جستجو در سایت :   

دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان:

مطالعه اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری

استاد راهنما:

دکتر عزت الله مولایی نیا

استاد مشاور:

دکتر زین العابدین فرامرزی

مهر ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

اسلوب بلاغی قرآن کریم از همان آغازین روزهای نزول آیه‌های شریف آن بر پیامبراکرم، قوم عرب را – که به بلاغت و فصاحتِ خود می‌نازیدند – انگشت به دهان ساخت، بعد از نزول قرآن کریم، مسلمانان جهت پاسداری از این معجزه جاویدان، از هیچ کوششی فروگذار ننمودند و در کنار علوم مختلفی که در همین راستا شکل گرفت، بسیاری از شعرا و ادبای مسلمان نیز، قرآن را سرلوحه آثار ادبی خود قرار داده و مستقیم و غیر مستقیم – به صورت اقتباس یا بهره‌گیری از مضامین قرآن یا … – از آن بهره‌ها بردند.

محمد مهدی جواهری – شاعر معاصر عراقی – نیز مانند شاعرانی می باشد که در این زمینه، از قرآن مجید بهره‌ها برده و در آثار شعری وی، شاهد وجود اقتباس‌هایی از آیات قرآن کریم هستیم.

پژوهش حاضر در صدد می باشد با کنکاشی در دیوان این شاعر بزرگ، و با روش کتابخانه‌ای و توصیفی – تحلیلی، به مطالعه اقتباس‌های قرآنی در دیوان وی پرداخته و اثرگذاری این امر را در اسالیب بیانی مورد بهره گیری وی در اشعار خود را، مورد مطالعه قرار دهد. بهره گیری فراوان از آیات قرآن کریم و اقتباس‌های لفظی و معنایی جواهری، مانند مهمترین نتایجی می باشد که در این زمینه بدست آمده می باشد.

 

کلمات کلیدی: قرآن کریم، اقتباس، محمد مهدی جواهری، اقتباس‌های قرآنی جواهری

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه: 7

1ـ اظهار مسأله ی پژوهش.. 7

2ـ پرسش‌های اصلی پژوهش.. 7

3ـ پیشینه‌ی پژوهش.. 7

4ـ ضرورت انجام پژوهش.. 7

5ـ فرضیه‌های پژوهش.. 8

6ـ هدف‌ها و کاربردهای انجام پژوهش.. 8

7ـ روش کار و مراحل انجام پژوهش.. 8

فصل اول: مطالعه زندگی، شعر و اغراض شعری محمد مهدی جواهری.. 9

1ـ1ـ زندگی نامه محمد مهدی جواهری.. 10

1ـ2ـ شعر جواهری.. 20

1ـ3ـ اغراض شعری جواهری: 21

1ـ3ـ1ـ مدح: 21

1ـ3ـ2ـ رثاء: 22

1ـ3ـ3ـ وصف: 23

1ـ3ـ4ـ شعر سیاسی: 24

1ـ3ـ5ـ غزل: 24

1ـ4ـ تحول فنی شعر جواهری: 24

1ـ4ـ1ـ مرحلۀ تقلید از گذشتگان.. 25

1ـ4ـ2ـ مرحلۀ سرگردانی و تردّد بین گذشته و حال.. 26

1ـ4ـ3ـ مرحلۀ نهضت و تحوّل.. 27

1ـ5ـ بلندپروازی جواهری.. 28

1ـ6ـ محبّت و زیبایی پرستی جواهری.. 30

1ـ7ـ مردمداری و احساس مسئولیت در برابر جامعه. 31

فصل دوم: تأثیرپذیری شعر عربی از قرآن کریم.. 34

2ـ1ـ اثر قرآن بر زندگی قوم عرب: 35

2ـ2ـ تأثیر پذیری زبان عربی از قرآن کریم: 35

2ـ3ـ ظهور اسلام و پیشرفت شعر. 38

2ـ3ـ شعر در قرآن.. 39

2ـ5ـ دیدگاه قرآن درمورد شاعران.. 40

2ـ5ـ1ـ اظهار اوصاف شاعران اسلامی: 40

2ـ5ـ2ـ منزلت شعر و شاعر نزد ائمه (ع) 41

2ـ6ـ انواع تأثیر پذیری شعر عربی از قرآن کریم.. 43

2ـ6ـ1 تأثیر لفظی: 43

2ـ6ـ2 تأثیر معنایی: 44

2ـ7ـ اثر قصه‌های قرآن در شعر عربی.. 44

2ـ8ـ تأثیر آفرینی قرآن در علوم ادبیات عربی.. 46

2ـ9ـ چگونگی زبان و ادبیات در عصر قرآنی.. 47

2ـ10ـ تأثیر‌آفرینی قرآن در علوم ادبی.. 48

2ـ10ـ1ـ لغت… 48

2ـ10ـ2ـ نحو. 49

2ـ10ـ3ـ علوم بلاغی.. 49

فصل سوم: مطالعه اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری.. 52

3ـ1ـ تاریخچه اقتباس: 53

3ـ2ـ انواع اقتباس: 53

3ـ3ـ اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری.. 54

3ـ4ـ نتیجه. 105

فهرست منابع.. 106

 

مقدمه:

