جستجو در سایت :   

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی _ اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت

استاد راهنما:

آقای دکتر وزیری فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه‌و‌طرح‌پژوهش                                                              1                                                                                

‌1 – اظهار‌مسئله                                                                 ‌            2

  • سوالات‌پژوهش 3
  • فرضیه‌های‌پژوهش 4
  • سابقه‌و‌ضرورت‌پژوهش                                                                                     4
  • روش‌پژوهش                                                                                                 5
  • طرح‌پژوهش                                                                                                 6
  • اهداف‌و‌کاربردهای‌پژوهش‌ 6

فصل اول: مفهوم شناسی واژه ی «ظن»

  • 1.‌ظن‌در‌لغت 8

1-1-1. ظن‌در‌نظر‌لغت‌شناسان                                                                       8

1-1-2. تحلیل‌و‌مطالعه                                                                                11

  • 3جمع بندی 13‌

1-2‌. ظن‌در‌قرآن                                                           ‌                     14

  • 1.‌مطالعه‌آیه‌46‌ بقره 15 ‌

‌‌1-2-2‌جمع بندی                                                                      17 ‌

1-3‌. ظن‌در‌اصطلاح‌علم‌اصول                                                               18 ‌

‌‌‌‌‌‌‌1-3-1‌. تعریف‌ظن‌در‌علم‌اصول                                                       20      ‌

‌‌‌‌‌‌1-3-2‌. عناوین‌مرتبط‌با‌ظن‌اصولی                                                     21

1-4‌. ظن‌در‌اصطلاح‌علم‌اخلاق                                                        24 ‌

‌‌‌‌‌1-4-1‌. تعریف‌ظن‌در‌علم‌اخلاق                                                      ‌24

‌‌‌‌‌1-4-2‌. عناوین‌مرتبط‌با‌ظن‌اخلاقی                                          ‌          25

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

‌1-5. اقسام ظن به حسب حکم تکلیفی                                                   26

1-5-1. تقسیم‌ظن‌بر‌5‌حکم‌تکلیفی                                                   26 ‌

2-5-1. تقسیم‌ظن‌بر‌4‌حکم‌تکلیفی                                                    27 ‌

فصل دوم: عدم حجیت ظن اصولی

2-1‌. مقدمه                                                                                   32‌

2-2‌. ادله‌ی‌قائلین‌به‌عدم‌حجیت‌مطلق‌ظن                                              35 ‌

‌‌‌‌‌2-2-1‌. کتاب                                                                            36     ‌

‌‌‌‌‌2-2-2‌. سنت                                                                   37            ‌

‌‌‌‌‌2-2-3‌. وجدان‌و‌حس                                                                  40

‌‌‌‌‌2-2-4‌. وجه‌الزامی                                                                     ‌  41

‌‌‌‌‌2-2-5‌. دلیل‌عقلی                                                                      43 ‌

2-3‌. رد‌ادله‌ی‌عدم‌حجیت‌ظن                                                                44

‌‌‌‌‌2-3-1‌. رد‌کتاب                                                                      44 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2-3-1-1‌. مطالعه‌آیه‌«ان‌الظن‌لا‌یغنی‌من‌الحق‌شیئا»                                      46

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2-3-1-1-1‌. معنای‌حق‌و‌ظن                                               46 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2-3-1-1-2‌. حیطه‌ی‌موضوعی‌آیه                                         47 ‌

‌‌‌‌‌2-3-2‌. رد‌سنت                                                                    51 ‌

‌‌‌‌‌2-3-3‌. رد‌وجدان‌و‌حس                                                            51 ‌

‌‌‌‌‌2-3-4‌. رد‌دلیل‌عقل                                                                 51 ‌

2-4‌. پاسخ‌قائلین‌به‌عدم‌حجیت‌مطلق‌ظن                                             52 ‌

2-5. جمع بندی                                                                             54

فصل سوم: حجیت ظن اصولی

3-1‌. دلیل‌برحجیت‌ظن فی الجمله                                                  56 ‌

3-2‌. دلیل‌بر‌حجیت‌مطلق‌ظن                                                         57 ‌

‌‌‌‌‌‌3-2-1‌. دلیل‌انسداد                                                                 58 ‌

‌‌‌‌‌‌3-2-2‌. لزوم‌ترجیح‌راجح                                                          59 ‌

‌‌‌‌‌‌3-2-3‌. وجوب‌دفع‌ضرر‌مظنون                                                    60‌ ‌

3-3‌. دلیل‌بر‌حجیت‌ظنون‌خاصه                                                      61 ‌

‌‌‌‌‌‌3-3-1‌. دلیل‌اقدام‌به‌ظن‌مظنون‌الحجیه                                              64 ‌

