:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : فقه و مبانی حقوق

عنوان : مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق

دانشگاه ایلام

دانشکده الهیات

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان:‌

مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر طاهر علی­محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فهرست نشانه­های اختصاری ………………………………………………………………………………………..ط

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم ………………………………………………………………………..3

1-1. تبیین وبیان مسأله پژوهشی ……………………………………………………………………………………4

1-2. اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………5

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………….5

1-4. پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..5

1-5. سؤال­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………..6

1-6. روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..6

1-7. مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………..7

1-7-1. مقدمات حکمت …………………………………………………………………………………………….7

1-7-2. مطلق ……………………………………………………………………………………………………………7

1-7-3. مقید …………………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: اطلاق و تقیید، اقسام و احکام آن ………………………………………………………10

2-1. انواع اطلاق ……………………………………………………………………………………………………..11

2-1-1. اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی ……………………………………………………………………11

2-1-1-1. اطلاق استغراقی ………………………………………………………………………………………..11

2-1-1-2. اطلاق بدلی ……………………………………………………………………………………………..12

2-1-1-3. اطلاق مجموعی ……………………………………………………………………………………….12

2-1-2. اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی ………………………………………………………………………14

2-1-2-1. اطلاق افرادی …………………………………………………………………………………………..14

2-1-2-2. اطلاق احوالی …………………………………………………………………………………………..14

2-1-2-3. اطلاق ازمانی ……………………………………………………………………………………………15

2-1-3. اطلاق لفظی و مقامی ……………………………………………………………………………………..17

2-1-3-1. اطلاق لفظی …………………………………………………………………………………………….17

2-1-3-2. اطلاق مقامی ……………………………………………………………………………………………18

2-1-4. اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات ………………………………………………………………….22

