جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه قم

دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات 

عنوان:

طراحی سیستم پیشنهاددهنده موسیقی ایرانی با بهره گیری از  داده‌کاوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

به دلیل رشد بی‌رویه فایل‌های موسیقی و ایجاد کتابخانه‌های عظیم دیجیتال، بازیابی اطلاعات موسیقی و سازمان‌دهی آن بر اساس نوع ژانر یا خواننده و یا حالت و … تبدیل به چالشی مهم شده می باشد. علاوه بر آن افراد ذائقه‌های مختلفی در انتخاب موسیقی دارند و یا در شرایط مختلف نیازهای متفاوتی به نوع و حالت موسیقی دارند که با در نظر داشتن حجم زیاد موسیقی یافتن فایل‌هایی که مرتبط با ذائقه و یا نیاز افراد باشد کاری دشوار به نظر می‌رسد از همین روست که در سال‌های اخیر  توجه خاصی به بازیابی اطلاعات موسیقی شده می باشد. هم اکنونفراداده‌یی نظیر نام فایل، خواننده، اندازه فایل، تاریخ وژانر به صورت معمول در رده‌بندی و بازیابی این رکوردها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. اما این دسته‌بندی‌ها پاسخ‌گوی نیاز دنیای امروز نیست.

هدف اصلی این پایان­نامه بهبود روش‌های پیشنهاددهی موسیقی  با بهره گیری ازویژگی‌هایمحتواییو همچنین مدیریت پروفایل‌های مشتری می‌باشد. در راستای دست یافتن به این هدفرده‌بندی فایل‌های موسیقی در کلاس‌هایی مانند خواننده و ژانر و یافتن موسیقی‌هایی که از نظر موسیقیای به هم شباهت دارند و همچنین پیشنهاد بر اساس مشتری‌هایی که ذائقه‌های مشترک دارند را می‌توان به خدمت گرفت. در این پایان‌نامه در جهت رسیدن به اهداف ذکر گردیده، یکی ازکارهای انجام گرفته یافتن یک ویژگی رده­بندی جدید به نام Area Method of Moment می­باشد. این ویژگی بالاترین درصد کارایی را در رده‌بندی ژآنر به دست داده می باشد. علاوهبراین، با بهره گیری از همین ویژگی‌هایی که نشان‌دهنده یک ویژگی موسیقیای خاص می باشد اندازه شباهت فایل‌های موسیقی به هم اندازه‌گیری شده و به کاربران پیشنهاد شده که با در نظر داشتن بازخورد کاربران به ارزیابی اندازه صحت می‌پردازد. در ادامه  برای به خدمت گرفتن روش Collaborative flittering    به ارائه معیاری جدید در یافتن شباهت میان پروفایل‌هامی‌پردازیم. به دلیل این که هدف اصلی این پایان‌نامه کار کردن بر روی موسیقی ایرانی می باشد، پس به علت عدم  وجود مجموعه داده مناسب، برای شروع مناسب، ایجاد مجموعه داده مناسب در اولویت پژوهش قرار گرفته می باشد. شایان ذکر می باشد که برای ارزیابی و دریافت بازخورد مشتریان، برنامه کاربردی با ویژگی‌های مذکور پیاده سازی شده می باشد.

از آنجایی که در دنیای رقابتی امروز یافتن موسیقی مورد پسند افراد در صنعت فروش موسیقی از اهمیت بالایی برخوردار استروش‌های پیشنهاد شده در این پژوهش می‌تواند بسیار کاربردی باشد. با در نظر داشتن نتایج به دست آمده دراین پژوهش، امید آن می­رود که کمپانی‌های فروش موسیقی آن‌ها را در سطح تجاری مورد بهره گیری قرار دهند. همچنین روش‌های ارائه شده در این سیستم پیشنهاددهنده می‌تواند برای سایر سیستم‌های پیشنهاددهنده نیز مورد بهره گیری قرار گیرد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصلاول:مقدمه

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2تعریفمساله………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3اهدافودستاوردها……………………………………………………………………………………………………………..4

