جستجو در سایت :   

دانشکده علوم ریاضی

گروه ریاضی کاربردی

( پژوهش در عملیات )

عنوان:

مدل­سازی مسئله تخصیص سهم به تامین­ کننده با هزینه سفارش وابسته

 

                                                       استادراهنما:                                                       

دکترمهری باقریان

 

 

اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب ت
فهرست شکلها ج
فهرست جدولها چ
چکیده ح
مقدمه : 1
فصل اول 3
مسئله تخصیص سهم به تامین کننده 4
1-1 جریان مواد 5
1-2 : انواع سیستمها 6
1-3 : مسائل تصمیم گیری 6
1-4 : معیارهای تصمیم گیری 6
1-5 : مخارج سیستمهایانبار 7
1-6 مدلسازی سیستمهای تصادفی تک دوره ای 8
1-7 مدل مسئله تخصیص سهم به تامین کننده 9
1-7-1 نشانه هاونمادها……………………… 9
1-7-2 مدل پیشنهادی مسئله 10
1-7-3 روش حل مدل پیشنهادی 12
فصل دوم 14
متاهیوریستیک 15
2-1 الگوریتم ژنتیک(GA) 15
2-1-1 مزایای الگوریتم ژنتیک 16
2-1-2 طرح کلی ازGAپیشنهادی 17
2-2 روش شبیه سازی تبریدSA 28
2-2-1: مقایسه باپدیده های فیزیکی 28
2-2-2- روش کارالگوریتم شبیه سازی تبرید 29
2-2-3 : همگرایی الگوریتم انجمادتدریجی 31
2-2-4 طرح کلی ازSAپیشنهادی 32
2-2-5 : اجزای الگوریتم شبیه سازی تبرید 33
2-2-6 انتخاب پارامترهای برنامه انجماد 35
فصل سوم 39
3-1 ارائه ی مثالهای عددی 40
3-2 چگونگی کدگذاری باتوجه به نمادهای مدل پیشنهادی 43
3-3 نتایج حاصل ازحل مثالها 46
3-4 الگوریتم ژنتیک در متلب 49
3-5 الگوریتم شبیهسازی تبرید در متلب 50
3-6 مقایسه الگوریتم ژنتیک وتبریدتدریجی 51
3-6-1 آزمون تی نمونه های مستقل 52
3-7 نتیجه گیری کلی 53
3-8 پیشنهادهای ادامه ی کار 54
پیوستها 55
پیوست 1 56
پیوست 2 57
واژه نامه انگلیسی به فارسی 58
فهرست مراجع 62
فهرست شکل ها

شکل 1-1: منحنی قیمت _ مقدار 12
شکل2-1: روندکلی الگوریتم ژنتیک 18
شکل2-2: نمونه ای از انتخاب درچرخ رولت 25
شکل 3-1: چگونگی فعال کردن GA ………………………………………………………………………………………………..49
شکل 3-2: پنجره GA ……………………………………………………………… …………………………………………..50
شکل 3-3: پنجره SA ……………………………………………………………………… …………………………………..51
فهرست جدول ها
جدول صفحه
جدول2-1:تشکیل کروموزم 21
جدول2-2:مثالی از تبدیل کدگذاری 22
جدول2-3:محاسبه تابع بهینه 23
جدول2-4: محاسبه درصدبرازندگی 23
جدول2-5: تشکیل چرخ رولت 25
جدول2-6: اقدام پیوند 26
جدول 2-7: مقایسه بین یک مساله و الگوریتم بهینه سازی با یک سیستم فیزیکی………………………………………………………………………….29
جدول3-1: مقادیرqijوtijدرمثال 1 40
جدول3-2:مقادیرxijmaxوxijminدرمثال 1 41
جدول3-3:aijوbijدرمثال 1 41
جدول3-4: aijوbijدرمثال 2 42
جدول3-5: مقادیرxijmaxوxijminدرمثال 2 42
جدول3-6:مقادیرqijدرمثال 3 42
جدول3-7:مقادیرtijدرمثال 4 43
جدول3-8: جوابهای ایده ال از یک مجموعه 5 تایی مثال عددی 46
جدول3-9: ادغام مقادیراهداف تابعzبرای هرمثال 47
جدول3-10:بهینه (نزدیک بهینه) تابع هدفz4,z3,z2,z1مطابقzدرمثال 2 48

