جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته فناوری اطلاعات

عنوان پایان نامه:

اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با بهره گیری از چارچوب COBIT

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

امروزه معماری سرویس گرا (SOA) به عنوان یک رویکرد مناسب برای بهبود چابکی و افزایش کارایی سیستم ها مورد توجه قرار گرفته می باشد. از آنجا که سازمانها در فرایند بهره گیری از این فناوری با چالش های زیادی نظیر پیچیدگی طراحی ساختار تصمیم گیری، مدیریت و حاکمیت سرویس هاو نبود فرایندهای حاکمیت مواجه هستند، پس نیازمند یک چارچوب جامع و قابل اجرا برای حاکمیت SOA هستند تا چالش های موجود را برطرف ساخته و ساختار حاکمیت و مکانیزم های کنترلی را تعریف نماید.همچنین برای تعیین یک نقشه راه برای استقرار معماری سرویس گرا نیازمند تعیین سطح بلوغ حاکمیت این معماری می باشد.در این پژوهش  چارچوب های موجود و چالش های معماری سرویس گرا مورد مطالعه قرارمی گیرد. براین اساس ما برای استقرار معماری سرویس گرایی در سازمان از  COBIT ، که یک چارچوب استاندارد حاکمیت فناوری اطلاعات سازمانی می باشد بهره گیری کرده  و سطح بلوغ حاکمیت   معماری سرویس گرا را مورد مطالعه قرار می دهیم.چارچوب پیشنهادی  با تمرکز بر پوشش مولفه های حاکمیت SOA و معیاری برای تعیین سطح بلوغ حاکمیت،راه حلی مناسب برای حاکمیت موثر معماری سرویس گرا و تدوین  نقشه راه فراهم می سازد.

 

کلمات کلیدی: بلوغ حاکمیت،معماری سرویس گرا،چارچوب حاکمیت SOA ، COBIT ،نقشه راه SOA

 

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات پژوهش… 1

1.1    مقدمه. 2

1.2    تعریف و اظهار مسئله. 3

1.3     هدف از انجام پژوهش… 5

1.4     پرسشها ی پژوهش… 5

1.5     محدوده ی پژوهش….. 6

1.6     فرضیات پژوهش… 6

1.7     ساختار پایان نامه. 7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش… 9

2.1    مقدمه. 10

2.2     معماری سرویس گرا 10

2.2.1   مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا 13

2.2.2   چرا معماری سرویس گرا 16

2.2.3 مزایای معماری سرویس گرا 17

2.2.4   لایه های معماری سرویس گرا 19

2.3     حاکمیت : 24

2.4     حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) 26

2.4.1   چارچوب حاکمیت COBIT.. 28

2.5     حاکمیت معماری سرویس گرا 32

2.5.1   ضرورت و اهمیت حاکمیت معماری سرویس گرا 38

2.5.2   ارتباط حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت معماری سرویس گرا 38

