جستجو در سایت :   

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان :

نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)

استاد راهنما :

دکتر سید رضا مؤدب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..1

اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………………..3

پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………3

روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..6

سؤال اصلی …………………………………………………………………………………………………………………..7

سؤالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………….7

فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………..7

اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………….8

ساماندهی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………8

تعاریف و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………….9

اخباری …………………………………………………………………………………………………………………..9

قرآنیون ………………………………………………………………………………………………………………….9

اصولی………………………………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم : دیدگاه امام خمینی در زمینه فهم قرآن و مراتب آن

مردی از جنس نور ………………………………………………………………………………………………………11

جامع اضداد…………………………………………………………………………………………………………………12

زندگی نامه علمی  ……………………………………………………………………………………………………….13

امام و تهذیب نفس ………………………………………………………………………………………………………15

لطایف عرفانی در اظهار امام ……………………………………………………………………………………………17

برخورد امام با بزرگان فلسفه و عرفان …………………………………………………………………………….18

نگاه امام به قرآن و تفسیر………………………………………………………………………………………………21

وجوه اشتراک و افتراق امام و اخباریان در مسئله فهم قرآن ………………………………………………24

امام و مراتب فهم قرآن ………………………………………………………………………………………………26

جایگاه قرآن پیش از تنزل………………………………………………………………………………………………27

تجلی خداوند در قرآن و نتایج آن ………………………………………………………………………………….29

 1. قابل فهم بوده ظاهر قرآن برای همگان ………………………………………………………………29
 2. شناخت و تفهیم یگانگی خدااصلی ترین هدف قرآن ………………………………………….30
 3. وصول به مقام قرب الهی ………………………………………………………………………………..30
 4. معرفی حق تعالی و نشر توحید ………………………………………………………………………..31
 5. قران کامل ترین کتاب و دربردارنده شریعت ابدی ………………………………………………32
 6. اثبات وجود بطون مختلف برای قرآن و پیوند ناگسستنی بین ظاهر و باطن ……………..35
 7. معیت قرآن و اهلبیت ……………………………………………………………………………………….38
 8. جامعیت قرآن …………………………………………………………………………………………………40
 9. اختصاص فهم کامل ظاهر و باطن قرآن به پیامبر و ائمه ……………………………………….42

امام و موانع فهم قرآن ……………………………………………………………………………………………….44

الف ) خودبینی……………………………………………………………………………………………44

ب ) اندیشه ها و مذاهب باطل ……………………………………………………………………….44

ج )انحصار فهم قرآن در فهم پیشینیان ………………………………………………………………..45

د )معاصی……………………………………………………………………………………………………….45

هـ )حب دنیا…………………………………………………………………………………………………..46

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….47

فصل سوم : تبیین و مطالعه دیدگاه اخباریان راجع به تفسیر قرآن با تاکید بردیدگاه امام خمینی

پیدایش اخباریگری در مکتب شیعه………………………………………………………………………………..48

چند نظریه در مورد منشأ پیدایش اخباریگری …………………………………………………………………49

بزرگان مکتب اخباری ………………………………………………………………………………………………..50

آشنایی با فوائد المدنیه ………………………………………………………………………………………………..52

مطالعه ونقد آیات و روایات مورد تمسک اخباریان ………………………………………………………..55

الف ) آیات ……………………………………………………………………………………………………………….58

استدلال اخباریان به آیات …………………………………………………………………………………………….68

پاسخ ………………………………………………………………………………………………………………………….70

نتیجه نهایی ………………………………………………………………………………………………………………..72

ب ) روایات ………………………………………………………………………………………………………………72

 1. روایاتی ناهی از حکم دادن بر خلاف ما انزل الله ………………………………………………….73
 2. روایات ناهی از فتوی دادن غیر عالمانه ………………………………………………………………73
 3. روایات ناهی از اقدام به رای و قیاس …………………………………………………………………74
 4. روایاتی مبین آمدن همه احکام مورد نیاز بشر در قرآن و سنت پیامبر(ص) … …………79
 5. روایات تعیین کننده قیم یا مخاطبانی خاص برای قرآن………………………………………..80
 6. روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) ………………….85.
 7. روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) ………………….88
 8. روایات بطون مختلف قرآن ……………………………………………………………….90
 9. روایات عام و خاص و ناسخ و منسوخ داشتن سنت پیامبرهمچون قرآن کریم………. .106
 10. روایات مبین مقدمات و نیازمندیهای مفسر …………………………………………..112
 11. روایاتی در مورد اصناف مردم با هدف تشویق به علم آموزی………………….116