2-1-4-1. پژوهش مطلب ……………………………………………………………………………………………24

2-2. انواع قید …………………………………………………………………………………………………………24

2-2-1. قید متصل و انواع آن ……………………………………………………………………………………..25

2-2-2. قید منفصل …………………………………………………………………………………………………..26

2-3. الفاظ مطلق ……………………………………………………………………………………………………..26

2-3-1. اسم جنس ……………………………………………………………………………………………………27

2-3-2. علم جنس ……………………………………………………………………………………………………29

2-3-2-1. پژوهش مطلب ……………………………………………………………………………………………30

2-3-3. مفرد محلی به ال …………………………………………………………………………………………..31

2-3-3-1. حکم جمع محلی به ال ……………………………………………………………………………….32

2-3-3-2. پژوهش مطلب ……………………………………………………………………………………………33

2-3-4. نکره …………………………………………………………………………………………………………..34

2-3-4-1. پژوهش مطلب ……………………………………………………………………………………………36

2-4. چگونگی دلالت لفظ مطلق بر اطلاق ………………………………………………………………………….36

2-5. نسبی بودن اطلاق و تقیید ……………………………………………………………………………………39

2-6. ارتباط اطلاق و تقیید …………………………………………………………………………………………..39

2-7. اعتبارات طبیعت و ماهیت …………………………………………………………………………………..42

2-8. تفاوت عام و مطلق ……………………………………………………………………………………………45

2-8-1. پژوهش مطلب ……………………………………………………………………………………………….48

2-9. حقیقت یا مجاز بودن استعمال مطلقی که مقید شده …………………………………………………49

2-9-1. پژوهش مطلب ……………………………………………………………………………………………….49

2-10. اجتماع مطلق و مقید ………………………………………………………………………………………..50

2-10-1. صورت عدم تنافی بین مطلق و مقید ………………………………………………………………..50

2-10-2. صورت تنافی بین مطلق و مقید ………………………………………………………………………51

2-10-2-1. هر دو ایجابی باشند ………………………………………………………………………………….52

2-10-2-2. یکی سلبی و دیگری ایجابی باشد ………………………………………………………………54

2-10-2-3. هر دو سلبی باشند ……………………………………………………………………………………55

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………55

فصل سوم: مقدمات حکمت و کاربرد آن ……………………………………………………………59

3-1. دلالت قرائن بر اطلاق و جایگاه آن­ها……………………………………………………………………60

3-2. مقدمات حکمت ………………………………………………………………………………………………61

3-2-1. امکان اطلاق و تقیید ……………………………………………………………………………………..62

3-2-1-1. اقوال در زمینه مقدمه امکان …………………………………………………………………………63

3-2-1-2. پژوهش مطلب ……………………………………………………………………………………………65

3-2-2. عدم نصب قرینه بر تقیید …………………………………………………………………………………66

3-2-2-1. مقصود از قرینه …………………………………………………………………………………………66

3-2-2-2. بعضی اقوال درمقدمه عدم نصب قرینه …………………………………………………………..68

3-2-2-3. اظهار شهید صدر ………………………………………………………………………………………..68

3-2-2-4. شک در احتمال وجود قرینه و قرینیت موجود ………………………………………………..72

3-2-2-5. پژوهش مطلب ……………………………………………………………………………………………73

3-2-3. احراز در مقام اظهار بودن متکلم ………………………………………………………………………..74

3-2-3-1. مقصود از اظهار ……………………………………………………………………………………………77

3-2-3-2. اظهار آیت الله حائری …………………………………………………………………………………..78

3-2-3-3. اصل عقلایی و تردید در مقام اظهار بودن ………………………………………………………..79

3-2-3-4. پژوهش مطلب ……………………………………………………………………………………………80

3-2-4. عدم قدر متیقن در مقام تخاطب ……………………………………………………………………….81

3-2-4-1. انواع قدر متیقن …………………………………………………………………………………………82

3-2-4-1-1. قدر متیقن خارجی …………………………………………………………………………………82

3-2-4-1-2. قدر متیقن در مقام تخاطب ………………………………………………………………………83

3-2-4-2. اشکال به آخوند ……………………………………………………………………………………….84

3-2-4-3. پژوهش مطلب ……………………………………………………………………………………………85

3-2-5. عدم انصراف ……………………………………………………………………………………………….86

3-2-5-1. معنای انصراف ………………………………………………………………………………………….87

3-2-5-2. اقسام انصراف …………………………………………………………………………………………..87

3-2-5-2-1. انصراف بدوی ……………………………………………………………………………………..88

3-2-5-2-2. انصراف تیقنی ………………………………………………………………………………………88

3-2-5-2-3. انصراف ظهوری …………………………………………………………………………………..88

3-2-5-2-4. انصراف اشتراکی ………………………………………………………………………………….89

3-2-5-2-5. انصراف نقلی ……………………………………………………………………………………….89

3-2-5-3. انصراف از یک نگاه ………………………………………………………………………………….90

3-2-5-3-1. انصراف بدوی ……………………………………………………………………………………..90

3-2-5-3-2. انصراف ناشی از کثرت استعمال ………………………………………………………………91

3-2-5-4. تداخل دو انصراف ……………………………………………………………………………………92

3-2-5-5. پژوهش مطلب ……………………………………………………………………………………………92

3-3. نتیجه مقدمات حکمت ………………………………………………………………………………………93

3-4. شمار مقدمات حکمت از نظر بعضی اصولیان ………………………………………………………….94

3-5. کاربرد مقدمات حکمت …………………………………………………………………………………….95

3-5-1. کاربرد اصولی ……………………………………………………………………………………………..96

3-5-2. کاربرد فقهی ………………………………………………………………………………………………..98

3-5-3. کاربرد حقوقی …………………………………………………………………………………………….99

جمع­بندی و نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………101

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………104

الف- منابع عربی ……………………………………………………………………………………………………104

ب- منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………….107

چکیده

یکی از مهم ترین موضوعات اصولی در مبحث الفاظ، مطلق و مقید می باشد که این اطلاق و تقیید آثار و ثمرات فقهی، حقوقی و عرفی فراوانی دارد و بر هر یک از این دو عنوان ثمرات جداگانه و متفاوتی بار می گردد. از این رو در مواضع استعمال مطلق و مقید زیرا فهم مراد واقعی گوینده برای ما مهم می باشد و در موردها مشتبه، به­ناچار بایستی به مراد گوینده پی ببریم و به آن اقدام کنیم، مقدمات حکمت ما را در این امر یاری می­کند و به مطلوب می­رساند. پس مطالعه مقدمات حکمت و کاربرد آن در موردها گوناگون از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد؛ زیرا که کاربرد این مقدمات در حوزه­های زیادی مانند: حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی، اصول، حقوق موضوعه و محاورات مردم به چشم می­خورد و مورد نیاز آن­ها قرار می­گیرد. بنابراین نیاز است که به گونه تخصصی به این موضوع پرداخته گردد. در تعداد این مقدمات بین اصولیان اختلاف نظر هست به طوری­که از یک تا پنج مقدمه ذکر گردیده می باشد. در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، بعد از اظهار کلیاتی از موضوعات مربوط به مطلق و مقید، به بحث و مطالعه در زمینه شمار مقدمات و ارتباط آن­ها با یکدیگر پرداخته شده و موردها کاربرد فقهی، اصولی و حقوقی آن روشن شده و چنین به دست آمده که مقدمات حکمت راهی می باشد برای رسیدن به مراد واقعی متکلم، و تعداد آن­ها دوتا می­باشند: یکی، نبودن قرینه بر تقیید و دیگر اینکه ، متکلم در مقام اظهار باشد؛ و با وجود این دو مقدمه می­توان از عدم ذکر قید در کلام، به مطلق بودن خواست گوینده پی برد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه‌ی آراء قدیس آگوستین و امام محمد غزالی در خداشناسی