3-4. رد‌ادله‌ی‌حجیت‌ظن                                                             65 ‌

‌‌‌‌‌‌3-4-1‌. رد‌دلیل‌برحجیت‌ظن فی الجمله                                          66 ‌

‌‌‌‌‌‌3-4-2‌. رد‌دلیل‌بر‌حجیت‌مطلق‌ظن                                                 70 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-1‌. رد‌دلیل‌انسداد                                                       70 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-1-1‌. رد‌صغرای‌دلیل                                                70 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-1-2‌. رد‌کبرای‌دلیل                                                 72 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-2.‌رد‌لزوم‌ترجیح‌راجح                                                 74‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-3‌. رد‌وجوب‌دفع‌ضرر‌مظنون                                          75

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-3-1‌. رد‌مقدمه‌ی‌دلیل                                               76

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-3-2‌. رد‌اجتهاد‌ظنی                                                 78 ‌

3-5‌. جمع بندی                                                                      84 ‌

فصل چهارم: ظن اخلاقی

4-1‌. سوء‌ظن                                                                           89 ‌

‌‌‌‌‌4-1-1‌. تعریف‌سوء‌ظن                                                                  89 ‌

‌‌‌‌‌4-1-2‌. شاخه‌های‌سوء‌ظن‌و‌حجیت‌و‌عدم‌حجیت‌آن                                    90‌

4-1-2-1‌. سوء‌ظن‌به‌خدا‌و‌عدم‌حجیت‌آن                                           91

4-1-2-2‌. سوء‌ظن‌به‌پیامبر‌و‌اولیاء‌الهی‌و‌عدم‌حجیت‌آن                                      93‌

4-1-2-3‌. سوء‌ظن‌به‌مومنان‌و‌عدم‌حجیت‌آن                                        94‌

4-1-2-4‌. سوء‌ظن‌به‌غیر‌مومنان‌و‌حجیت‌آن                                         95‌

4-1-2-. 5‌سوء‌ظن‌نسبت‌به‌خود‌و‌حجیت‌آن                                        95 ‌

‌‌‌‌‌4-1-3‌. مراتب‌سوء‌ظن‌و‌حجیت‌آن                                                      96 ‌

‌‌‌‌‌4-1-4‌. منشأ‌سوء‌ظن                                                                     97 ‌

‌‌‌‌‌4-1-5‌. پیامدها‌و‌آثار‌سوء‌ظن                                                            99 ‌

‌‌‌‌‌4-1-6‌. موردها‌استثناء‌و‌حجیت‌آن                                                         104

4-2‌. حسن‌ظن‌و‌ادله‌ی‌حجیت‌آن                                                      108 ‌

4-3.‌ مهم‌ترین‌دلیل‌عدم‌حجیت‌سوء‌ظن‌، مطالعه‌آیه «إجتنبوا‌کثیرا من‌الظن ان بعض الظن اثم»       110 ‌

‌4-3-1.‌ حیطه‌ی‌موضوعی‌آیه                                                            110 ‌

‌‌‌‌4-3-2‌. نوع‌ظن‌منهی‌عنه                                                                 112‌ ‌

‌‌‌‌4-3-3‌. مراد‌از‌«کثیرا»                                                                     114 ‌

‌‌‌‌4-3-4.‌ «إن‌بعض‌الظن‌اثم»                                                               117 ‌

‌‌‌‌4-3-5‌. مراد‌از‌نهی                                                                       118 ‌

فصل پنجم: مقایسه ی حجیت ظن اصولی- فقهی با ظن اخلاقی

5-1‌. نتیجه‌حجیت‌ظن‌اصولی                                                                   121 ‌

5-2‌. نتیجه‌حجیت‌ظن‌اخلاقی                                                         126 ‌

5-3‌. مقایسه‌حجیت‌ظن‌اصولی‌با‌ظن‌اخلاقی                                                          128

4-5. مقایسه‌ادله ی حجیت‌ظن‌اصولی‌با‌ظن‌اخلاقی                                           130

‌نتیجه گیری                                                                                        132

منابع‌و‌مآخذ                                                                                  134

چکیده:

ظن حالتی نفسانی می باشد که طبق آن فرد به چیزی اعتقاد پیدا می کند و این اعتقاد همراه با احتمال نقیض می باشد. گاهی حجت می باشد و گاهی حجت نیست. در علم اصول فقه و اخلاق این واژه به کار رفته می باشد و در هر یک حجیت آن مورد مطالعه قرار گرفته می باشد ودر بادی نظر حجیت در دوسوی مقابل قرار می گیرند. گروهی استناد به دلیل عدم حجیت ظن اخلاقی کرده اند و از آن عدم حجیت ظن اصولی را اثبات کرده اند، گروهی هم آن دلیل را متعلق به ظن اخلاقی نمی دانند که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و به این مطلب می رسد که: ظن در هر دو علم عدم حجیتش غالب می باشد. علت حجیت یا عدم حجیت آن هم در هر دو علم یکی می باشد. پس ظن، اعتقادی راجح اما سیال می باشد که در هر موضعی یک درجه از قوت را به خود اختصاص می دهد؛ گرچه در هر صورت بر طرف نقیضش غلبه دارد. این غلبه گاهی زیاد می باشد، گاهی کم ولذا نمی تواند از منظر حجیت یک حکم کلی را به خود اختصاص دهد.اگر غلبه زیاد باشد حجت می باشد و اگر غلبه کم باشد حجتیش در معرض تردید و تزلزل قرار می گیرد؛ البته این عدم حجیت منجربه حجیت یافتن طرف نقیضش نمی گردد. در علم اخلاق هم به همین صورت می باشد: غلبه ی جانب خیر یا شر بر طرف دیگرش؛ که به حسن و سوء ظن تعبیر می گردد. حجیت هم در آن به همین صورت می باشد؛ یعنی سوء ظن به گونه مطلق حرام نیست، حسن ظن هم به گونه مطلق جایز نمی باشد. ارتباط ی منطقی بین ظنون فقهی- اصولی و اخلاقی عام و خاص من وجه می باشد. روش پژوهش به صورت علمی- بنیادی- پژوهشی می باشد. علم اصول فقه به عنوان زیر بنا و واسطه ی اثبات درمسائل فقهی می باشد، وقتی ظن در اصول فقه مورد مطالعه قرار می گیرد، نتیجه ی حاصل از حجیت و عدم حجیت آن در فقه توسط مجتهد به کار می رود.پس از ظن اصولی- فقهی در اینجا تنها به ظن اصولی تعبیر شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ها و سیره نبوی

مقدمه

موضوع پایان نامه «مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی- اصولی با ظن اخلاقی از منظر حجیت» می باشد.

از آن جایی که عمده ی منابع علمی در اصول فقه ،ظنی می باشند لازم می باشد حجیت آن به گونه کامل مطالعه گردد .گرچه در حال حاضر مبنای کتب اصولی بر این می باشد که اصل را عدم حجیت ظن می دانند و سپس آن چیز که در کتب خود مورد مطالعه قرار می دهند موردها و مصادیق ظنی می باشد که از این اصل خارج می شوند که نیازمند مطالعه می باشد.

از طرفی عنوان ظن در علم اخلاق هم مطرح شده می باشد .در آنجا هم تحت دو عنوان کلی سوء ظن و حسن ظن دو حکم کلی حرمت و جواز را به خود اختصاص داده می باشد .که برگرفته از عدم حجیت و حجیت ظن می باشد و حجیت و عدم حجیت آن نیازمند مطالعه می باشد.

لازم می باشد مطالعه گردد که آیا ظن مصطلح در اصول با آن چیز که در اخلاق مطرح می باشد دو مفهوم مجزا و متفاوت می باشند تا بحث حجیت هر یک با علت های خاص خود مطرح گردد یا اینکه از نظر معنایی مرادف هم می باشند و از ادله ی اثبات و رد ظن به گونه کلی در روایات و آیات برای هر دو می توان بهره گیری نمود.

گرچه با در نظر داشتن قرائن موجود در آیات و روایات بعضی موردها مربوط به ظن اصولی -فقهی می باشد و بعضی مربوط به ظن اخلاقی ،این سؤال ایجاد می گردد که: این تفاوت و تعدد به خاطر عدم تفاهم مفهومی ظن در این دو علم می باشد یا دلیل دیگری دارد؟ اگر ارتباطی با هم ندارند بایستی این ادله به گونه کامل تنقیح گردد تا در مطالعه حجیت ظن در یک میدان علمی بعضی برای احتجاج به طرف مقابل خود سراغ دلیل ظن در علم دیگر نروند و در واقع ادله ی این دو علم با هم مخلوط نشوند.

با در نظر داشتن اینکه این پژوهش یک موضوع میان رشته ای می باشد ،سختی های مضاعف و خاص خود را داشت و از آن جایی که برای دوره ی ارشد رشته ی فقه و مبانی حقوق می باشد ، بحث اصولی- فقهی در آن محوریت دارد و به جنبه ی اصولی آن بیشتر پرداخته شده می باشد. خاطر نشان می گردد زیرا عمده ی منابع مورد بهره گیری عربی بوده، ناگزیر زبان نوشتاری هم تحت تأثیر آن قرار گرفته می باشد.

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***