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..121

فصل چهارم : نقد بیرونی اخباریان

نقد مبانی اخباریگری با آیات و ورایات دیگر………………………………………………………………..122

 1. آیات……………………………………………………………………………………………………………..122
  • آیات قرائت …………………………………………………………122
  • آیات تفکر و تدبر ……………………………………………………………………………..124
  • آیات تحدی و هماوردطلبی ………………………………………………………………..127
  • قرآن کتاب هدایت …………………………………………………………………………….128
  • آیات روشنی و بینادلی ……………………………………………………………………….130
  • آیات تبشیر و انذار ……………………………………………………………………………..132
  • آیات الاحکام ……………………………………………………………………………………132
  • آیات عبرت آموزی و پند گرفتن …………………………………………………………..134
  • آیات سؤال و جواب بین خداوند و بندگان …………………………………………..135
  • قرآن کتاب حکمت و علم……………………………………………………………………136
 2. روایات ………………………………………………………………………………………………………..137

2-1. روایات عرضه …………………………………………………………………………………..137

2-2. قرآن عامل نجات از گمراهی ………………………………………………………………..139

2-3. روایات ارجاع ……………………………………………………………………………………..141

2-4. روایات استنطاق و استشهاد …………………………………………………………………..141

2-5. روایات تفسیری و سیره پیامبر و اهل بیت در تفسیر…………………………………..142

نتیجه نهایی………………………………………………………………………………………………………………..147

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………148

منابع نرم افزاری ……………………………………………………………………………………………………….157

چکیده :

اخباریان با اتکا به به بعضی آیات قرآن و وروایاتی چند مانند روایت « من خوطب » عقیده دارند : فهم قرآن و تفسیر آن تنها در اختیار مخاطبان خاص قرآن قرار دارد ؛ مخاطبان خاص قرآن از دیدگاه ایشان پیامبر (ص) و امامان شیعه هستند ، عقیده دارند تمامی آن چیز که تا ابد مورد نیاز جامعه بشری می باشد در قرآن کریم آمده و تبیین و تبیین آن در روایات اهل بیت (ع) اظهار شده می باشد و پس در مورد آیاتی که روایاتی ذیل آن به ما نرسیده حکم به توقف می کنند ؛ امام خمینی معتقد می باشد مراتبی از فهم قرآن برای همه آگاهان به مقدمات مورد نیاز ، امکان پذیر بوده و آن چیز که از روایات مانند حدیث ثقلین استنباط می گردد این می باشد که فهم قرآن دارای مراتبی می باشد که مرتبه عالی آن در اختیار بشر کامل یعنی پیامبر و امامان می باشد ، ایشان با اتکا به به روایت «تجلی » معتقد می باشد خداوند با کلامش یر یندگان تجلی نموده می باشد و قرآن تجلی اسم اعظم خداوند بوده و پیامبر (ص ) و اهل بیت (ع) نیز تجلی اسم اعظم خداوند هستند که در پوششهای به ظاهر جداگانه ای در این جهان ظاهر شده اند و علت این که قرآن در پوشش الفاظ و عبارات بشری در آمده این می باشد که برای کران و کوران در این جهان قابل درک باشد ؛ آیات زیادی در قرآن کریم هست که بشر را دعوت به قرائت ، تدبر ، تعقل ، تحدی و مبارزه طلبی ، تبشیر و انذار نموده ، آیاتی به صورت سؤال و جواب بین خداوند و بندگان مطرح شده ، آیاتی دیگر مراجعه به قرآن را عامل نجات از گمراهی دانسته و آیاتی نیز احکام عملی جامعه را به صورت ریز اظهار نموده ؛ از طرفی روایاتی که قرآن را مرجع تشخیص صحت و سقم روایات دانسته ، سیره پیامبر و امامان معصوم (ع) که در تفسیر قرآن از آیات دیگر کمک گرفته اند همه دال بر این مطلب می باشد که قرآن کریم برای مسلمانان قابل فهم بوده و در سراسر زندگی خویش در طول تاریخ آنرا به کار بسته اند و برداشت اخباریان از آیات نوعی تفسیر به رأی بوده ، یا این که آن روایات در کنایه به دیدگاه اهل سنت و اصول مورد بهره گیری آنها مانند قیاس ، استحسان ، مصالح مرسله و مانند آن گفته شده می باشد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: اصلاحات و دگرگونی‌ اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر

مقدمه

خداوند بر بشر منت نهاد و بشر را به دو بال برای پرواز مجهز ساخت ،  پروازی به سوی بی نهایت ؛ این دو بال بنا بر نامگذاری روایات یکی به رسول باطنی و دیگری به رسول ظاهری[1] معروف گردید رسول باطنی همان خرد بشری بوده و رسول ظاهری پیامبران الهی هستند که با سیره عملی و کتاب آسمانی شان راه را به ما نشان داده اند ، در این بین بشریت که دارای دو قوه عقل و جهل یا دل و نفس بودند عده ای خواسته های نفسانی را بر خواسته های الهی ترجیح دادند و خواسته یا نا خواسته قدم در راه باطل و مخالفت با فرامین رسولان الهی باطنی و ظاهری نهادند و در هر راهی و زمینه ای که وارد شدند همه تلاششان این بود که به خواسته های نفسانی جامه اقدام بپوشند هر چند نام خواسته های نفسانی را عناوین دلفریبی مانند عقل گرایی یا علم گرایی یا مانند آن بگذارند . این گروه اگر در تفسیر قرآن وارد شدند بر خلاف ظاهر آن دستور داه  و نفس پرستی ها یا مصالح دنیویشان[2] را مصداق تفسیر قرآن دانستند و پس از طرف پیامبران و بویژه پیامبر اسلام ( ص)و ائمه (ع) موضع گیریهای تندی علیه اینان صورت گرفت  تا شاید متنبه شده به راه حق باز گردند اما عده ای  بر ضلالت خویش افزودند و عده ای نیز راه میانه را در پیش گرفتند و   …

از زمان نزول قرآن تاکنون مسلمانان در پی فهم قرآن بوده تا این کتاب الهی را در زندگی خویش به کار بندند و در هر زمانی تحت تاثیر شرایط محیطی و فرهنگ و حکومت غالب در آن دوران یا دخالت پنهان و حساب شده اهل کتاب و  بیگانگان و مغرضان یا به خاطر بی دقتی و مانوس نبودن با فرهنگ  و زبان قرآن به گونه ای به تفسیر قرآن پرداخته اند و چه بسا به افراط و تفریطهایی دچار شده اند  که گاه مایه درد سر و طعن شده می باشد و خواندن قرآن را به قبرستان برای اموات محدود کرده و باعث مهجوریت این کتاب مقدس شده می باشد[3] ، حال آنکه در درجه اول  آیات قرآن و سپس روایات پیامبر(ص) و ائمه هدی (ع) بهترین راهنما و راهگشای ما در فهم  قرآن می باشد[4] به شرط آنکه با این مجموعه بیگانه نباشیم و از اغراض و مطامع دنیوی چشم بپوشیم ؛  آن چیز که در این پژوهش در پی آنیم مطالعه رویکردهای مختلفی می باشد که راجع به فهم آیات و محتویات  قرآن و مراتب آن پدیدار شده می باشد .

محور اصلی موضوعات در این نوشته مطالعه دیدگاه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم و نقد آن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی می باشد ، تصریح ای به دیدگاه فرقه قرآنیون نیز بدین جهت می باشد که دیدگاهی مقابل اخباریان دارند ؛ در نهایت از آیات قرآن و روایات ائمه معصومین نیز در تبیین بیشتر گفته هایمان سود جسته ایم ، باشد که بتوانیم قدمی هر چند کوتاه درراه فهم درست قرآن کریم برداشته باشیم .

تعداد صفحه : 173

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

***  **** ***