مقدمه

دانش فقه راه رسیدن به احکام عملی شریعت را هموار می­کند و فقه اسلامی مجموعه عظیمی می باشد از قوانین و پیشنهادهای سازنده الهی برای همه شئونات فردی و اجتماعی بشر که از کوچک­ترین مسائل تا بزرگ­ترین معضلات سیاسی و اجتماعی، رهنمون دارد. این مجموعه دقیق و عمیق در گنجینه پر بار کتاب و سنت دفین بود که پس از رحلت پیامبر (ص) ، فقها در کشف این گنج پنهان کوشیدند و روز به روز به تازه­تر از تازه دست یافتند و بر این یافته­ها افزودند تا به امروز که مجموعه پر بار حقوقی اسلام را به نام فقه، فرا روی ما قرار دادند.

بی­گمان مجموعه­ای چنین دقیق و عمیق را اصولی متقن بایستی، پس به زودی دانشی بنام  اصول فقه پا گرفت و این اصول راه تفرّع و تشعّب فقه را باز کرده و آن را در بستر زمان و مکان که مؤثرترین عناصر تکامل قوانین می باشد، بسط و توسعه­ای شگرف داد.

پژوهش حاضر تلاشی می باشد در معرفی یکی از مهم­ترین موضوعات این اصول با عنوان «مطلق و مقید» که کاربرد آن در نصوص و متون فقهی و حقوقی و محاورات مردم بسیار ملموس می باشد.

در این بین گاهی متون و مفهوم کلام و قانون روشن و گویا نیست و شنونده یا حقوقدان در روبرو شدن با سخنان و یا هر یک از مواد قانونی برای درک صحیح از مدلول حقیقی الفاظ و مصوبات نیاز به ابزار و روش­هایی دارد تا به کمک آنها هدف واقعی گوینده و مقنن را کشف نماید. از مهم­ترین روش­هایی که به کمک آن به مراد واقعی متکلم پی می­بریم، مقدمات حکمت می باشد. کاربرد این مقدمات در حوزه­های زیادی به چشم می­خورد که مانند آنها می­توان به حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی، اصول فقه، حقوق موضوعه و محاورات مردم تصریح نمود. پس مطالعه مقدمات حکمت و تأثیر آن در اطلاق از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد. از آنجایی که در این زمینه، اثری که به گونه اختصاصی به مطالعه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق پرداخته باشد، پیدا نمود نشده می باشد، ضرورت دیده گردید که به گونه اختصاصی به این موضوع پرداخته گردد. بدین سبب این نوشتار در سه فصل به این موضوع می­پردازد.

در فصل نخست کلیات تحقییق، تعاریف و مفاهیم، در فصل دوم موضوعات مربوط به اطلاق و تقیید و در فصل سوم به بحث و مطالعه مقدمات حکمت و کاربرد آن­ها پرداخته خواهد گردید. و در انتها نتیجه کلی بحث اظهار می­گردد. گفتنی می باشد که در طول ارائه کلیه موضوعات، سهولت فهم، روانی مطالب و بهره گیری از کتب دست اول و معتبر در این زمینه، مهم­ترین امور در دیده ما بوده­اند.

آن چیز که گفتیم درمورد سیاق و شیوه ارائه مطالب بود؛ اما درمورد محتوای مطالب بیش از این     نمی­توان گفت که این اثر نتیجه تلاشی سخت و کوششی بسیار در تأمین اهداف یاد شده و نیز اهداف درونی می باشد. و اینکه این مجهود تا چه اندازه به مقصود نزدیک شده، محتاج داوری اساتید ژرف اندیش می باشد.

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***