

نمودار (4-1) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند……………………………………………60

نمودار (4-2) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………………………………62

نمودار(4-3) توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………………………63

نمودار (4-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………..91

نمودار (4-5)آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………….91

نمودار (4-6)  آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………….92

 

 

 

 

 

1-1.مقدمه

تحولات دهه  پایانی سده ی بیستم میلادی در تاریخ علم و صنعت بی سابقه بود،زیرا دستاوردهای انقلاب صنعتی و انقلاب الکترونیک با تحولات فناوری اطلاعات به هم آمیخت و فناوری ارتباطات و اطلاعات (آی سی تی) را پی ریخت. آی سی تی) محصولی بود که دستاوردها و پیامدهای آن در ذهن گروهی عظیم از پدیدآورندگان آن نمی گنجید، (آی سی تی )، فناوری نوینی می باشد که توانسته می باشد خیلی زود تمامی حصارها، قیدو بندها را گسیخته و مرزهای جغرافیایی در عرصه های مختلف، پنج قاره عالم را درنوردیده و بر کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی اثر گذارد.. عرصه تأثیرگذاری    فناوری های ارتباطات و اطلاعات تنها به محیط­های شهری منحصر و محدود نمی­گردد  و دامنه آن حتی دور دست­ترین مناطق روستایی را در برمی­گیرد و  میتواند تأثیر موثری در فرآیند توسعه روستایی اعمال کند. مدل سازمان ملل، فرآیند توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی دارای پنج مرحله اصلی پیدایش، ارتقاء، تعامل، تراکنش و یکپارچگی می باشد. ایران از سال ١٣٨٢ اولین مرحله در فرآیند توسعه این فنآوری را برای جوامع روستایی آغاز نمود.در حال حاضر مراحل پنجگانه، انجام شده و وقت آن رسیده می باشد تا عوامل مؤثر در پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات

در بین روستائیان مورد ارزیابی قرار گیرند. ھمین امر ضرورت و اھمیت این پژوھش را روشن می سازد . افزایش دسترسی به فناوری می تواند یک عامل حیاتی در رشد اقتصادی مناطق روستایی باشد. اما در عین حال برای شکل گیری، نیازمند همکاری توامان دولت، بخش خصوصی، و صنعت می باشد. مطالعه و نگاهی به فعالیت های سایر کشور ها در این راستا و بهره گیری از تجربیات آنها نیز می تواند در صورت بومی شدن با شرایط کشور، در حرکت ما به این سمت یاری رسان باشد (بهرامیان، ١٣٨۶ ).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***