1ـ اظهار مسأله ی پژوهش

پس ازنزول قرآن کریم عرصه ادب ومتون نظم ونثرعرب به شدت وسرعت فراوان به طورکلی منقلب گردید، ارزشهای پست جاهلی جای خودرابه ارزش‌های والای انسانی، قرآن، سنت نبوی وفرهنگ اسلام داده وآیه‌های قرآن درهمه‌ی عرصه‌های زندگی مردم تجلی پیدا نمود ودرگفتمان رسمی وروزمره و در بیداری شب‌ها و عرصه‌های مختلف زندگی، وردزبان خاص وعام گردید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه ی تطبیقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی

در دوران‌های بعد نیز، شاعران وکاتبان درپیشاپیش این تطور حرکت کرده و آنان بااستفاده ازاسالیب تضمین، اقتباس ودیگراصول بلاغی اشعار و نوشته‌های خودرابه عرصه ظهور رسانیدند، ازجمله آقای محمدمهدی جواهری که ازخاندان علم، فرهنگ وتمدن و فقاهت جواهری برخواسته دراشعارخود ازقرآن وسنت بهره گیری‌های فراوانی کرده وارزشهای اسلامی را درآن گنجانیده می باشد.

2ـ پرسش‌های اصلی پژوهش

اساس این پژوهش بر مبنای طرح پرسش‌های ذیل بوده می باشد که پاسخ به آنها، زیر بنای اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد:

1ـ اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری در دیوان شعری او به چه صورت بوده می باشد؟

2ـ محمد مهدی جواهری در کدامیک از اغراض شعری تحت تأثیر قرآن بوده می باشد؟

3ـ محمد مهدی جواهری از اسلوب اقتباس در قرآن چه تأثیری پذیرفته می باشد؟

4ـ محمد مهدی جواهری از اقتباس لفظی بیشتر بهره گیری کرده می باشد یا معنایی؟

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

3ـ پیشینه‌ی پژوهش

در ارتباط با زندگی محمدمهدی جواهری، تحقیقات زیادی صورت گرفته می باشد؛ امادرمورد اقتباس‌های قرآنی اشعار وی، هیچ پژوهشی انجام نگرفته می باشد.

4ـ ضرورت انجام پژوهش

تعیین حدومرز ارتباط میان قرآن کریم و ادبیات، تنهابابررسی پیوند شاعران و ادباء بامفاهیم قرآن ممکن می باشد، دراین راستا قرآن کریم به عنوان اثری الهام بخش برای آثارادبی درطول قرنها تأثیر بسیارموثری راایفا نموده می باشد.

مطالعه وتحقیق پیرامون اندازه وچگونگی تاثیرپذیری شاعران ازقرآن کریم ایجاب می کند که نگارش‌هایی درزمینه‌ی مطالعه تاثیرات قرآن برشعرشاعران صورت پذیرد. پس ضرورت انجام این پژوهش دربرجسته سازی کم وکیف اقتباس‌های محمد مهدی جواهری ازقرآن کریم نهفته می باشد.

5ـ فرضیه‌های پژوهش

با نگاهی به دیوان محمد مهدی جواهری و مطالعه اشعار وی، فرضیه‌های زیر در پژوهش مورد نظر قابل مطالعه هستند:

1ـ محمد مهدی جواهری، در دیوان خود از مفاهیم قرآن کریم اقتباس کرده می باشد.

2ـ اقتباس‌هاس قرآنی جواهری به دو صورت اقتباس لفظی و معنایی بوده می باشد.

6ـ هدف‌ها و کاربردهای انجام پژوهش

با در نظر داشتن رشد فزاینده پژوهش‌های قرآنی و ادبی، مشخص کردن اندازه تاثیر پذیری و اقتباس  شاعران از مفاهیم و الفاظ قرآن کریم، جهت دهی و سمت و سوی آثار شاعران را مشخص می‌سازد. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه قرآن کریم و اقتباس‌های  قرآنی   در دیوان محمدمهدی  الجواهری صورت می‌گیرد.

بدیهی می باشد که علاقمندان به ادبیات و پژوهشگران عرصه علوم اسلامی با مطالعه این اثر به جایگاه قرآن در اشعار شاعر مذکور و نیز اقتباس‌های او از واژه‌های قرآنی  آگاهی می‌یابند.

7ـ روش کار و مراحل انجام پژوهش

مطالب مورد نیاز این پژوهش با روش کتابخانه ای تهیه و تنظیم گردیده می باشد.
این پایان نامه در سه فصل اصلی سامان یافته می باشد: فصل اوّل آن دربارۀ زندگی نامۀ محمد مهدی جواهری می باشد، که در آن تبیین حال، آثار، اشعار، اغراض شعری و تحوّل فنّی شعری او مطالعه شده، فصل دوّم، اثر قرآن کریم را بر زندگی أعراب و بر شعر آنان بحث و مطالعه می‌نماید.

موضوع اصلی پایان نامه در فصل سوّم آن گنجانده شده می باشد، که در آن، انواع اقتباس‌های لفظی و معنایی محمد مهدی جواهری از قرآن کریم  مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، امید می باشد مورد رضایت همگان قرار گیرد.

الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ وَ الصَّلاهُ وَ السَّلامُ عَلی خَیرِ خَلقِهِ مُحمَّدِ وَ عَلی آلِهِ الطَّیِّبینَ الطّاهرینَ ، إلی أبَدِ الآبِدینَ.

 

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***