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

جدول3-11:مقادیرxijبدست آمده ازGA درمثال2 48
جدول3-12:مقادیرxijبدست آمده ازSAدرمثال 2 48

چکیده

مدل سازی مساله ی تخصیص سهم به تامین کننده با هزینه ی سفارش وابسته
مهری علی پور

یکی از موضوعات جالب توجه در مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عرضه می باشد که به طورکلی مربوط به فعالیت های مربوط به تامین کنندگان ازقبیل توانمند سازی، ارزیابی مشارکت و … می باشد. هدف اصلی از ارزیابی تامین کنندگان کالا، تعیین سهمیه مطلوب اختصاص داده شده به هر تامین کننده کالا در هنگام سفارش دادن خریداران می باشد.
در این پایان نامه یک مدل چندهدفه پیشنهاد می گردد که در آن هزینه های خرید، واحدهای مرجوع شده و تاخیر در تحویل واحدها به حداقل و نمره کل به دست آمده از فرایند ارزیابی تامین کننده کالا به حداکثربرسد. فرض می کنیم که خریدار، محصولات متعددی از تعدادی تامین کننده از پیش تعیین شده تهیه می کند. تقاضای خرید، تصادفی با توزیع احتمال پواسون برحسب قیمت هر نوع محصول می با گردید. همچنین فرض ا صلی این می باشد که قیمت های تامین کننده کالا به صورت خطی وابسته به اندازه سفارش هر محصول می باشد. از آنجا که تقاضا تصادفی می باشد، خریدار ممکن می باشد علاوه بر هزینه ی خرید منظم، متحمل هزینه-های نگه داری و کمبودکالا نیز بشود.
ما به کمک روش معروف متریکL-1 برای حل مساله ارزیابی تامین کننده کالا از دوالگوریتم ابتکاری GA وSA بهره گیری می کنیم.

کلمات کلیدی:ارزیابی تامین کننده کالا ، اختصاص سهمیه ، تقاضای تصادفی ، قیمت وابسته به تقاضا.

A b s t r a c t

Modeling a supplier quota allocationproblem with price-dependent ordering
Mehri Alipour

One of the interesting subjects in supply chain management is supply management, which generally relates to the activities regarding suppliers such as empowerment, evalution and so on. A major objective of supplier evaluation involves buyers determining the optimal quota allocated to each supplier when placing an order.
In this thesis, we propose a multi-objective model in which purchasing cost, rejected units, and late delivered units are minimized, while the obtained total score from the supplier evaluation process is maximized. We assume that the buyer obtains multiple products from a number of predetermined suppliers. The buyer faces a stochastic demand with a probability of Poisson distribution regarding each product type. A major assumption is that the supplier prices are linearly dependent on the order size of each product. Since demand is stochastic, the buyer may incur holding and stock out costs in addition to the regular purchasing cost. We use the well-known L-1 metric method to solve the supplier evaluation problem by utilizing two meta-heuristic algorithms (SA and GA) to solve the corresponding mathematical problems.
Keywords: Supplier selection, Quota allocation, Stochastic demand, Price-dependent demand.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : جواب های چندگانه برای مسأله q,p-لاپلاسین با نمای بحرانی