2.6     مؤلفه های اصلی حاکمیت معماری سرویس گرا 43

2.6.1   اشخاص….. 44

2.6.2   سیاست هاو خط مشی ها 46

2.6.3   فرایندها 48

2.6.4   تکنولوژی… 50

2.7     چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا 56

2.7.1 چارچوب حاکمیت معماری سرویسگرا در دیدگاه WebMethods. 60

2.7.2   چارچوب حاکمیتمعماری سرویسگرا در دیدگاه IBM….. 61

2.7.3   چارچوب حاکمیت معماری سرویسگرا در دیدگاه Oracle.. 62

2.7.4   چارچوب حاکمیت معماری سرویسگرا در دیدگاه  Software AG…. 63

2.8     اختصار. 64

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

فصل سوم : روش پژوهش… 66

3.1     مقدمه. 82

3.2    اجزای چارچوب COBIT… 83

3.3     معیارهای  سرویس های(اطلاعات) کبیت…. 84

3.4     سنجش عملکرد. 85

3.5     اهداف کنترلی… 88

3.6    نمودار افراد. 89

3.7     چالش هایی حاکمیت معماری سرویس گرا با آن مواجه می باشد…. 90

3.8     سیستم مدیریت سیاست…. 93

3.8.1   تأثیر حاکمیت معماری سرویس گرا بر چرخه حیات سرویس….. 95

3.8.2 چرخه حیات سرویس….. 96

3.8.3   نقاط کنترلی زمان طراحی سرویس….. 97

3.8.4   نقاط کنترلی زمان اجرای سرویس….. 100

3.9    چرخه حیات حاکمیت…. 102

3.9.1   برنامه ریزی و سازماندهی(PO). 105

3.9.2   اکتساب وپیاده سازی… 110

3.9.3   تحویل و طرفداری…. 115

3.9.4   نظارت و ارزیابی… 119

فصل چهارم : پیاده سازی و ارزیابی چارچوب… 123

4.1     مقدمه. 126

4.2    مدل بلوغ چارچوب حاکمیت پیشنهادی : 126

4.2.2   سطح های بلوغ فرایند حاکمیت…. 128

4.3     تعیین عنصر های ارزیابی چارچوب… 140

4.4     مولفه های چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا 143

4.5    تحلیل و ارزیابی چارچوب پیشنهادی… 145

4.6     مقایسه و تطبیق… 146

4.6.1   نتایج مقایسه. 150

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 151

5.1    نتیجه گیری… Error! Bookmark not defined.

5.2    کارهای آتی… 153

5.2.1 مطالعه در زمینه تشکیلات و تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی از فرایند های حاکمیت : 154

5.2.2 مطالعه امکان بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن(BSC) در ارزیابی بلوغ حاکمیت SOA وارائه نقشه راه SOA: 154

5.2.3 ارئه یک معیار برای ارزیابی مدل چارچوب حاکمیت SOA   : 154

منابع و مآخذ.. 155

 

فهرست جدول ها

جدول 3.1       چالش هایی که بوسیله حاکمیت معماری سرویس گرا مورد توجه قرار می گیرند. 91

جدول 3.2       چارت RACI  فرایند طرح SOA.. 106

جدول 3.3       چارت RACI فرایند تعریف معماری.. 107

جدول 3.4       چارت RACI فرایند مدیریت سرمایه گذاری.. 108

جدول 3.5       چارت RACIفرایند ساختار. 110

جدول 3.6       چارت RACI فرایند مدیریت سبد سرویس… 111

جدول 3.7       چارت RACI فرایند بهره وری.. 112

جدول 3.8       چارت RACI  مدیریت سبد راه حل.. 113

جدول 3.9       چارت RACI فرایند پذیرش زیرساخت… 114

جدول 3.10     چارت RACI  فرایند مدیریت سطح سرویس… 116

جدول 3.11     چارت RACI مدیریت انتشار و تغییر. 117

جدول 3.12     چارت RACI فرایند مدیریت اجرای سیاست ها و استاندارد. 118

جدول 3.13     چارت RACI فرایند شناسایی و تخصیص هزینه ها 119

جدول 3.14     چارت RACI نظارت و ارزیابی عملکرد SOA.. 120

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری (مورد مطالعاتی: کشف جرایم پولشویی در یکی از شعب بانک‌های کشور)

جدول 3.1       چارت RACI فرایند نظارت و ارزیابی.. 121

جدول 3.16     چارت RACI فرایند مدیریت مشکل و حواث… 122

جدول 4.1       نگاشت بین چالش ها و مسائل موجود در پیاده سازی SOA و الزامات چارچوب حاکمیت SOA.. 141

جدول 4.2       ارزیابی کیفی چارچوب… 145

 

فهرست شکل ها

شکل 2.1       مؤلفه های پایه معماری سرویس گر. 16

شکل 2.2       لایه های داخلی معماری سرویس گرا 19

شکل 2.3       تجزیه فرایندهای حرفه به واحدهای سازنده اصلی(سرویس های حرفه) 20

شکل 2.4       ارتباط لایه سرویس های حرفه با لایه سرویس های نرم افزاری.. 22

شکل 2.5       ارتباط لایه سرویس های نرم افزاری با سیستم های موروثی.. 24

شکل 2.6       ابعاد مدل کوبیت… 30

شکل 2.7       فازهای مدل فرایندی کوبیت… 32

شکل 2.8       دیاگرام ارتباطات معماری سرویس گرا 33

شکل 2.9       نعریف حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه oracle. 35

شکل 2.10     الگوی مهندسی سرویس BITAM-SOA.. 42

شکل 2.11     همسویی حاکمیت سازمان،فناوری اطلاعات ومعماری سرویس گرا 43

شکل 2.12     مولفه های اصلی حاکمیت معماری سرویس گرا 44

شکل 2.13     اندازه تاثیر هریک از گروههای اشخاص موثر در حاکمیت SOA  براساس نظرسنجی شرکت oracle. 46