1-4ساختارپایان نامه………………………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم: بر متون گذشته مرور

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….8

2-2موسیقی و ویژگی‌های آن…………………………………………………………………………………………………….8

2-2-1موسیقی چیست………………………………………………………………………………………………….8

2-2-2 ویژگی‌های صوتی موسیقی………………………………………………………………………………9

2-2-3 تولید موسیقی………………………………………………………………………………………………..10

2-3استخراج ویژگی‌های محتوایی از فایل صوتی………………………………………………………………….13

2-3-1انواع ویژگی‌ها………………………………………………………………………………………………...13

2-3-2  تقسیم بندی ویژگی‌ها از نظر طول فریم…………………………………………………….27

2-4 مجموعه داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………28

2-5رده‌بندی موسیقی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-5-1 رده‌بندی………………………………………………………………………………………………………..28

2-5-2 رده‌بندی در متون گذشته……………………………………………………………………………..31

2-6سیستم‌هایپیشنهاددهنده……………………………………………………………………………………………….35

2-6-1انواع سیستم‌های پیشنهاددهنده………………………………………………………………….35

2-6-2سیستم‌های پیشنهاد دهنده موسیقی……………………………………………………………37

2-7 نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………38

فصلسوم:روش پیشنهادی

3-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….40

3-2 تولید مجموعه داده از موسیقی ایرانی………………………………………………………………………………41

3-2-1 جمع‌آوری داده‌ها و فرا داده‌ها و پیش پردازش…………………………………………….41

3-2-2 استخراج ویژگی‌ها………………………………………………………………………………………….42

3-2-3 ویژگی‌های مجموعه داده‌ها……………………………………………………………………………43

3-3 ویژگی Area Method Of Moment of MFCC……….………………………………..46

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی

3-3-1عملگر …………………………………..Area Method Of Moment47

3-3-2روش محاسبه Area Method Of Moment of MFCC………………..49

3-4معرفیمعیار شباهت پروفایل جدید………………………………………………………………………………….49

3-4-1 معیار شباهت پروفایل…………………………………………………………………………………….50

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

3-5برنامه کاربردی پیشنهاددهنده موسیقی…………………………………………………………………………..52

3-5-1 پیشنهاد دهی بر اساس شباهت موسیقی……………………………………………………..55

3-5-2 پیشنهاد دهی بر اساس شباهت پروفایل……………………………………………………….56

3-6نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………57

فصلچهارم: ارزیابی

4-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………59

4-2ارزیابی برتریمجموعه داده تولید شده……………………………………………………………………………59

4-3ارزیابیویژگیArea Method Of Moment of MFCC…………………………………….61

4-3-1رده‌بندی سبک………………………………………………………………………………………………61

4-3-2رده‌بندی دستگاه‌های موسیقی سنتی…………………………………………………………..66

4-3-3پیشنهاددهی با بهره گیری از ویژگی Area Method Of Moment of MFCC68

4-4ارزیابی معیارشباهتپروفایل…………………………………………………………………………………………..69

4-5نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………..69

فصلپنجم:نتیجه گیری و کارهای آینده

5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….71

5-2دستاوردهایتحقیق…………………………………………………………………………………………………………..72

5-3محدودیت­هایتحقیق………………………………………………………………………………………………………73

5-4کارهایآینده…………………………………………………………………………………………………………………….73

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل2-1-فلوچارتمحاسبههیستوگرامضرب……………………………………………………………………….17

شکل 2-2- نمونههیستوگرامضرب…………………………………………………………………………………………17

شکل2-2-معیارspectral fluxبرایspeechتقریبابالاترازاینمقداربرایmusicاست.25

شکل2-4-درصدفریم‌هایباانرژیپایین………………………………………………………………………………26

شکل2-5-یکنمونهدرختتصمیمگیری…………………………………………………………………………….29

شکل3-1- پراکندگیتعدادویژگی‌هادردسته‌های مختلف…………………………………………………..44

شکل3-2- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایسبک‌هایمختلف………………………………………………..45

