جستجو در سایت :   

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

دانشکده­ ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی علوم اقتصادی

گرایش (اقتصاد نظری)

عنوان:

مطالعه تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­ گذاری خصوصی در ایران طی دوره ­ی زمانی 1388- 1350

استاد راهنما:

دکتر علی حسین صمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول : مقدمه

1-1– اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………           2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………..           3

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….             4

1-4- سؤال­های پژوهش………………………………………………………………………………………..             4

1-5- چارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………             5

فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..               7

2-2- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی………………………………………………………………          7

2- 3- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی………………………………………….         17

2- 4- جمع­بندی………………………………………………………………………………………………27

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………               31

3-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………..              32

3-2-1- تعریف حقوق مالکیت و حفاظت از آن…………………………………………………….         32

3-2-2- معیارهای اندازه‌گیری اندازه حفاظت از حقوق مالکیت…………………………….      33

3-2-2-1- شاخص­های کیفی………………………………………………………………………..           33

3-2-2-2- شاخص­های کمی…………………………………………………………………………           39

3-2-3- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی…………………………………………………..        42

3-2-3-1- عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………..43

3-2-3-2- عوامل نهادی………………………………………………………………………………46

3-2-4- حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی……………………………..48

3-2-5- ساختار الگو……………………………………………………………………………………..57

3-3- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………..60

3-3-1- آزمون­های لازم برای تحلیل­های سری زمانی…………………………………………61

3-3-1-1- آزمون ریشه­­ی واحد زیوت- اندریوز…………………………………………….61

3-3-1-2- آزمون ریشه­­ی واحد لامسداین و پاپل………………………………………..64

3-3-1-3- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی…………………..66

3-3-1-4- برآوردگر خودتوضیح با وقفه­های گسترده…………………………………..67

3-3-1-5- الگوی تصحیح خطا………………………………………………………………….69

فصل چهارم: برآورد الگو و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………72

4-2- داده­های مورد بهره گیری …………………………………………………………………………..72

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

4-3- آزمون ریشه واحد با وجود شکست ساختاری………………………………………….75

4-4- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی……………………………… 78

4-5- برآورد ضرایب درازمدت الگوها……………………………………………………………..82

4-6- آزمون­های تشخیصی و ثبات ساختاری……………………………………………………96

فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 103

5-2- اختصار­ی پژوهش…………………………………………………………………………………..103

5-3- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………….104

5-4- پیشنهادهای سیاستی…………………………………………………………………………..107

5-5- پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………………………………..         110

5-6- محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………            110

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………117

 

فهرست جدول­ها

جدول 2- 1- بعضی از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی                                         8

جدول 2-2 – بعضی از مطالعات با درنظرگرفتن عوامل نهادی                                  18

جدول 2-3- مهم­ترین عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی                        29

جدول 3- 1- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

زیوت- اندریوز) 1992(                                                                                       63

جدول 3-2- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

لامسداین و پاپل (1997)                                                                                         65

جدول 4-1- نتایج آزمون ریشه واحد زیوت- اندریوز (1992)                                   76

جدول 4-2- ضرایب درازمدت الگوها با بهره گیری از روش ARDL                            83

جدول 4-3- نتایج برآورد شکل تصحیح خطای ARDL                                        92

جدول 4-4- آزمون­های تشخیصی در تخمین­های ARDL                                     97

پیوست شماره 1: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

با در نظرگرفتن شاخص CIM: 1388- 1350                                                      113

پیوست شماره 2: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

با در نظر گرفتن شاخص­های پیشنهادی رنانی: 1383- 1350                                 114

 

فهرست شکل­ها

نمودار (3-1) : راه­های اثرگذاری حفاظت از حقوق مالکیت بر

سرمایه­گذاری خصوصی                                                                                             51

نمودار آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ

برای الگوهای مختلف                                                                                             98

پیوست شماره­ی 3: طریقه زمانی متغیرهای موجود در الگو                                      115

چکیده

هدف اصلی پایان­نامه­ی حاضر مطالعه تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران طی دوره­ی زمانی 1388- 1350 می باشد. برای رسیدن به این هدف ارتباط­ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر آن، با بهره گیری از الگوی ARDL در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج تخمین الگو با بهره گیری از روش ARDL نشان می­دهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاه­مدت این تأثیر معنادار تضعیف می­گردد. هم­چنین تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت، اما سرمایه­گذاری بخش دولتی و نرخ ارز مؤثر واقعی تأثیر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران دارند. نتایج تخمین نشان می­دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای­ حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده می باشد. پیشنهاد این پایان­نامه این می باشد که، دولت بتواند با توجه بیشتر به وظایف خود و هم­چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه­گذاری خصوصی را افزایش دهد

مقدمه

1-1- اظهار مسئله

یکی از مهم­ترین اهداف کلان ­اقتصادی، رشد و توسعه­ی اقتصادی مستمر و باثبات می باشد. عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی در راستای شکل گیری هدف رشد اقتصادی توسط صاحبنظران یاد شده می باشد که در بین این عوامل، تمامی نظریات و الگوهای رشد، سرمایه­گذاری را به عنوان موتور­ محرکه و تعیین­کننده­ی رشد و توسعه­ی اقتصادی معرفی کرده­اند.

از طرفی، دولت به دلیل وظایف گسترده­ای مانند حفاظت از حقوق مالکیت[1]، اجرای قراردادها، توزیع درآمد، اصلاح عوارض جانبی و تولید کالاهای عمومی که بر عهده دارد از ابزارهای سیاستی مختلفی بهره گیری می­کند (پارک[2]، 2006). اعمال این سیاست­ها بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند سرمایه­گذاری خصوصی اثرگذار هستند. پس دولت با انجام وظایف خود، می­تواند بر اندازه سرمایه­گذاری خصوصی در سطح جامعه تأثیرگذار باشد.

با وجود این شرایط، در دهه­ی 1970 اقتصاددانانی مانند نورث[3]، دمستز[4]، کوز[5] به مطالعه تأثیر نهادها در فرآیند رشد و توسعه­ی اقتصادی پرداختند و اقتصاد نهادگرایی جدید[6] را
پایه­گذاری کردند. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعریف روشن از حقوق مالکیت به عنوان حق افراد در بهره گیری از منابع و حفاظت از آن، تأثیر بسیار اساسی در فرآیند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد به­طوری­که، حقوق مالکیت تضمین شده را عامل اصلی تعیین کننده­ی نرخ
پس­انداز، تشکیل سرمایه، سرمایه­گذاری خصوصی، رشد اقتصادی و بهره گیری­ی کارآ از منابع می­دانند.
هم­چنین، نورث »حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهره­مندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهره­مندی از منافع کالاها و خدماتی که آن ها را تصرف کرده­اند« تعریف می­کند (صمدی، 1389). در نتیجه، برقراری امنیت برای حقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای افراد در جهت انجام فعالیت­های اقتصادی می­گردد به­گونه­ای که تأمین حقوق مالکیت در جامعه، ریسک فعالیت­های اقتصادی را کاهش می­دهد و با کاهش هزینه­های مبادله[7] و نااطمینانی، سبب تسهیل و رونق فعالیت­های اقتصادی خواهد گردید.

پس دولت در راستای انجام وظایف خود و صیانت از حقوق مالکیت، مخارجی را در جهت حفاظت از حقوق مالکیت اختصاص می­دهد، و از این طریق بر اندازه سرمایه­گذاری بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: اقتصاد