شکل 2.14     ارتباط پروتکل ها در وب سرویس… 56

شکل 2.15     مولفه های اصلی چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا و تاثیر آن بر چرخه حیات سرویس… 58

شکل 2.16     چرخه حیات حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه WebMethods. 61

شکل 2.17     چارچوب حاکمیت SOA در دیدگاه IBM… 62

شکل 2.18     نقاط کلیدی برای سیاست گذاری در چارچوب حاکمیت SOAدر دیدگاه Oracle. 63

شکل 3.1       روابط اجزا و بخش های مختلف کبیت… 83

شکل 3.2       نمونه هایی از اهداف… 86

شکل 3.3       نمونهای از معیارهای دستاورد احتمالی.. 87

شکل 3.4       نمونه ای از شاخص های عملکرد. 87

شکل 3.5       نمایش اهداف و شاخص ها 88

شکل 3.6       اجرای سیاست های زمان اجرا از طریق سیستم انتقال پیام. 100

شکل 3.7       شماتیک چارچوب پیشنهادی کوبیت برای معماری سرویس گرا 104

شکل 4.1       نمایش نموداری مدل   بلوغ. 128

 

1.1       مقدمه

      امروزه فناوری اطلاعات و به خصوص معماری سرویس گرا فرصت هایی را در جهت بهبود چابکی و کارایی توسعه سیستم های اطلاعاتی به وجود آورده می باشد.معماری سرویس گرا به عنوان رهیافت برتر در حوزه معماری سیستم های اطلاعاتی به سازمان ها کمک می کندتا بتوانند نیازمندی های کسب و کاری شان را با زیرساخت فناوری اطلاعات به سرعت مطابقت داده و نسبت به تقاضاهای بازار واکنش دهند.

این معماری یک استراتژی می باشد که دربرگیرنده دو جنبه سازمانی و تکنولوژی می باشد.از نقطه نظر تکنولوژی،سازمان نیاز به فراهم آوردن زیر ساختی (گذرگاه سرویس سازمانی[1]) برای برقراری تعامل و یکپارچگی  داردو از منظر سازمانی،نیازمند ساختار سازمانی مناسب،تعریف مسئولیت ها و تأثیر های سازمانی مرتبط،با توسعه نرم افزار و تدوین فرایندهای مناسب برای طراحی سرویس ها،شناسایی سرویس های جدید و چرخه عمر سرویس ها می باشد.از طرفی برای آنکه حوزه کسب و کار بتواند به سرعت خود را با تغییرات تطبیق دهد،بایستی بتواند به مجموعه ای از سرویس های کسب وکاری و سرویس های اشتراکی دسترسی پیدا کند.با وجود اینکه بسیاری از شرکت ها در فرایند پیاده سازی SOA [2]نسبت به فراهم ساختن الزامات و پیش نیازهای مطرح شده کوشش می کنند ولیکن به دلیل پیچیدگی این فرایند اکثرا با چالش هایی نظیر: (مالکیت سرویس ، تعیین ساختار تصمیم گیری ، تعریف و تعیین سرویس های اشتراکی، مدیریت تغییر سرویس های اشتراکی ، ارزیابی کارایی و کیفیت سرویس ، مدیریت سطوح سرویس) مواجه می شوند و ممکن می باشد علی رغم صرف انرژی زیاد و سرمایه گذاری های کلان از مسیر صحیح منحرف شده و دچار شکست شوند.

پس برای مقابله با چالش های ذکر گردیده و کسب مزایای این فناوری، سازمان نیازمند استقرار یک نظام رفتاری مناسب می باشد تا علاوه بر تعریف تأثیر ها و مسئولیت ها و تعیین ساختار تصمیم گیری،قابلیت های سازمانی مورد نیاز را فراهم نماید.این نظام رفتاری در واقع همان نظام حاکمیت می باشد.حاکمیت[3] مکانیزمی می باشد که اطمینان می دهد قوانین،خط مشی ها و سیاست ها،استاندارد ها و رویه ها در سازمان پذیرفته شده و مورد اجابت قرار گرفته می باشد.یعنی اطمینان نمائیم که افراد هر آن چیز که درست می باشد را انجام می دهند.

[1] (ESB) Enterprise Service Bus

[2] Service oriented architecture

[3] Governance

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***