مقدمه :
دردههگذشته،مدیرانبهاهمیتنقشزنجیره تأمین SCM درارزش آفرینیشرکت هاپی برده اند. اسمیچی لوی و همکاران (2004)SCM را به عنوان مجموعه ای از روش های مورد بهره گیری برای ادغام موثر تامین کنندگان، انبارها و فروشگاه ها تعریف می کند به طوریکه برای به حداقل رساندن سیستم گسترده ی هزینه ها، کالا در مقادیر مناسب تولید شودوبه مکان مناسب برده ودر زمان مناسب توزیع گردد، در حالی که خدمات مورد نیاز در سطح رضایت بخش باشد[3].فعالیت خرید به عنوان یک قابلیت رقابتی یکی از مهمترین فعالیت های زنجیره تامین می باشد. با در نظر داشتن تأثیر تعیین کننده ی تامین کنندگان در کیفیت محصول نهایی و نهایتا رضایت مشتری، سازمان ها عملکرد تامین کنندگان خود را به صورت دوره ای ارزیابی می نمایند. از آنجا که ادبیات در انتخاب تامین کننده کالا گسترده می باشد ما مسئله ی اختصاص سهمیه تامین کننده را روی مورد هایی که در تکنیک هایمدل های تصمیم گیری چند هدفه MODM بهره گیری می گردد مختص می کنیم. درحال حاضر تحقیقات در این زمینه به بخش های زیر تقسیم می گردد:
– مدل های برنامه ریزی ریاضی فقط بایک تابع هدف: با در نظر داشتن مدل های با یک تابع هدف، قدسی پور و ابرایان(2001) یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط را به مقصود حل مسئله ی چندهدفه منابع برای به حداقل رساندن هزینه کل خرید سالانه فرموله کردند[4].
-مدل های برنامه ریزی ریاضی با دو تابع هدف،مینیمم کردن هزینه و ماکزیمم کردن سود: ونتورا و مندوزا (2008) یک روش دو مرحله ای برای مسئله انتخاب تامین کننده کالا و تخصیص مقدار سفارش به گونه هم زمان ارائه کردند.چه و وانگ (2008) یک الگوریتم پایه ژنتیک ومفاخری و همکاران(2011)، برنامه ریزی پویا چندهدفه ی دو مرحله ای برای آن پیشنهاد کردندو جعفری و همکاران (2011) یکمدل عدد صحیح مختلط دو هدفه برای مینیمم کردن مجموع هزینه ها و ماکزیمم کردن بازده کل ارائهکردند[5-8].
– مدل های با حداقل سه تابع هدف، به حداقل رساندن هزینه، اقلام تاخیری و واحدهای مرجوع شده: کارپاک و همکاران(2001) یک مدل برنامه ریزی هدف برای مسئله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با سه هدف شامل هزینه،کیفیت و توانایی تحویل پیشنهادکردند. فضل اله پور و همکاران (2011)، رضایی و داوودی(2011)، سیف برقی و اسفندیاری (2011) نیز مانند کسانی هستند که در این مورد پژوهش کردند[9-12].
– مدل های فازی که با ابهام وعدم دقت در داده های ورودی مانند تقاضا وظرفیت مواجه می شوند: عمید و همکاران(2006) و کومار و همکاران (2006) مدل های برنامه ریزی چند هدفه فازی ارائه کردند[13و14].
– مدل هایی با انواع مختلف تخفیف های تامین کنندگان، با در نظر داشتن پیچیدگی مسئله از الگوریتم ابتکاری برای حل آن بهره گیری شده می باشد: معقول و رزمی(2009)، محمد ابراهیم (2009)و کمالی و همکاران (2011)در این زمینهتحقیق کردند[15-17].
-مدل های با عدم قطعیت تقاضا، ظرفیت و غیره: لی و زابینسکی (2011) و ژانگ و ژانگ (2011)یک مسئله انتخاب تامین کننده کالا، تک محصول، تک هدفه و مسئله خرید تحت تقاضای تصادفی را اظهار کردند.هدف به حداقل رساندن انتخاب،خرید،نگه داری و هزینه های کمبود برای انتخاب تامین کنندگان و تخصیص مقدار سفارش می باشد[18و19].
در این پایان نامهفرض می کنیم، خریداری که محصولات مختلف را از تعدادی تامین کننده ی از پیش تعیین شده فراهم می کند، با تقاضای تصادفیو توزیع احتمال پواسون مواجه می باشد. از آنجا که تقاضا تصادفی می باشد خریدار با هزینه های کمبود و نگهداری کالا،علاوه بر هزینه خرید به گونه معمول، مواجه می گردد.هم چنین فرض کرده ایم که قصد خریدار جای گذاری مینیمم مقدار سفارش برای هر تامین کننده می باشد. نیاز چنین فرضی این می باشد که خریدار مایل به حفظ همکاری مستمر با تامین کنندگان انتخاب-شده باشد.پس قیمت ارائه شده برای هر تامین کننده کالا به صورت خطی وابسته به اندازه سفارش هر محصول می باشد.کاستا و الیویرا (2001) استراتژی های تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک (GA)و شببیه سازی تبرید (SA) را به عنوان بهترین الگوریتم برای حل مسائل برنامه ریزی صحیح غیرخطی NIPمعرفی کردند[20]. در فصل اول با معیارهای تصمیم گیری و نمادها و فرمول-بندی مسئله آشنا می شویم. در فصل دو به مطالعه الگوریتم های راه حل پرداخته و در فصل سهبه مقصود مطالعه مدل و ارزیابی عملکرد روش های پیشنهاد شده،مثال هایی ارائه ونتایجحاصل از حل آنها مقایسه می گردد.

تعداد صفحه :75

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته ریاضی