شکل3-3- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایدستگاه‌های مختلف……………………………………………..46

شکل3-4-روشمحاسبهArea Method of Moments of MFCC……………………………………49

شکل3-5- شمایکلیازبرنامهکاربردی………………………………………………………………………………..54

شکل3-6- لیستموسیقی‌هایدراختیارکاربر………………………………………………………………………54

شکل3-7- مراحلانتخابموسیقیبراساسشباهتفایل‌هایموسیقی………………………………55

شکل3-8- پیشنهاددهیبراساسشباهتموسیقی‌ها…………………………………………………………..56

شکل3-9- پیشنهادبراساسشباهتپروفایل‌هایمشتریان………………………………………………….57

شکل4-1- درصدصحتبرایهرژانردردوآزمایش……………………………………………………………..60

شکل4-2- معیارRecall- precision وF-measureبرایسبک‌هایمختلف………………64

شکل4-3- معیارRecall- precision وF-measureبرایسبک‌هایمختلف………………66

شکل4-4- معیارRecall- precision وF-measureبرایدستگاه‌های مختلف……………68

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول2-1طبقه بندی ویژگی‌ها……………………………………………………………………………..14

جدول2-2 تقسیم بندی بر اساس طول فریم استخراج…………………………………………..27

جدول2-3مرور متون گذشته در ارتباط با رده‌بندی موسیقی……………………………….31

جدول2-4مرور متون گذشته سیستم پیشنهاددهنده……………………………………………37

جدول3-1اطلاعات کلی از مجموعه داده……………………………………………………………….43

جدول3-2پراکندگی تعداد ویژگی‌ها در دسته‌های مختلف…………………………………..44

جدول4-1 درصد صحت برای هر ژانر در دو آزمایش……………………………………………..60

جدول4-2مجموعه آزمایش های انجام شده و ویژگی های آن……………………………..37

جدول4-3مجموعه‌ها ویژگی‌های به کار رفتهدر آموزش درخت تصمیمی…………..63

جدول4-4معیار Recall- precision وF-measure برای سبک مختلف……63

جدول4-5مجموعه‌ها ویژگی‌های به کار رفته در آموزش درخت تصمیمی…………..65

جدول4-6 معیار Recall- precision وF-measure برای موسیقی غربی……65

جدول4-7 مجموعه‌ها ویژگی‌های به کار رفته در آموزش درخت تصمیمی………….67

جدول4-8معیار Recall- precision وF-measure برای دستگاه‌های مختلف67

جدول4-9 بازخورد به دست آمده از افراد…………………………………………………………………69

جدول4-10 کارایی معیار پیشنهاد شده…………………………………………………………………..69

 

 

 

مقدمه

 

موسیقی فراتر از تعریف در الفاظ می باشد و شگفتی آن نیز در همین می باشد. موسیقی جبران ناکامی‌های زبان می باشد و شیوه‌ای برای اظهار احساسات ناملموس. احساساتی که نمی‌دانیم چه هستند.آن جا که زبان از گفتن باز می‌ماند، موسیقی مأمنی می گردد برای روح، و زبانی می گردد برای اظهار احساسات و ناگفته‌های ناشناخته. موسیقی، سرچشمه‌ای از درون بشر دارد.

در طول تاریخ موسیقی همواره به عنوان قسمتی از زندگی بشر تأثیر خود را اعمال کرده می باشد. امروزه نیز با در دسترسبودن ابزار قابل حمل پخش موسیقی و سایر ابزار ذخیره فایل‌های موسیقی این تأثیر پررنگ‌تر شده می باشد. همچنین رشد بی سابقه موسیقی در سال‌های اخیر لزوم ایجاد روشی برای مدیریت این فایل‌هارا ضروری می‌نماید. در این پژوهش به ارائه روش‌هایی برای مدیریت خودکار موسیقی با بهره گیری از تکنیک‌های داده کاوی می‌پردازیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 98

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***