جستجو در سایت :   

عنوان : نظریه اخلاقی گابریل مارسل

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق

عنوان:

نظریه اخلاقی گابریل مارسل

استاد راهنما:

دکتر عبدالرزاق حسامی فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..1

1ـ1 تعریف مساله……………………………………………………………………………………………………..1

1ـ2سابقه و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………2

1ـ3ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………….2

1-4 سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………….2

1ـ5 سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………….2

1-6 فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………..2

1ـ7 هدف ها و کاربردها…………………………………………………………………………………………. 3

1ـ8 جدید بودن پژوهش……………………………………………………………………………………………3

1ـ9 تبیین احوال………………………………………………………………………………………………………..3

1 ـ10ارتباط با اگزیستانسیالیسم…………………………………………………………………………..11

1ـ11 روش فلسفی…………………………………………………………………………………………………15

1ـ12 تعمق اولیه……………………………………………………………………………………………………17

1ـ13 تعمق ثانویه………………………………………………………………………………………………….18

1ـ14 مساله و راز……………………………………………………………………………………………………19

1ـ15 بودن و داشتن………………………………………………………………………………………………20

1ـ16 فلسفه عینی………………………………………………………………………………………………….21

فصل دوم: رویکرد های انضمامی به هستی

2ـ1.هستی………………………………………………………………………………………………………………23

2ـ2.عشق………………………………………………………………………………………………………………..24

2ـ3.آمادگی و دردسترس بودن……………………………………………………………………………..26

2ـ4.وفا و ایمان……………………………………………………………………………………………………….28

2ـ5.امید………………………………………………………………………………………………………………….33

فصل سوم:بشر

3ـ1.شناخت بشر…………………………………………………………………………………………………37

3ـ2.حقیقت بشر………………………………………………………………………………………………….38

3ـ3.بی قراری بشر در دوره مدرن………………………………………………………………………39

3ـ4.بشر مساله ساز……………………………………………………………………………………………..45

3ـ5.تشویش،دلهره و اضطراب در بشر………………………………………………………………..51

3ـ6.بشر مشوش در مقام اذیت و آزار خویش…………………………………………………….54

3ـ7. تشویش مورد نکوهش بزرگان……………………………………………………………………….56

3ـ8.آزادی……………………………………………………………………………………………………………….58

3ـ9.مرگ و ناامیدی……………………………………………………………………………………………….62

3ـ10.شر و رستگاری………………………………………………………………………………………………66

3ـ11 .ارتباط من و تو……………………………………………………………………………………………..71

فصل چهارم: فناوری و جهان

4 ـ1.فناوری……………………………………………………………………………………………………………75

4ـ2.پیامد منفی فناوری…………………………………………………………………………………………79

4ـ2ـ1فقدان اصالت و تمامیت………………………………………………………………………………………..79

4ـ2ـ2.فقدان خلاقیت در فرد…………………………………………………………………………………………80

4ـ2ـ3.فقدان معنای مناسب برای بشر………………………………………………………………………….82

4ـ2ـ4از دست دادن حس فطری……………………………………………………………………………………84

4ـ2ـ5عدم جذب شدن به سوی امر مقدس و متعالی……………………………………………………….85

فصل پنجم: اخلاق کاربردی

5ـ1.فلسفه و اخلاق………………………………………………………………………………………………..88

5ـ2.ارزش بشر…………………………………………………………………………………………………….94

5ـ3.هولوکاست،شکنجه و ارزش بشر……………………………………………………………….101

5ـ4.ناآرامی سیاسی و مدنی………………………………………………………………………………..104

5ـ5.جنگ…………………………………………………………………………………………………………….109

5ـ6.جنگ و نظام های استبدادی………………………………………………………………………..112

5ـ7.فقر و بیکاری…………………………………………………………………………………………………115

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

چکیده:

در این نوشتار که مشتمل بر پنج فصل می باشد، نظریه اخلاقی گابریل مارسل با بهره گیری از روش کتابخانه ای مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. هدف از نگارش آن آشنایی با افکار فیلسوفی می باشد که در ارتباط با مسائل دنیای امروزی به خوبی مطالبی را مطرح کرده می باشد.اندیشه های وی برای معضلات در جهانی که بشر ها را دچار کرده،راه گشا می باشد. در فصل اول مباحثی درمورد احوال مارسل و فلسفه او ذکر گردیده می باشد.تعمق اولیه و ثانویه ،مساله و راز که او همواره برآن تاکید زیادی داشته می باشد تبیین داده شده می باشد.در فصل دوم درمورد رویکردهای محسوس به هستی اعم از عشق،امید،وفا و ایمان مطالبی اظهار شده می باشد.در فصل سوم نیز به بشر و ویژگی های مرتبط با آن اعم از آزادی ،ارتباطش با دیگران و غیره توجه داده شده می باشد.در فصل چهارم نظریات مارسل درمورد فناوری مطالعه شده می باشد و در آخرین فصل نیز درمورد اخلاقیات کاربردی مانند فقر،جنگ و غیره که امروزه بسیار مورد توجه می باشد،بحث خواهد گردید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)

مقدمه:

1 ـ 1تعریف مسأله :

گابریل مارسل فیلسوفی می باشد که به سختی می توان اورا درمکتبی خاص قرار داد. با این همه بسیاری اورا اگزیستانسیالیست وکاتولیکی نوآیین دانسته اند، که دغدغه اصلی او در فلسفه پژوهش درباب تجارب انسانی، به ویژه تجارب دینی اوست. اهمیت مارسل از آن رو می باشد که عصر شک وتردید در باور و ایمان و غلبه سیرآفاقی در عالم ما را به سیر انفس درعالم فرا می خواند. مارسل جزو اگزیستانسیالیستهای الهی شناخته می گردد که از لحاظ فکری به کرکگور وپوپر نزدیک می باشد .ازنظراوفلسفه، کوشش درمسیرمواجهه بابخشی ازبحرانهای زندگی بشر می باشد. وی کارخود را باتحلیل شرایط بحرانی بشر جدید آغاز می کند. سپس می کوشد پاسخی فلسفی برای آن پیداکند. به اعتقاداو، حاکمیت توجه پوزیتیویستی که با علم پرستی همراه می باشد آشفتگی های فکری واخلاقی پدید می آورد .وراه برونشو از این آشفتگی ها وفقدان معنای وجودی، استعلا یافتن وآگاهی ازکرامت وقداست هستی می باشد. زندگی اصیل انسانی درقلمرو راز جریان دارد. بعضی از حقایق آفاقی وبرخی انفسی اند، وحقایق انفسی حقایق ناظر به قلمرو امور راز آمیزند. هرجا که آدمی گرفتار راز گردد باتمام وجود درگیر مجموعه به هم پیوسته ای از ازتباطات می گردد که هیچگاه فارغ از نفسانیات او قابل شناخت نیست. از نظرمارسل اندیشه ذومراتب می باشد. اندیشه اولیه، آگاهی ازعالم انتزاعی وتحقیق پذیر می باشد. این مرتبه شامل معرفت آفاقی می گردد. اما اندیشه ثانویه برآن می باشد تا با مراجعه به وحدت تجربه هایی همچون وفا وایمان که راز هستی درآنها درک می گردد، فهمی گسترده تر ازمعنای وجود وحیات انسانی بدست آورد .وی معتقداست که شخص دیندار نگاهی متفاوت به عالم دارد وواقعیات تجربی را امور تصادفی نمی داند. به هرروی، محور فلسفه مارسل در نظر داشتن وضعیت بشر واحوال او از قبیل عشق,وفا,ایمان وامید می باشد. وبا این مبنا به سراغ اخلاق ودین می رود. ومثلا به سراغ تبیین ارتباط وفاداری که مفهومی اخلاقی می باشد، با ایمان که مقوله ای دینی می باشد می رود.

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***